مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

- ارسال مقالات فقط به صورت الکترونیکی امکان پذیر است لذا نویسندگان محترم مقالات خود را از طریق وب سایت مجله ارسال نمایند.

- لازم است نویسندگان، فرم ارائه مقاله جهت چاپ در نشریه دانشگاه علوم پزشکی اراک را تکمیل و اسکن نموده و سپس همراه مقاله ارسال نمایند.

- مقالات از طریق وب سایت مجله قابل پی گیری می باشند.

پست الکترونیکی: journal@arakmu.ac.ir       وب سایت مجله: http://amuj.arakmu.ac.ir      سایت دانشگاه: www.arakmu.ac.ir 

نشانی پستی: اراک، سردشت، میدان بسیج، دانشکده پزشکی، بال سبز، دفتر مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

تلفن: مستقیم 34173517-086                  فکس: 34173548-086

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک:
http://amuj.arakmu.ac.ir/find.php?item=1.55.22.fa
برگشت به اصل مطلب