Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Arak University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراکVolume 21, Number 2 (2018-5)


Effect of Submaximal Endurance Training on Serum Concentration of Brain-derived Neurotrophic Factor and Attention Function in Boys with Attention Deficit Hyperactivity Disorder(ADHD)
اثر تمرینات ورزشی زیربیشینه بر غلظت سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز(BDNF) و عملکرد توجه در پسران مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی (ADHD)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Roc Curve Multivariate Modeling in Detection of Fetal Abnormalities Using Screening Down Syndrome Associated Markers in the First and Second Periods of Pregnancy
مدل‌بندی چند متغیره Roc Curve در تشخیص ناهنجاری‌های جنین با کمک مارکرهای مورد سنجش درغربال‌گری سندرم‌داون در سه ماهه اول و دوم بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Inhibitory Effect of Alcoholic and Aqueousextract of Vaccinium Arctostaphylos on ESBLs Producing Klebsiella Strains Isolated from Clinical Specimens in Karaj
بررسی تأثیر عصاره‌ی آبی و اتانولی میوه‌ی گیاه قره‌قاط (Vaccinium arctostaphylos) برروی ایزوله‌های بالینی کلبسیلا مولد بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف در شهر کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Vestibular Rehabilitation on Dizzines and Balance in Patient with Multiple Sclerosis
تأثیر توان‌بخشی وستیبولار بر سرگیجه و تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Serum Melatonin Levels in the Treatment of Patients with Multiple Sclerosis
ارزیابی سطح ملاتونین سرمی در روند درمانی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Saffron Stigmas Aqueous Extracts on Serum Cardiac Troponin T and Creatine Kinase MB Isoenzyme of Male Rats Following an Exhaustive Exercise
اثر عصاره آبی زعفران بر تروپونین T قلبی و ایزوآنزیم قلبی کراتین کیناز سرم موش-های صحرایی نر متعاقب فعالیت وامانده ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Povidone Iodine Induced Chemical Pleurodesis in Treatment of Patients with Recurrent Malignant Pleural Effusion between 2012-2014
اثر بخشی بتادین در پلورودز شیمیایی بیماران مبتلا به افیوژن پلورال بدخیم راجعه بین سال های ۹۲ تا ۹۴
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of High Intensity Interval Training on Hormonal Hypothalamic-Pituitary-Gonadal Axisand Fertility in Type 2 Diabetic Male Rats
اثر تمرین تناوبی با شدت بالا بر محور هورمونی هیپوتالاموس- هیپوفیز- گنادال و باروری موش‌‌های صحرایی نر دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Effect of Micelle Nanoparticles Containing Curcumin on Ciprofloxacin Resistant Isolates of Pseudomonas Aeruginosa and on mexC and mexD Genes Expression
بررسی اثر نانوذرات میسلی حاوی کورکومین بر جدایه های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به سیپروفلوکساسین و بر بیان ژن های mexC و mexD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gengenotypic Evaluation of Hsa-miR-433-3p Binding Site in the Regulatory Region of TYMS in Breast Cancer Patients
بررسی ژنوتایپ محل اتصال hsa-miR-433-3P در ناحیه تنظیمی TYMS در نمونه‌های سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2018-4)


Meta-analysis of the Effectiveness of Educational and Therapeutic Interventions on the Four Classes of Learning Disorders
فراتحلیل اثربخشی مداخلات آموزشی و درمانی بر طبقات چهارگانه اختلالات یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Anti-angiogenic Activity of Silver Nanoparticle Synthesis by Rubina tinctorum L (Ru-AgNPs) Using Chicken Chorioallantoic Membrane (CAM) Assay
ارزیابی فعالیت ضد رگ زایی نانوذرات نقره سنتز شده از گیاه روناس با استفاده از آزمون غشای کوریوالانتوییک جوجه (CAM)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Monosodium Glutamate and L-Carnitine on Density and Structure of Granular Cells of Cerebellum in Rat
اثر مونوسدیم گلوتامات و ال – کارنیتین بر ساختار و تراکم سلول‌های گرانولار مخچه در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Aqueous Extracts and Essential Oils of Mentha and Satureja on the Aflatoxin B1 Production by Aspergillus flavus
بررسی اثرعصاره های آبی و اسانس های مرزه و پونه بر تولیدآفلاتوکسین B1 قارچ آسپرژیلوس فلاوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exercise-induced Oxidative Shift of Lactate Dehydrogenase Isoforms in Cerebrospinal Fluid of Male Wistar Rats
شیفت اکسیداتیو ناشی از تمرین در ایزوفرم های لاکتات دهیدروژناز A و B در مایع مغزی نخاعی رت های نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effects of Different Concentrations All-trans Retinoic Acid on the Survival of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells
بررسی تأثیرات غلظت‌های مختلف رتینوئیک اسید بر روی بقای سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Anesthetic Depth and Its Relationship with Hemodynamic Changes in Patients Candidate for Total Abdominal Hysterectomy Under General Anesthesia with Propofol or Isofluran Using Bispectral Index
مقایسه عمق بیهوشی و رابطه آن با تغییرات همودینامیک در بیماران کاندید هیسترکتومی شکمی تحت بیهوشی عمومی با ایزوفلوران و پروپوفول با استفاده از دستگاه شاخص دوطیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Overexpression of TRAF4 Gene in Ovarian Cancer Samples and Association with Metastasis and Poor Prognosis in Patients
افزایش بیان TRAF4 در نمونه‌های سرطانی تخمدان و همراهی آن با متاستاز و پیش آگهی پایین در بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Nanoformulation of Amoxicillin on its Antibacterial Activity Against Common Bacterial Strains Involved in Hospital-Acquired Infections
تأثیر نانو فرموله‌کردن آموکسی سیلین بر فعالیت ضدباکتریایی آن بر علیه سوش‌های باکتریایی شایع در عفونت‌های بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8 Weeks High-intensity Interval Training on Myostatin and Follistatin Gene Expression in Gastrocnemius Muscle of the Rats
تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر بیان ژن های میوستاتین و فولیستاتین عضله دوقلوی موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 12 (2018-3)


To Investigate the Association of Thr241Met Polymorphisms of the XRCC3 Gene with the Risk of Breast Cancer in Women in Markazi Province
بررسی ارتباط چندشکلی Thr241Met ژنXRCC3 با خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of One Period of Swimming Training on IL-6 Concentration in Lung Tissues of Wistar Rats Following the Injection of Carcinogen NNK
تأثیر یک دوره تمرینات شنا بر سطح اینترلوکین6 بافت ریه رت‌های ویستار متعاقب مواجهه با کارسینوژن نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو(NNK)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Anti-amoebic Activity of Peganum harmala Ethanolic Extract on Acanthamoeba In vitro
ارزیابی فعالیت ضدآمیبی عصاره الکلی اسپند (Peganum harmala) روی آکانتاموبا در شرایط برون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Peer Education before Coronary Artery Bypass Graft on Post Discharge Quality of Life
تأثیر آموزش همتا قبل از جراحی پیوند عروق کرونر قلب بر کیفیت زندگی بیماران پس از ترخیص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study The Effect of 4 weeks of Special Aerobic Training on CBS and SAM Levels in Hippocampus of Rats with Alzheimer-induced Disease with Aβ1-42 Injection
تأثیر چهار هفته تمرین هوازی ویژه بر سطوح CBS و SAM در هیپوکمپ رت‌های مبتلا به بیماری آلزایمر با تزریق Aβ1-42
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Relations between Systolic Blood Pressure and Heart Attack in Patients with Type 2 Diabetes with Association Rules
تعیین ارتباط بین فشار خون سیستولیک و سکته قلبی در بیماران دیابت نوع دو با استفاده از قوانین انجمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Effect of Inhibition of Lysyl oxidase on Involved Genes in Hypertrophy Following One Period of Resistance Training in Wistar Rats
بررسی اثر مهار آنزیم لیزیل‌اکسیداز بر ژن‌های دخیل در هایپرتروفی متعاقب یک دوره تمرین مقاومتی در رت‌های نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Analysis of Acceptance-Commitment and Cognitive-Behavioral Interferences Effectiveness on Generalized Anxiety Disorder
بررسی و مقایسه اثربخشی مداخله های پذیرش و تعهد و شناختی- رفتاری بر اختلال اضطراب فراگیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Discovery of New Antimicrobial-agent Producer Strains Using Antibacterial Screening of Halophilic Gram-positive Endospore-forming Bacteria Isolated from Saline Lakes of Iran
جداسازی و شناسایی سویه های تولیدکننده مواد فعال ضدمیکروبی در طی غربال‌گری باکتری‌های گرم‌مثبت تشکیل‌دهنده‌ی آندوسپور هالوفیل جداشده از دریاچه‌های شورایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Probiotic Supplementations on Cognitive Function in Patients with Primary and Secondary Alzheimer
تأثیر مکمل‌های پروبیوتیکی بر روی عملکرد شناختی بیماران مبتلا به آلزایمر اولیه و ثانویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 11 (2018-2)


