مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی اراک

  مدیر مسئول: دکتر معصومه صوفیان

  سردبیر: دکتر سید محمد علی شریعت زاده

   مدیر اجرایی: دکتر محسن خاکی

  هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا): 

 دکتر آرزو آقاخانی  استادیار انستیتو پاستور ایران

دکترشاهین ‌آخوندزاده استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران              

دکتر محمدرضا پالیزوان دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اراک

دکتر آمیتیس رمضانی دانشیار انستیتو پاستور ایران 

دکتر مجید رمضانی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... تهران

دکتر حمید سوری استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی          

دکتر سید محمد علی شریعت‌زاده استاد دانشگاه اراک

دکتر بهمن صالحی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اراک                    

دکتر معصومه صوفیان استاد دانشگاه علوم پزشکی اراک     

دکتر علی فانی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اراک                        

دکتر رویا کلیشادی استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  

دکتر احمد مجد استاد دانشگاه خوارزمی                                       

دکتر مینو محرز استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر قاسم مسیبی استاد دانشگاه علوم پزشکی اراک

دکتر فردین فرجی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اراک                                            

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک:
http://amuj.arakmu.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب