مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  • با توجه به آن که ارسال مقالات فقط به صورت الکترونیکی امکان پذیر است، نویسندگان محترم باید مقالات خود را از طریق وب سایت مجله ارسال نمایند.
  • قبل از ارسال مقاله، لازم است نویسندگان فرم ارائه مقاله (https://amuj.arakmu.ac.ir/files/site1/pages/cover_letter.pdf) را تکمیل و اسکن نموده و سپس همراه مقاله ارسال نمایند.
  • پی گیری مقالات صرفاً از طریق وب سایت مجله و به کمک کد تخصیص داده شده به هر مقاله صورت می گیرد.

پست الکترونیکی

journal@arakmu.ac.ir
amujournal@yahoo.com
amujournal@gmail.com


وب سایت مجله

http://amuj.arakmu.ac.ir 
   
 سایت دانشگاه
https://arakmu.ac.ir

 

نشانی پستی
اراک، سردشت، میدان بسیج، دانشکده پزشکی، بال سبز، دفتر مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

تلفن:  34173517-086             
فکس: 34173548-086

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک:
http://amuj.arakmu.ac.ir/find.php?item=1.55.22.fa
برگشت به اصل مطلب