Lupus Nephritis, Pauci Immune Rapidly Progressive Glomerolu Nephritis: Case Report
نفریت لوپوسی، گلومرولونفریت حاد پیش‌رونده پاسی ایمیون: گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Human Endogenous Retrovirus K expression in the Blood of Breast Cancer Patients
بررسی بیان ژن رتروویروس های درون‌زاد انسانی تیپ K در نمونه خون مبتلایان به سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effects of rs137852599 Single-nucleotide Polymorphism Existence in Drug Resistance against Treatment with Enzalutamide in Individuals Diagnosed with Prostate Cancer in Isfahan Province
بررسی تأثیر چند‌شکلی‌ تک‌نوکلئوتیدی rs137852599 در ایجاد مقاومت دارویی به درمان با داروی انزالوتامید در بیماران مبتلا به سرطان پروستات در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Eight Weeks High Intensity Interval Training and Medium Intensity Interval Training and Aloe vera Intake on Serum Vaspin and Insulin Resistance in Diabetic Male Rats
اثر هشت هفته تمرین تناوبی متوسط و شدید و مصرف آلوئه‌ورا بر مقادیر سرمی واسپین و مقاومت به انسولین در موش‌های نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Four Weeks Exercise Prior Preparation before Alzheimer's Induction on the Levels of Nerve Growth Factor and Beta Amyloid in the Hippocampus of Wistar Male Rats
اثر 4 هفته پیش آماده‌سازی ورزشی قبل از القای آلزایمر بر سطوح فاکتور رشد عصبی و آمیلوئید بتا در هیپوکمپ رت‌های نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Docosahexaenoic Acid on Anxiety and Depression Behaviors in Adult Male Mice
بررسی تأثیر دوکوزاهگزانوئیک اسید بر رفتارهای اضطرابی و افسردگی در موش‌های سوری نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of the Persian Version of the Eating and Drinking Ability Classification System in Children with Cerebral Palsy in Iran
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی سیستم طبقه بندی توانایی خوردن و آشامیدن در کودکان فلج مغزی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiofilm Activity of Fluconazole/Terbinafine Combination in Candida albicans HWP1 Gene Expression
تأثیر ضد بیوفیلمی ترکیب دارویی فلوکونازول/تربینافین در بیان ژنHWP1 کاندیدا آلبیکانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Modulatory Role of Endogenous IL-24/mda-7 in Inflammatory Response of Human Hepatic Stellate Cell (HSC), LX2
نقش تنظیمی IL-24/mda-7 درون‌زاد بر پاسخ التهابی سلول‌های ستاره‌ای کبدی (HSC)، LX-2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Utero and Lactational Effects of Aqueous Foeniculum Vulgare (Fennel) Seed Extract on Puberty Timing, Estrus Cycle and Sexual Behavior in Mice
اثرات عصاره آبی بذر رازیانه در دوره حاملگی و شیردهی بر بلوغ جنسی، چرخه فحلی و رفتار جنسی موش‌های سوری ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 10 (2018-1)


Relationship between Personalities Attributes (Neuroticism, Psychoticsism) and Self-efficacy in Weight Control with People’s Weight
رابطه ویژگی‌های شخصیتی (نوروتیسم و سایکوتیک) و خودکارآمدی در کنترل وزن با وزن افراد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transvaginal Ultrasound Compared with Serum β-hCG Level for Diagnosis of Ectopic Pregnancy in Symptomatic Patients
مقایسه نتایج سونوگرافی ترانس واژینال با سطح سرمی BHCG در تشخیص حاملگی نابجا در بیماران علامت دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Anethum graveolen Seed Hydroalcoholic Extract(ASHE) and xenical on liver tissue of Induced Hypercholesteroleomia male Rats
تأثیر عصاره‌ی الکلی بذر شوید بر تغییرات بافتی بیضه و پارامترهای اسپرمی در موش‌های رت نر هایپرکلسترولمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Transdiagnostic, Emotion- focused Treatment for Emotional Regulation and Individual-social Adjustment in Female Students
اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجانی بر ابعاد تنظیم هیجانی و سازگاری فردی و اجتماعی در دانشجویان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Serum sTNFR1 Level in Conversion Process from Mild Cognitive Impairment (MCI) to Alzheimer’s Disease (AD (
بررسی سطح سرمی s‏TNFR1 در تشخیص روند تبدیل نقص شناختی خفیف (MCI) به بیماری آلزایمر(AD)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of N-acetyl-cysteine on Memory Retrieval and the Number of Intact Neurons of Hippocampal CA1 Area in Streptozotocin-induced Alzheimeric Male Rats
بررسی اثر ان‌استیل‌سیستئین بربازخوانی حافظه و تعداد نورون‌های سالم ناحیه CA1 هیپوکامپ در رت‌های نر آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Selenium Supplement on Gene Expression of Inflammatory Cytokines and Vascular Endothelial Growth Factor in Gestational Diabetes
بررسی تاثیر مکمل یاری سلنیوم بر روی سطوح بیان ژن سیتوکین های التهابی و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در بیماران مبتلا به دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of High Frequency and Low Frequency Tympanometry Findings in Normal Neonates
مقایسه یافته‌های تیمپانومتری فرکانس بالا و فرکانس پایین در نوزادان هنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Relationship between CGB5 155G/C Polymorphism and in vitro Fertilization-embryo Transfer Outcome (IVF-ET) in the Iranian Population
بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم 155G/C ژن CGB5 با نتیجه‌ی لقاح مصنوعی- انقال جنین در جمعیت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differential Diagnosis of Schizophrenia and Schizoaffective Disorder: the Role of Emotional Content of Memories
تشخیص افتراقی اختلال اسکیزوفرنی از اسکیزوافکتیو با تمرکز بر محتوای هیجانی خاطرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 9 (2017-12)


Profiling the miRNAs for Early Cancer Detection using DNA-based Logic Gates
بررسی میزان بیان miRNA جهت تشخیص زودهنگام سرطان با استفاده از دروازه‌های منطقی DNA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 12 Weeks Aerobic Training Combined with Hydroalcoholic Green Tea Extract on Cardiac Telomerase Enzyme in Aged Male Rats
تأثیر 12 هفته تمرین هوازی همراه با مکمل‌دهی عصاره هیدروالکلی چای سبز بر محتوی آنزیم تلومراز بافت قلب رت‌های مسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Supplemental 80% and 40% Oxygen on Postoperative Nausea and Vomiting in the Pediatrics Undergoing Strabismus Surgery
مقایسه تأثیر دو سطح متفاوت اکسیژن دریافتی 80 و 40 درصد طی اعمال جراحی استرابیسموس اطفال در تهوع و استفراغ بعد از عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Tissue Inhibitors of Metalloproteinase 1 (TIMP 1) Gene Polymorphism and In Vitro Fertilization and Embryo Transfer Outcome
ارتباط پلی‌مورفیسم ژن مهار‌کننده‌ی بافتی‌‌متالو‌پروتئیناز 1 (TIMP 1) با نتیجه‌ی لقاح مصنوعی و انتقال جنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Inhibition of Lipase Activity in Pseudomonas aeroginosa
تاثیر داروی دی سیکلومین بر فعالیت آنزیم لیپاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Effect of Crocin on Avoidance Memory and Motor Activity Impairment Induced by Doxorubicin Administration in Adult Male Rats
بررسی اثر کروسین بر اختلال حافظه احترازی و فعالیت حرکتی ناشی از تجویز دوکسوروبیسین در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Equation Modeling of the Relationship between Cognitive Avoidance and Rumination with Clinical Symptoms of OCD: Cognitive Failure as a Mediating Variable
مدل‌یابی روابط ساختاری اجتناب شناختی و نشخوار فکری با علائم بالینی OCD: نارسایی‌شناختی به عنوان متغیر میانجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenotypic and Genotypic Efflux Pumps in Resistance to Fluoroquinolones in E.coli Isolated from Inpatients in Kermanshah Hospitals in 2013
فنوتیپ و ژنوتیپ پمپ‌های افلاکس در ایجاد مقاومت به فلوروکینولون‌ها در ایزوله‌های اشرشیا‌کلی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان‌های کرمانشاه در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Perceived Stress, Self-efficacy and Mental Health in Patients With HIV and Hepatitis C
مقایسه استرس ادراک شده، خود کارآمدی و سلامت روان در بیماران مبتلا به ایدز و هپاتیت نوع C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Two Intervention Methods of Neurofeedback Training (NFT) and the Movement Program on the Handwriting Performance of 9-11 Years Old Children with Dysgraphia
مقایسه کارایی دو روش مداخله تمرینی نوروفیدبک و حرکتی بر عملکرد دست نوشته کودکان 9 تا 11 ساله دارای اختلال نوشتن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 8 (2017-11)


Association of HSPA1B rs6457452 Genetic Variant with Idiopathic Male Infertility
بررسی ارتباط واریانت‌ ژنتیکی HSPA1B rs6457452 با ناباروری ایدیوپاتیک در مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of MDR1 Gene Expression in Colorectal Cancer Using Nanobiosensor
مطالعه بیان ژن MDR1در سرطان کلورکتال با استفاده از روش نانو حس‌گر زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Regular Aerobic Exercise on Serum Levels of IL-4 and IgE in Overweight and Obese Asthmatic Women
اثر تمرینات هوازی منظم بر سطح سرمی اینترلوکین 4 و ایمونوگلوبین E زنان مبتلا به آسم دارای اضافه وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatic prediction and introducing of some targeting microRNAs of Sirt1 and Bcl2 genes in model of Parkinson's disease
پیش‌بینی بیوانفورماتیک و معرفی برخی از‌microRNAهای هدف گیرنده‌ی ژن‌های Sirt1 و Bcl2 در مدل بیماری پارکینسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of normothermic and cold eye irrigation solution (BSS) and viscoelastic gel on the consumption of sedative drugs in Phacoemulsification cataract surgery
بررسی تاثیر مایع شست و شو)محلول نمکی بالانس) و ژل ویسکوالاستیک نرموترم و سرد چشمی بر میزان نیاز به داروهای آرامیخش در جراحی آب مروارید به روش فیکوامولسیفیکیشن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of Persian Translated Version of Activities-specific Balance Confidence Scale (ABC) in Arak Community-dwelling Older Adults
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس «اعتماد به تعادل ویژه فعالیت‌ها» در سالمندان ساکن شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antinociceptive Effect of 17β-estradiol in the Paragigantocellularis Lateralis Nucleus of Ovariectomized Female Rats Mediated by Estrogen Receptors
اثرضددردی ۱۷بتا- استرادیول در هسته‌ی پاراژیگانتوسلولاریس کناری موش‌های صحرایی ماده اوارکتومی‌شده به واسطه‌ی گیرنده‌های استروژنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of Apolipoprotein A1 Polymorphisms with Diabetes and Hypertension in Patients with Coronary Artery Disease in Fars Province
ارتباط پلی مورفیسم های ژن آپولیپوپروتئین A1 با بیماری‌های دیابت و فشار خون بالا در مبتلایان به آترواسکلروز عروق کرونر در استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive and Anti-inflammatory Activities of Iris songarica Schrenk Rhizome Ethanolic Extract in Mice
اثرات ضد دردی و ضد التهابی عصاره الکلی ریزوم زنبق بیابانی (Iris songarcia Schrenk) در موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Zataria, Mentha Pulegium, Oregano spp Essential Oil and Hydroalcholic Extract of Hypericum perforatum on Cyst of Acanthamoeba spp In Vitro
بررسی اثر اسانس گیاهان آویشن، نعنا ، پونه و عصاره هیدروالکلی گل راعی بر روی کیست انگل آکانتامبا در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 7 (2017-10)


Genetic Analysis of Integrons among Methicillin-resistant and Susceptible Staphylococcus aureus Isolated from Nosocomial Infections
بررسی ژنتیکی اینتگرون‌ها در استافیلوکوکوس اورئوس‌های حساس و مقاوم به متی‌سیلین جدا شده از عفونت‌های بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Effect of Intravenous Acetaminophen and Dexamethasone on Postoperative Headache after Cataract Surgery under Sedation and Topical anesthesia
بررسی تأثیر تجویز استامینوفن و دگزامتازون وریدی بر سر‌درد بعد از عمل جراحی آب مروارید تحت بی‌حسی موضعی و آرام‌بخشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histological and Biochemical Analyses of the Effects of Royal Jelly and Vitamin C against Phenylhydrazine-Induced Cardiotoxicity in Mice
ارزیابی‌های بافت‌شناسی و بیوشیمیایی اثرات ژل رویال و ویتامین C در برابر سمیت قلبی ناشی از فنیل‌هیدرازین در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Ethanol Preconditioning on Pentylenetetrazole-induced Memory Impairment and Expression of NMDA Receptor NR1 Subunit mRNA in Rat
اثر پیش شرطی سازی با اتانول بر اختلال حافظه ناشی از پنتیلن تترازول و بیانmRNA زیر واحد NR1 گیرنده NMDA در موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Resistance Training on Serum Meteorin-like Hormone Level and Insulin Resistance Index in Overweight Adolescent Boys
تأثیر تمرین مقاومتی ایستگاهی بر سطح سرمی هورمون شبه متئورین و شاخص مقاومت به انسولین پسران نوجوان دارای اضافه‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of 4G/5G Mutations Prevalence in Plasminogen Activator Inhibitor-1 (PAI-1) Gene in Iranian Women with Ectopic Pregnancy
بررسی شیوع جهش 4G/5G در ژنPlasminogen Activator Inhibitor Type-1(PAI-1) در زنان ایرانی مبتلا به بارداری خارج رحمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consumption Pattern of Edible Oils and Its Related Factors Based on PRECEDE Model in Urban and Rural Women Referring to Health Centers in Qom Province
الگوی مصرف روغن‌های خوراکی و عوامل مرتبط با آن بر اساس سازه‌های الگوی پرسید در زنان شهری و روستایی مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of NMDA Receptors of the Paragigantocellularis Lateralis Nucleus in the Antinociceptive Effect of 17β-estradiol in Ovariectomized Female Rats
نقش گیرنده‌های NMDA هسته‌ی پاراژیگانتوسلولاریس کناری در اثر ضددردی 17بتا- استرادیول در موش‌های صحرایی ماده‌‌ی اوارکتومی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between ERG11 gene mutations and fluconazole resistance in Candida albicans strains isolates isolated in from Rasht in 2015-2016 years
ارتباط بین جهش های ژن ERG11 و مقاومت به فلوکونازول در سویه های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از رشت در ‌سال های ۹5-۹4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Emotionally Focused Couple Therapy on Sexual Self-Esteem and Sexual Function in Women with Multiple Sclerosis
اثربخشی زوج درمانی هیجان- محور بر عزت نفس جنسی و عملکرد جنسی زنان مبتلا به اسکلروز چندگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 6 (2017-9)


The Components of Self-Knowledge and Affiliation with Delinquent Peers at Tendency to Addiction among High School Student Girls
بررسی مؤلفه های منابع شناخت خود وهمنشینی با همسالان بزهکار در گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دختر دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of a Multiplex PCR for Simultaneous Detection of Foodborne Pathogens Salmonella spp. and Escherichia coli O157:H7 and Contamination Prevalence Assay in Meat Products
بهینه‌سازی تشخیص همزمان سالمونلا و اشرشیاکلی O157:H7 در فرآورده‌های گوشتی و بررسی میزان آلودگی با روش Multiplex PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In-Vitro Efficacy of Plantago lanceolata L. Extracts on Trichomonas Vaginalis
بررسی اثر چند نوع عصاره‌ بارهنگ سر نیزه‌ای (Plantago lanceolata L.) بر تریکوموناس ‌واژینالیس در محیط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Incubation Time and Vitamin E Supplementation on Sperm Motility, Viability and DNA Fragmentation in Asthenoteratozoospermic Samples
بررسی اثر مدت زمان انکوباسیون و تیمار ویتامین E بر تحرک ، حیات و فراگمنتاسیون DNA اسپرم نمونه های آستنوتراتوزواسپرمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of VEGF +405 C/G Polymorphism with In vitro Fertilization and Embryo Transfer Outcome (IVF-ET) in Iranian Population
پیوستگی پلی‌مورفیسم C/G 405+ ژن VEGF با نتیجه‌ی لقاح مصنوعی و انتقال جنین در جمعیت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of ERK activity on Ischemic Tolerance-induced by Preconditioning with Intermittent Normobaric Hyperoxia in the Rat Model of Stroke
بررسی میزان فعالیت ERK در پدیده تحمل به ایسکمی القاء شده به‌واسطه پیش شرطی‌سازی با هایپراکسی نورموباریک متناوب در مدل سکته مغزی موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cardiac Adaptations (Structural and Functional) to Regular Mountain Activities in Middle-aged Men
سازگاری های قلبی (ساختاری و کارکردی) به فعالیت منظم کوهروی در مردان میانسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of TIMP-1 Gene Expression in Patients with Multiple Sclerosis(MS)
بررسی بیان ژنTIMP1در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Activity of Silver Nanoparticles, Copper Nanoparticles, Their Combination and with Amphotericin B against Candida glabrata In vitro and In vivo
بررسی اثر ضد قارچی نانو ذرات نقره، نانو ذرات مس و ترکیب آن‌ها با یکدیگر و با آمفوتریسین Bعلیه کاندیدا گلابراتا در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pentylenetetrazol on Morphine State-Dependent Memory in Rat
بررسی اثر پنتیلن تترازول بر یادگیری وابسته به وضعیت مورفین در موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 5 (2017-8)


Evaluation of Serum Biochemical and Histopathological Changes in Mice-Diabetic Kidney Followed by Simultaneous Injection of Nanoparticles of Zinc oxide and Thiamine
بررسی تغییرات بیوشیمیایی سرم و هیستوپاتولوژیک کلیه در موش‌های دیابتی شده به دنبال تزریق همزمان نانوذرات اکسید روی و تیامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Silico Screening Hepatitis B Virus DNA Polymerase Inhibitors from Medicinal Plants
غربال‌گری بیوانفورماتیکی مهارکننده‌های آنزیم DNA پلیمراز ویروس هپاتیت ب انسانی از گیاهان دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Silybin Encapsulated in Nanoparticles on oprM Gene Expression in Drug Resistant Isolates of Pseudomonas Aeruginosa
اثر سیلیبین انکپسوله در نانوذرات بر بیان ژن oprM در جدایه‌های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به دارو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alteration of neurokinin B gene expression and hypothalamic-pituitary- gonadal axis in response to one-month regular moderate physical activity
تغییرات بیان ژن نوروکینین B و محور هیپوتالاموس- هیپوفیز-گنادِ جنس مذکر در پاسخ به فعالیت بدنی متوسط و منظم یک ماهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Left and Right PAG in Rat in Unilateral Pain in the Formalin Test
بررسی ارتباط بین هسته PAG چپ و راست در آزمون فرمالین در موش صحرایی در درد یکطرفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Royal Jelly on Blood Glucose and Lipids in Streptozotocin Induced Type 1 Diabetic Rats
بررسی اثر ژل رویال بر سطح گلوکز و چربی‌های خون در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین(تیپ 1)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of Transcranial direct current stimulation (tDCS) on working memory in patients with major depression
اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز (tDCS) بر حافظه فعال افراد مبتلا به افسردگی اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of miR-940 Up-regultion on HbF and Erythroid Markers Expression in k-562 Cell Line
تأثیر تنظیم افزایشی miR-940 بر القای بیان هموگلوبین F و شاخص های رده اریتروئیدی در رده سلولی k-562
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Administrative Obstacles to Assess Workers' Exposure to Harmful Agents in the Occupational Risks in Arak, 2010-2017
موانع اجرایی ارزیابی ریسک مواجهه کارگران با عوامل زیان‌آور ناشی از کار در شهرستان اراک در سال‌های ۱۳۸۹ – ۱۳۹۵
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effect of Estrogen and Progesterone on Expression of EAAT2 and EAAT3 Glutamate Transporters Following Focal Cerebral Ischemia in Rats
بررسی تأثیر هورمون‌های استروژن و پروژسترون بر تغییرات بیان ژن انتقال دهنده‌های EAAT3 و EAAT2 گلوتامات به دنبال مدل ایسکمی مغزی فوکال در موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 4 (2017-7)


Association of EGFR Gene Common Mutation with Uterine Fibroids in Iranian Affected Women
ارتباط جهش‌های شایع ژن EGFR و فیبروئیدهای رحمی در زنان مبتلای ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Serum Factors Involved in the Metabolism of Vitamin D and Polymorphic Loci of VDR Gene on the Incidence of Parkinson's Disease in Isfahan Population
بررسی تأثیر فاکتورهای سرمی دخیل در متابولیسم ویتامین دی و جایگاه‌های چند شکل ژن VDR بر بروز بیماری پارکینسون در جمعیت اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case of Hydatid Cyst Recurrence in Different Areas of the Body
گزارش یک مورد عود مکرر کیست هیداتیک در نواحی مختلف بدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Adding Whey Protein and Branched-chain Amino Acid to Carbohydrate Beverages on Indices of Muscle Damage after Eccentric Resistance Exercise in Untrained Young Males
تأثیر افزودن پروتئین وی و اسیدهای آمینه‌ی شاخه‌دار به نوشیدنی کربوهیدراتی بر شاخص‌های آسیب عضلانی پس از فعالیت مقاومتی برون‌گرا در مردان جوان تمرین نکرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of DAOA Gene Polymorphism in Schizophrenic Patients in Iran
بررسی پلی مورفیسم ژن DAOA در بیماران اسکیزوفرنی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Thymol on Serum Antioxidant Capacity of Rats Following Myocardial Hypertrophy
بررسی اثر تیمول بر ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم در موش‌های صحرایی دچار هیپرتروفی میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Relationship between the Ability of Biofilm Formation and Antibiotic Resistance in Acinetobacter baumannii Clinical and Environmental Isolates in Tehran, 2015
بررسی ارتباط بین توانایی تشکیل بیوفیلم و مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی در جدایه‌های کلینیکی و محیطی اسینتو باکتر بومانی در شهر تهران 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2017-6)


Effectiveness of Protocol based on Integrated View on Psychological Distress in Elderly
بررسی اثربخشی پروتکل مبتنی بر یکپارچه نگری بر کاهش پریشانی روان‌شناختی در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing of miR-148a 0061nd Decreasing of miR-146a Gene Expression in the Stomach with Ageing in Men
افزایش بیان ژن miR-148a و کاهش بیان ژن miR-146a در معده با افزایش سن در مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Preemptive Eye Drops Ketorolac plus Tetracaine on Pain Intensity and Hemodynamic Changes in Cataract Surgery
بررسی تأثیر افزودن پیش داروی قطره کتورولاک به تتراکائین موضعی بر شدت درد و تغییرات همودینامیک در عمل جراحی آب مروارید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Short-term Survival Rates after Myocardial Infractions in Iran: Meta-analysis and Systematic Review
میزان بقای کوتاه مدت پس از سکته قلبی در ایران: مرور نظام‌مند و فراتحلیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Truffle on Estrogen and Progesterone Levels in Experimental Model of Multiple Sclerosis (MS) in Female Rats
اثر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان بر سطح هورمون استروژن و پروژسترون در مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس موش صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Swimming and Aloe Vera Extract on Serum of Visfatin Levels, and the Ratio of Triglycerides to High-Density Lipoproteins and Glucose in Streptozotocin-Induced Diabetic Male Rats
اثر تمرین شنا و عصاره آلوئه ورا بر سطوح سرمی ویسفاتین و نسبت تری‌گلیسرید به لیپو‌پروتئین پرچگال و گلوکز موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Linkage Analysis of the DFNB21 Locus in Autosomal Recessive Hearing Loss in large families from Khuzestan Province.
مطالعه و تجزیه و تحلیل پیوستگی ژنتیکی لوکوس DFNB21 در بیماری ناشنوایی مغلوب آتوزومی در خانواده‌های بزرگ استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive Behavioral Group Therapy on Quality of Life of Cardiovascular Patients
اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی در بیماران قلبی و عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the expression of SNX2 (Sorting nexin-2) in multiple sclerosis patient of RRMS comparing with health control
بررسی بیان ژن SNX2 (Sorting nexin-2) در بیماران مالتیپل اسکلروزیس RRMS در مقایسه با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Internal Marketing on Organizational Commitment in Ghods Hospital in Arak City, 2016
بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی در بیمارستان قدس اراک، 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 2 (2017-5)


Investigation into Regeneration Mechanism of Hydroalcoholic Lavender (Lavandula officianalis) Extract through the Evaluation of NT3 Gene Expression after Sciatic Nerve Compression in Rats
بررسی مکانیسم اثر ترمیمی عصاره هیدروالکلی گیاه اسطوخودوس (Lavandula officianalis) از طریق ارزیابی بیان ژن NT-3 پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Analgesic Effects of Hydroalcoholic Extract of Allium cepa L. in Animal Model of Neuropathic Pain
بررسی اثر ضددردی عصاره هیدروالکلی پیاز قرمز(Allium cepa L.) در مدل حیوانی درد نوروپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response of Vascular Endothelial Growth Factor and Endostatin to a Session Activity before and after a Period of L-Arginine Supplementation in Active Men
پاسخ عامل رشد اندوتلیال عروقی و اندوستاتین به یک جلسه فعالیت قبل و بعد از یک دوره مصرف مکمل ال-آرژنین در مردان فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Ondansetrone, Metoclopramide and Midazolam for PONV prophylaxis in Strabismus surgery
بررسی تاثیر انداسترون، متوکلوپرامید و میدازولام بر پیشگیری از بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی استرابیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Endurance and High Intensity Interval Trainings on Levels of Chemerin and Protein of C-reactive Plasma in Obese Children
مقایسه تأثیر تمرینات استقامتی و تناوبی شدید بر سطوح کمرین و پروتئین واکنش‌گر-C پلاسما در کودکان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Parvovirus 4 Infection in HCV Infected Patients and Healthy Individuals Referred to Taleghani Hospital, Tehran
بررسی عفونت پاروویروس 4 در بیماران دچار هپاتیت C و افراد سالم مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perceived Benefits and Barriers about Self-medication among Women Referring to Health Center in Qom City - 2016
منافع و موانع درک شده در خصوص مصرف خودسرانه داروها در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Thromboemboli Prophylactic Effect of Aspirin and Low Dose Warfarin in Standard Risk Multiple Myeloma Patients that Treated with Regimens Containing Thalidomide
مقایسه اثر آسپرین و دوز پایین وارفارین در پیش‌گیری از ترومبوآمبولی در بیماران با ریسک متوسط مبتلا به مولتیپل میلوما، تحت درمان رژیم‌های حاوی تالیدوماید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of the Effect of Mental Rotation and Phonological Awareness Training on Accuracy, Speed and Comprehension in Students with Dyslexia in City of Tabriz, 2015-2016
مقایسه تأثیر آموزش چرخش ذهنی و آگاهی واج شناختی بر دقت، سرعت و درک مطلب خواندن دانش آموزان دارای نارساخوانی تبریز در سال تحصیلی95-94
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Job Performance and its Determinants in Healthcare Workers in Islamabad-e Gharb City based on ACHIVE Model In 2016
بررسی عملکرد شغلی و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان اسلام‌آباد غرب بر اساس مدل اچیو در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2017-4)


Study the Effect of Exercise on Bone Markers, Glycemic and Anthropometric Indices in Postmenopausal Women with Diabetes
بررسی تأثیر فعالیت ورزشی بر شاخص‌های استخوانی، گلیسمیک و تن‌سنجی در زنان یائسه دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxicity Assessment of Copper Nanoparticles (40nm) on the Human Umbilical Vein Endothelial Cells Viability
بررسی اثر سمیت سلولی نانوذره مس40 نانومتری بر زنده‌مانی سلول‌های اندوتلیال مشتق از سیاه‌رگ بندناف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Indices of Post Bariatric Surgery Self-Management Behaviors Questionnaire
شاخص‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه رفتارهای خود - مدیریتی پس از عمل جراحی چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Supplementing Mouse Maternal Diet during Pregnant and Weaning Period by Fish Oil and Vitamin E on Male Offspring Reproductive Organs
تأثیر مصرف روغن ماهی و ویتامینE در جیره غذایی موش سوری مادر باردار و شیرده بر سلول‌های جنسی فرزندان نر پس از شیرگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education on Preventive Behaviors of Failure to Thrive in Mothers with Children Aged One to Five Years: Applied Health Belief Model
بررسی تأثیر آموزش بر رفتارهای پیش‌گیری کننده از اختلال رشد کودکان در مادران دارای کودک یک تا پنج سال: بر اساس کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Aerobic Exercise and GNRH Agonists on Apelin Serum Levels and Insulin Resistance Index in Girls with Central Precocious Puberty
تأثیر تمرینات هوازی و استفاده از آگونیست GnRH بر سطوح اپلین و شاخص مقاومت به انسولین در دختران دارای بلوغ زودرس مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Study of MiR-34b/c Genetic Variation and Ulcerative Colitis in Guilan Province
مطالعه پیوستگی تنوع ژنتیکی miR-34b/c با کولیت‌اولسرو در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of three-week intensive interval training on Lipocalin-2 and Interleukin1-β in healthy and adult rat Hippocampus
اثر سه هفته تمرین متناوب شدید بر لیپوکالین-2 و اینترلوکین-1 بتا در هیپوکمپ موش‎های صحرایی بالغ سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Metabolic Response to Soy Supplementation in Women with Polycystic Ovary Syndrome
تعیین اثر سویا بر پاسخ متابولیکی در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphine and Naloxone Effects on Seizure in Brain Slice of Morphine-Dependent Infant Mice
اثر مورفین و نالوکسان بر تشنج در برش مغزی موش سوری شیرخوار وابسته به مورفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 12 (2017-3)


Bioinformatic Prediction of miRNAs Targeting NOTCH1 and HBx Genes in Chronic Hepatitis B-Induced Hepatocellular Carcinoma
پیش بینی بیوانفورماتیکی miRNA‌های هدف گیرنده ژن‌های HBx و NOTCH1 در هپاتوسلولار کارسینوما ناشی از هپاتیت Bمزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Air Quality Health Index and its Application in Seven Cities of Iran in 2011
بررسی شاخص بهداشتی کیفیت هوا و کاربردهای آن در هفت شهر ایران در سال 90
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Anti-Oxidant Activity of Lavandula angustifolia using DPPH Method
سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی اسطوخدوس با استفاده از روش DPPH
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute Effects of on Javdar Supplementation on Asparate Aminotransferase(AST) and Alanine Aminotransferase(ALT) after Exhaustive Incremental Exercise in Men’s Handball
تأثیر حاد مصرف مکمل جدوار بر آنزیم‌های آسپارتات آمینوترانسفراز(AST) و آلانین آمینوترانسفراز(ALT) پس از فعالیت فزاینده وامانده ساز در مردان هندبالیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Effects of Aqueous and Alcoholic Extracts of Portulaca oleracea Leaves on NT3 Gene Expression in Degeneration of Alpha Neurons after Sciatic Nerve Compression in Rats
بررسی اثر عصاره‌های آبی و الکلی برگ گیاه خرفه (Portulaca oleracea) بر بیان ژن NT3 در ترمیم نورون‌های آلفا پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Combined Evening Primrose Oil and Vitamin D Intake on hs-CRP, Oxidative Stress and Pregnancy Outcomes in Women with Gestational Diabetes
بررسی اثر دریافت ترکیب روغن گل مغربی و ویتامین D بر روی پروتئین واکنش‌گر C با حساسیت بالا، مارکرهای استرس اکسیداتیو و پیامدهای بارداری در زنان مبتلا به دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Premarital Counseling with Acceptance and Commitment Therapy-Based Approach on Sexual Function
تأثیر مشاوره قبل از ازدواج با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی زوجین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Correlation between Blood Products Injection with Ventilator- Associated Pneumonia in Trauma Patients under Mechanical Mentilation in ICU
بررسی ارتباط بین تزریق فرآورده‌های خونی با پنومونی ناشی از ونتیلاتور در بیماران ترومایی تحت تهویه مکانیکی در ICU
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Effect of Word of Mouth on Pregnant Women Decision-Making Behavior to Join the Royan Cord Blood Bank in Arak City, 2009-2016
بررسی تأثیر تبلیغات شفاهی بر رفتار تصمیم گیری زنان باردار جهت عضویت در بانک خون بند ناف رویان شهر اراک، 1394-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Melatonin and Vitamin E on EEG, Sleep Quality and Quality of Life of Shift-Working Nurses in Arak Hospitals
بررسی تأثیر کاربرد ملاتونین و ویتامین E بر روی EEG، کیفیت خواب و کیفیت زندگی پرستاران شیفت کار بیمارستان‌های شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 11 (2017-2)


The Association of Vitamin D Receptor Gene (VDR) ApaI Polymorphism with the Risk of Breast Cancer in Markazi Province Women
بررسی ارتباط چندشکلی جایگاهApaI ژن گیرنده ویتامینD (VDR) با میزان ابتلا به سرطان پستان در زنان استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing(EMDR) to Reduce the Severity of Symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder and Stuttering With Psychological Origin(Case Study in Child with Four Years Old)
میزان اثربخشی حساسیت زدایی منظم از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد بر کاهش شدت علائم اختلال استرس پس از سانحه و لکنت زبان با منشاء روانی (مطالعه موردی:کودک چهار ساله)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fast Method for Diagnosis of Leishmania by PCR and FLASH PCR
روش تشخیص سریع‌تر عفونت لیشمانیا با استفاده از تکنیکPCR و FLASH PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antimicrobial Activity of Bacillus Strains Isolated from Various Resources
ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی سویه‌های باسیلوس جدا شده از منابع مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 12-Week Aerobic Training on Protein Tyrosine Phosphatase 1B Gene Expression and Insulin Resistance in Diabetic Rats
اثر 12 هفته تمرین هوازی بر بیان ژن پروتئین-تیروزین فسفاتاز 1 نوع B و مقاومت انسولینی رت‎های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prophylactic Effect of Probiotic Capsule(Lactocare) on Urinery Tract Infection of Cateterized Intensive Care Unit Patients
بررسی تاثیر پیش‌گیرانه کپسول پروبیوتیک(لاکتوکر) بر عفونت ادراری بیماران تحت کاتتریزاسیون ادراری در بخش‌های مراقبت ویژه مرکز آموزشی و درمانی ولی‌عصر(عج) اراک، 94-93
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency Determination of Ureaplasma and Mycoplasma Genitalium Species in Female with Vaginitis Infection using Real- Time PCR
تعیین فراوانی گونه‌های اوره آ پلاسما و مایکوپلاسما ژنیتالیوم در خانم‌های دارای عفونت‌های واژینال با روش سنجشReal- time PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Anti-Bacterial Activity and Biofilm Inhibition of Satureja Khuzestanica Jamzad against Streptococcus Mutans
بررسی قابلیت ضد باکتریایی و ضد بیوفیلمی مرزه خوزستانی در برابر استرپتوکوکوس موتانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Presence of aac (6 ') Ie / aph (2 "), aph (3') - IIIa1, ant (4 ') - Ia1 Genes and Determining Methicillin Resistance in Staphylococcus Epidermidis and Staphylococcus Saprophyticus Strains Isolated from Clinical Specimens
بررسی حضور ژن های aac( 6 ')Ie/aph( 2 ") ، aph( 3 ') - IIIa 1 ، ant( 4 ') - Ia 1 و تعیین مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوک اپیدرمیدیس و استافیلوکوک ساپروفیتیکوس جدا شده از نمونه های بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of A Course of Pilates Exercise on Hypertension, Nitric Oxide, and Resting Heart Rate in the Eldrly Men with Hypertension
تأثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر پرفشار خونی، نیتریک اکساید و ضربان قلب استراحتی مردان سالمند مبتلا به پرفشار خونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 10 (2017-1)


Comparing the Effect of Oral Motor Stimulations on Feeding Function in the Children with Spastic Cerebral palsy by Medical and Family Centered Approaches
مقایسه تأثیر تحریکات دهانی- حرکتی بر عملکرد تغذیه ای کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک با استفاده از دو رویکرد پزشکی و خانواده محور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Role of Omega 3 on the Side Effects of Isotretinoin in Patients with the Acnea Vulgaris
بررسی اثر امگا 3 خوراکی بر عوارض جلدی مخاطی ایزوترتینوئین در بیماران مبتلا به آکنه ولگاریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parenting Role's Tasks in Parents of Children with Disability (Physical-Mental) Less than 7 Years Old in the City of Arak in 2016
نحوه انجام وظایف نقش والدینی در والدین کودکان معلول (ذهنی- جسمی) کمتر از 7 سال در شهر اراک در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effctiveness of Group Therapy based on Quality of Life on Marital Intimacy in Infertile Women
اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر صمیمیت زناشویی در زنان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Balance Training with Educational and Motivational Self-Talk on Balance in the Women with Multiple Sclerosis
تأثیر تمرین تعادلی همراه با خودگفتاری‌‌‌ آموزشی و انگیزشی بر تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the Toxicity Effects of Zinc Oxide Nanoparticles on Hematological and Serum Parameters in Mice
مطالعه اثرات سمیت نانوذرات اکسید روی بر فاکتورهای خونی و سرمی موش سفید آزمایشگاهیی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of GABAA Receptor in Antispasmodic Activity of Hydroalcholic Extract of Petroselinum Crispum (Parsley) Seed in Rat Ileum
نقش گیرنده GABAA در فعالیت ضد انقباضی عصاره هیدروالکلی بذر جعفری در ایلئوم موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Air Pollution on γ-Glutamyltransferase Enzyme Activity
اثر آلودگی هوا بر فعالیت آنزیم گاماگلوتامیل ترانسفراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Fas rs1800682 Gene Polymorphism and Susceptibility to Polycystic Ovary Syndrome
بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم rs1800682 در ژن Fas و استعداد ابتلا به سندروم تخمدان پلی‌کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Consuming Green Tea on Blood Oxidative Biomarkers in Operating Room Personnel
تأثیر مصرف چای سبز بر بیومارکرهای اکسیداتیو خون پرسنل اتاق عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 9 (2016-12)


The Effects of Methylphenidate Administration on the Histological Alterations of the Lymphatic System in the Mice
اثر تجویز ریتالین بر تغییرات بافت شناسی سیستم لنفوئیدی در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Survival of Colorectal Cancer Patients of Tehran Taleghani Hospital using Non-Mixture Cure Model
تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال بیمارستان طالقانی تهران با استفاده از مدل شفایافته غیرآمیخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Training on Metabolic Parameters and Serum Level of Sirtuin1 in Women with Type 2 Diabetes
تأثیر تمرین هوازی بر شاخص‌های متابولیکی و سطح سرمی سیرتوئین1 در زنان دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Protective Effect of Hydroalcoholic Extract of Ginger on Cytotoxity of Silver Nanoparticles on Hepatic Enzymes، Hemathologic Factors, Blood Oxidative Stress Markers and Hepatic Apaptosis in Balb-c Mce
بررسی اثر حفاظتی عصاره‌ی هیدروالکلی زنجبیل بر سیتوتوکسیتی نانو ذرات نقره بر روی فعالیت آنزیم‌های کبدی، فاکتورهای هماتولوژی، شاخص‌های استرس اکسیداتیو خون و میزان آپوپتوزیس در بافت کبد در موش بالب سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare Client Satisfaction in the Public Health Posts and Outsourced Health Posts Affiliated to Qom University of Medical Sciences in 2014
مقایسه رضایتمندی مراجعین در پایگاه های بهداشت دولتی و پایگاه های برون سپاری شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قم 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of GADD45A Gene Polymorphism with Systemic Lupus Erythematosus Disease among Patients in South of Iran
پلی‌مورفیسم ژن GADD45A در بیماری لوپوس سیستمیک اریتماتوزیس در بیماران جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Effect of Injected Dexamethasone and Inhaled Epinephrine on Inhaled Salbutamol-Treated Children with Acute Bronchiolitis
بررسی اثر دگزامتازون تزریقی واپی نفرین استنشاقی در درمان برونشیولیت حاد اطفال تحت درمان با سالبوتامول استنشاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction of Zinc Chloride with an Aromatase Inhibitor (Letrozole) on Anxiety in Adult Male Rats
تداخل اثر کلراید روی با مهارکننده آنزیم آروماتاز (لتروزول) بر اضطراب در موش-های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Natural Radioactivity in Igneous Rocks and Estimation of Excess Lifetime Cancer Risk due to Gamma Radiation in Mahallat, Iran
بررسی پرتوزایی طبیعی در سنگهای آذرین و برآورد خطر ابتلا به سرطان در طول عمر ناشی از پرتو‌های گاما در محلات، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Two Acute Eccentric and Concentric Exercises on Serum Irisin Level and Insulin Resistance Index in Inactive Obese Women
تاثیر دو نوع فعالیت حاد برونگرا و درونگرا بر میزان آیریزین سرم و شاخص مقاومت به انسولین زنان چاق غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Affectiveness of Memantine in Improvement of Cognitive Deficits in Specific Learning Disorder
اثر بخشی ممانتین در بهبود نقایص شناختی اختلالات خاص یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 8 (2016-11)


Study of Protective Effect of Avicennia marina Leaf Hydroalchoholic Extract on Bone Marrow tissue in Male Rate induced with CCl4
بررسی اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina.L) بر بافت مغز استخوان موش‌های صحرایی نر سالم و القاء شده با CCl4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Polymorphism of LRP4 Gene (rs 4752947) among Post Meno-pause Women with Osteoporosis in North of Iran
همراهی پلی‌مورفیسم ژن LRP4 (rs4752947) در زنان یائسه دچار پوکی استخوان شمال کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Eryngium Caucasicum Trautv Hydroalcholic Extract on Tricyclazole Induced Hepatotoxicity in Mice
اثرات حفاظتی عصاره هیدرو الکلی زولنگ(Eryngium caucasicum Trautv) بر سمیت کبدی ناشی از تری سیکلازول در موش آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Cognitive Emotion Regulation Strategies, Sensory Processing Sensitivity and Anxiety Sensitivity in Patients with Multiple Sclerosis
بررسی راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان، حساسیت پردازش حسی و حساسیت اضطرابی در بیماران مبتلا به MS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Determine the Needs of Mothering Handling Training for Family Caregivers and Children with Cerebral Palsy at Home based on Gross Motor Function Levels in the City of Arak
تعیین نیازهای آموزشی هندلینگ مادری به مراقبان خانوادگی و کودکان فلج مغزی در منزل بر اساس سطح عملکرد حرکتی درشت در شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Effect of Zinc Supplementation on Lipid Profiles, Insulin Sensitiv-ity and Biomarkers of Oxidative Stress in Women with Polycystic Ovary Syndrome
بررسی اثر مکمل یاری روی بر روی پروفایل‌های لیپیدی، حساسیت به انسولین و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Resistance Training on Serum Level of Reproductive Hormones and Sperm Parameters in Type 2 Diabetes Rats
تأثیر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی هورمون‎های جنسی و پارامترهای اسپرم موش‎های صحرایی دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Screening of Common Chromosomal Disorders in Iranian Women with Hydatidiform Mole using QF-PCR
غربال‌گری اختلال‌های کروموزومی شایع در زنان ایرانی مبتلا به مول‌هیداتیفورم با استفاده از تکنیک QF-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Clinical Isolates of Candida using Duplex PCR
شناسایی ایزوله های بالینی کاندیدا با استفاده از روش Duplex-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of serum nesfatin-1 level in type 1 and 2 diabetic rats
مقایسه سطح سرمی فاکتور نسفاتین-1 در رت‌های مبتلا به دیابت نوع 1 و نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 7 (2016-10)


Lack of the association between single nucleotide polymorphism (L55M) in PON1 gene and susceptibility With Breast Cancer in Markazi Province
عدم ارتباط بین پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی (L55M) ژن پارااکساناز1 و خطر ابتلا به سرطان پستان در استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of alcoholic leaf extract Ocimum basilicum on angiogenesis in chick chorioallantoic membrane
بررسی اثر عصاره الکلی برگ گیاه ریحان ((Ocimum basilicum بر آنژیوژنز پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of gender differences in response to emotional music: a comprehensive analysis of autonomic signal characteristics
نقش تفاوت‌های جنسیتی در پاسخ به موسیقی‌های احساسی مختلف براساس تحلیل جامع ویژگی‌های سیگنال‌های خودمختار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantity & quality analysis and associated management practices of solid waste generated in the general dentistry offices in the city of Arak, 2015
آنالیز کمی کیفی و نحوه مدیریت پسماندهای تولیدی در مطب‌های دندان‌پزشکی عمومی شهر اراک، سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of two different intensities resistance training on muscle growth regulatory myokines in sedentary young women
تأثیر دو شدت مختلف تمرین مقاومتی بر مایوکاین‌های تنظیمی رشد عضله در زنان جوان غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative efficacy of diclofenac suppository and acetaminophen suppository alone And simultaneous prescription in controlling pain after tonsillectomy surgery in children
مقایسه اثر شیاف دیکلوفناک سدیم و شیاف استامینوفن به تنهایی و تجویز ترکیب هم‌زمان آنها در کنترل درد بعد از عمل جراحی تونسیلکتومی در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic interval training on IL-6 and IL-10 serum concentration in women with type II diabetes
تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر غلظت سرمی اینترلوکین- 6 و اینترلوکین- 10 زنان دیابتی نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of CoenzymeQ10 on gentamicin induced nephrotoxicity
بررسی اثرات درمانی کوآنزیم Q10 بر سمیت کلیوی ناشی از جنتامایسین در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mutations in nalC gene in ciprofloxacin resistant strains of Pseudomonas aeruginosa isolated from hospitals and laboratories of Guilan province in 2014-2015 years
جهش‌های موجود در ژن nalC در سویه‌های سودوموناس آئروزینوزا مقاوم به سیپروفلوکساسین جدا شده از بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌های استان گیلان در سال‌های 94-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 6 (2016-9)


Prevalence of Speech Disorders in Arak Primary School Students, 2014-2015
شیوع اختلالات گفتار در دانش آموزان مقطع دبستان شهر اراک، سال تحصیلی 94-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Folate Supplementation on Ghrelin of Stomach and Insulin Level of Serum in Male Wistar Rats during 10 Weeks of High Intensity Interval Training
اثر مصرف مکمل فولات بر گرلین معده و انسولین سرم موش‌های صحرایی نر ویستار در طی 10 هفته تمرین تناوبی شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Linkage Analysis of DFNB2 Locus with Autosomal Recessive Hearing Loss in Families Negative for GJB2 Mutations in Khuzestan Province
بررسی پیوستگی ژنتیکی لوکوس DFNB2 با ناشنوایی اتوزومی مغلوب در خانواده‌های فاقد جهش‌های GJB2در استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Active VitaminD on Treatment of Proteinuria in Patients with Diabetic Nephropathy without Vitamin D Deficiency
تأثیر ویتامین دی فعال در درمان پروتئینوری بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی بدون کمبود ویتامین دی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methodology for Designing Models Predicting Success of Infertility Treatment
روش‌شناسی طراحی و ساخت مدل پیش‌بینی موفقیت درمان ناباروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Irisin Response to Two Types of Exercise Training in Type 2 Diabetic Male Rats
پاسخ ایرزین به دو نوع تمرین ورزشی در رت‌های نر دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Study the Effect of Calcium Plus VitaminD Supplementation on Nitric Oxide and Biomarkers of Oxidative Stress in Overweight and Obess Women with Polycystic Ovary Syndrome
بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم و ویتامین D بر روی نیتریک اکساید و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در زنان چاق ودارای اضافه وزن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Y Chromosome Microdeletions and Mutation in Exon7 of the STAG3 Gene in Iranian Infertile Men with Idiopathic Non-Obstructive Azoospermia
بررسی ریزحذف‌های کروموزوم Yو جهش در اگزون 7 ژنSTAG3 در مردان نابارور ایرانی مبتلا به آزواسپرمی غیرانسدادی ایدیوپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Statistical Analysis of Failure Time of the Molar Tooth Using Goodness-of-Fit Technique for Interval Censored Data
تحلیل آماری زمان خرابی دندان پیش آسیاب به روش آزمون نیکویی برازش داده‌های سانسور شده فاصله‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Genetic Variation of rs1542705 Marker in SMPD1 Gene Region as an Informative Marker for Molecular Diagnosis of Niemann-Pick Disease in Isfahan Population
بررسی تنوع ژنتیکی نشان‌گر rs1542705 در ناحیه ژنی SMPD1 به عنوان یک نشان‌گر آگاهی دهنده جهت تشخیص مولکولی بیماری نیمن پیک در جمعیت اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 5 (2016-8)


Serum Level of Chemerin in Patients with Breast Cancer
بررسی سطح سرمی آدیپوکاین کمرین در بیماران مبتلا به سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Topical and Subcutaneous Bupivacaine Infiltration with Cutaneous Ketamin on Postoperative Pain in Patients Candidating Abdominal Hysterectomy under General Anedthesia
مقایسه تأثیر تزریق بوپیواکایین داخل نسجی و زیر جلدی و کتامین جلدی در کنترل درد پس از عمل جراحی بیماران کاندید هیسترکتومی ابدومینال تحت بی‌هوشی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Lymphocytic ABCA1 Protein with IL10 and TNF-α Cytokines Followed by one period Interval Combined Exercise Training in Overweight and Obese Male Adolescents
رابطه بین پروتئین ABCA1 لنفوسیتی با سایتوکاین‌های TNF-α و IL10 متعاقب یک دوره تمرین استقامتی تناوبی ترکیبی در نوجوانان پسر دارای اضافه وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Screening of AR Gene CAG Repeat Variations in Iranian Women with Endometriosis
بررسی تنوع تکرار CAG در ژن گیرنده آندروژن (AR) در زنان ایرانی مبتلا به آندومتریوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Occupational Therapists Prediction Consistency of Future Manual Ability of 4-18 Years Old Cerebral Palsy’s Patients with Manual Ability Classification Sysyem (MACS)
بررسی هم‌خوانی پیش‌بینی کاردرمان‌گران از توانایی دستی آتی مبتلایان به فلج مغزی 4 تا 18 ساله با نتایج مقیاس طبقه‌بندی توانایی دستی(MACS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Expression of Recombinant Immunotoxin using Diphtheria Toxin and Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF)
همسانه سازی و بیان ایمونوتوکسین نوترکیب با استفاده از توکسین دیفتری و فاکتور محرک رشد کلنی گرانولوسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effect of Quince (Cydonia oblonga Miller) Leaf Extract on Locomotor Activity and Anxiety-Like Behaviors in a Ketamine Model of Schizophrenia
اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی برگ "به" (Cydonia oblonga Miller) بر فعالیت حرکتی و رفتارهای شبه اضطرابی در مدل کتامینی اسکیزوفرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Muscarinic Receptors on spasmolytic Activity of Hydroalcohlic Extract of Parsley(petroselinum crispum)Seed in Adult Male Rat's Ileum
نقش گیرنده‌های موسکارینی در عملکرد ضداسپاسمی عصاره هیدروالکلی بذرجعفری در ایلئوم موش صحرائی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Select the Appropriate Reference Gene for Normalizing the Quantitative Data to Assess MicroRNAs in Plasma Samples of Patients with Gastric Cancer
انتخاب ژن رفرانس مناسب جهت نرمالیزه کردن داده های کمّی سنجش میکرو RNAها در نمونه پلاسمای افراد مبتلا به سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Childhood Abuse Experiences with Dark Triad Traits of Personality among Students of Islamic Azad University of Urmia Branch, 2015
رابطه تجربه‌های سوء رفتار دوره کودکی با صفات سه‌گانه تاریک شخصیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 4 (2016-7)


The Efficiency of Medial Plantar Skin Flap for Reconstructing Heel after Excision of Heel Melanoma
کارایی فلاپ پوستی مدیال پلانتار جهت پوشش پاشنه پا به دنبال اکسیزیون ملانومای پاشنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Two Kinds of Endurance Swimming Training on Lipid Peroxidation and Muscles Damages Indexes in Serum Levels of Male Wistar Rats
مقایسه اثر دو شیوه تمرین شنای استقامتی بر شاخص‌های پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب عضلانی در سرم رت‌های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Phenotypic and Genotypic Biofilm Formation in Staphylococcus aureus Isolates Isolated from Hospital Infections in Shahrekord, 2015
ارزیابی فنوتیپی و ژنوتیپی تشکیل بیوفیلم در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های بیمارستانی شهرکرد در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning, Expression and Purification of the Recombinant HIV-1 Tat-Nef Fusion Protein in Prokaryotic Expression System
کلونینگ، بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب فیوژن Tat-Nef ویروس HIV-1 در سیستم بیانی پروکاریوتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Validity and Reliability of the Persian Version of Physical and Mental Health Questionnaire, Based on the Holistic Wellness Model
بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش‌نامه سلامت روانی و فیزیکی براساس مدل رفاه کل‌گرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Downregulating the Expression of CHID1 by Chitin Microparticles Mixed Leukocyte Culture
کاهش بیان ژن CHID1 توسط میکروپارتیکل‌های کیتین در کشت مختلط لکوسیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Predictors of Boredom in Students of Arak University of Medical Sciences and Islamic Azad University
مقایسه عوامل پیش‌بینی کننده بی حوصلگی در دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی و آزاد اسلامی اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Submaximal Aerobic Training on Serum Irisin Level in Obese Men; with Emphasis on the Role of Irisin in Insulin-Resistance Change
اثر تمرین ورزشی هوازی زیر بیشینه بر سطح سرمی آیریزین مردان چاق با تأکید بر نقش آیریزین در تغییر مقاومت انسولینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sexual Function and Marital Satisfaction in Female with Obsessive-Compulsive Disorder
عملکرد جنسی و رضایت‌مندی زناشویی در زنان مبتلا به اختلال وسواس جبری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Study the Association between AcrAB and Qep A Efflux Pumps and Ciprofloxacin Resistance among Escherichia Coli and Klebsiella Pneumoniae Clinical Strains
بررسی ارتباط پمپ‌های تراوشی Qep A و AcrAB و مقاومت به سیپروفلوکسازین در سویه‌های بالینی اشرشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2016-6)


Studying the Association between TaqIA polymorphism in ANKK1 Gene and Heroin and Methamphetamine Addiction in Markazi Province
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم TaqIA (rs1800497) در ژن ANKK1 با اعتیاد به هروئین و مت آمفتامین در استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lack of Association between Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFα) Gene -1031C/T Polymorphisms and Susceptibility to Inflammatory Bowel Disease (IBD)
عدم ارتباط میان پلی مورفیسم C/T -1031 در ژن گیرنده نکروز دهنده توموری آلفا (TNFα) و استعداد ابتلا به بیماری های التهابی روده (IBD)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Combined Effect of Regular Aerobic Exercise with Garlic Extract on Renal Apoptosis Regulatory Factors in Aged rats with Chronic Kidney Disease
اثر ترکیبی تمرین هوازی منظم و مصرف عصاره سیر بر برخی از فاکتورهای تنظیمی آپوپتوز کلیوی در رت‌های پیر مبتلا به بیماری مزمن کلیوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Early Detection of Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) using the Gait Motor Signal Frequency Analysis
تشخیص زود هنگام بیماری ALS با استفاده از تحلیل فرکانسی سیگنال حرکتی راه رفتن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between MMP9 Promoter Polymorphism and Breast Cancer Progression in Northwest of Iran
ارتباط پلی‌مورفیسم راه انداز 9 MMP با پیشرفت سرطان سینه در شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demodicosis and Associated Risk Factors in Young Adults in Khorramabad, 2015
دمودیکوزیس و عوامل خطرساز مرتبط در افراد بالغ و جوان در شهر خر‌م‌آباد، 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Self-Control Training on Quality of Life Dimensions in Migraine Patients
اثربخشی آموزش کنترل خود بر ابعاد کیفیت زندگی بیماران مبتلا به میگرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Combined Effect of 5-Fluorouracil and Acriflavine on Mortality Rate of Colorectal Cancer Cell Lines
تأثیر ترکیب داروی 5- فلوئورویوراسیل و اکریفلاوین بر میزان مرگ و میر سلول‌های رده سرطان کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Personality Profile Investigation of Adoption Applicant Couples in Arak, 2014
بررسی نیمرخ شخصیتی زوج های متقاضی فرزندخواندگی در شهر اراک در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Site-Directed Mutation, Cloning and Expression of Streptokinase for Producing a New Suitable Molecule for PEGylation
موتاسیون هدف‌مند، کلونینگ و بیان پروتئین استرپتوکیناز به منظور تولید مولکول جدید مناسب برای پگیلاسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2016-5)


Investigating the Effect of Optimism Training during Pregnancy on Attitude and Mode of Delivery in Nulliparous Women Referred to Health Centers of Mashhad, 2014
تأثیر آموزش خوش بینی در دوران بارداری بر نگرش و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست‌زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Intravenous and Inhalational Anesthtics on Hemodynamic Changes in Deep Vitrectomy Surgery
مقایسه تأثیر هوش‌برهای استنشاقی و وریدی بر تغییرات همودینامیک در اعمال جراحی ویترکتومی عمیق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of the Preconception Endurance Exercise Training and Voluntary Exercise Activity during Pregnancy in C57BL/6 Mice on Lipid Profile of the Adult Offsprings
تأثیر تمرین استقامتی پیش از بارداری و فعالیت ورزشی اختیاری در هنگام بارداری در موش‌های مادر C57BL/6 بر نیم‌رخ لیپیدی فرزندان بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Extended Spectrum β-Lactamase Genes of SHV-2a, SHV-5 and SHV-12 in Clinical Isolates of Klebsiella Pneumoniae Isolated from Kermanshah Medical Centers in 2014
فراوانی ژن‌های بتالاکتاماز طیف گسترده SHV-2a، SHV-5 و SHV-12 در ایزوله‌های بالینی کلبسیلا پنومونیه جدا شده از مراکز پزشکی شهر کرمانشاه در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Study the Factors Affecting Medication Adherence in diabetic Patients based on Health Belief Model in Arak, 2014
بررسی عوامل موثر بر تبعیت از رژیم دارویی بیماران دیابتی شهر اراک بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Melatonin Protective Effects on Learning and Memory Deficits Induced by Administration of Lead during Pregnancy and Postpartum in Rat: Behavioral and Biochemical Evaluations
بررسی اثرحفاظتی ملاتونین بر کاهش حافظه و یادگیری ناشی از تجویز سرب دردوران بارداری و پس از زایمان در موش صحرایی: ارزیابی رفتاری و بیوشیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Microgravity Condition on Expression of VEGFR-2 Gene in Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC)
تأثیر شرایط بی‌وزنی بر روی بیان ژن گیرنده 2 فاکتور رشد اندوتلیال عروق در سلول‌های اندوتلیال ورید بند ناف انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lymphocyte Proliferation Response in Patients with Acute and Chronic Brucellosis
بررسی پاسخ تکثیر لنفوسیتی در مبتلایان به بروسلوز حاد و مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Specific Activities of Radionuclides in Soil and Their Transfer Factor from Soil to Bean and Calculation of Cancer Risk for Bean Consumption in Iran
تعیین ویژه فعالیت هسته‌های پرتوزا در خاک و ضریب انتقال آن‌ها از خاک به لوبیا و محاسبه ریسک ابتلا به سرطان در اثر مصرف لوبیا در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Epidemiologic, Demographic and Clinical Characteristics in Patients with Migraine Headache Referring to Neurology Clinics of Vali-Asr and Imam Reza Hospitals in Arak City
بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک، دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به میگرن مراجعه کننده به کلینیک‌های نورولوژی بیمارستان ولی عصر (عج) و امام رضا (ع) شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2016-4)


Considering the Effect of Hydro Alcoholic Extract of Capsella Bursa Pastoris on Menorrhagia
بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی کیسه کشیش بر منوراژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Study the Effect of Reconstructive Surgery of Myelomeningocele on the Prognosis of Patients
بررسی تأثیر جراحی میلومننگوسل بر پیش آگهی بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Fish Consumption Considering Constructs of the Transtheoretical Model in Women 30-50 Years Old in Arak city, 2014
بررسی مصرف ماهی براساس سازه‌های مدل فرانظری در زنان 30 تا 50 سال شهر اراک در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic Susceptibility of Brucella Melitensis in Markazi Province (2014)
تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های بروسلا ملی تنسیس در استان مرکزی (سال 1393)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cardiac Troponin and Creatine Kinase Response to the Three Modes of Training (Running, Pedaling and Swimming) in Young Girls
پاسخ تروپونین قلبی و کراتین کیناز به سه نوع فعالیت تمرینی (دویدن، رکاب زدن و شنا کردن) در دختران جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Focus of Attention - Self talk on Balance of Women with Multiple Sclerosis
اثر کانون توجه- خودگفتاری بر تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunological Assessment of Three Tandem Repeat of Influenza Virus M2 Extracellular Domain with Adjuvant in Balb/c Mice Model
ارزیابی ایمنی زایی توالی تکرار سه تایی ناحیه خارج سلولی پروتئین M2 ویروس آنفلوانزا همراه با ادجوانت در مدل موش بالب سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of rs1042658 Polymorphism of the CSF3 Gene with the Susceptibility of Recurrent Pregnancy Loss in Women of Fars Province
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم rs1042658 ژن CSF3 با استعداد بروز سقط مکرر در زنان استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Construction of a Multiepitope-Based DNA Vaccine to Induce Protective Immunity against Hepatitis C Virus
طراحی و ساخت واکسن DNA چند اپی توپی برای ایجاد ایمنی محافظت کننده علیه ویروس هپاتیت C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Six Weeks Combined Training on Plasma Levels of Chemerin, Serum Amyloid A and C-reactive Proteine and Plasma Lipid in Obese Male
تأثیر شش هفته تمرین ترکیبی بر سطوح پلاسمایی کمرین، آمیلوئید سرمی A، پروتئین واکنش‌گر – C و لیپیدهای پلاسما در مردان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 12 (2016-3)


Application of the Nano Polyamidoamine –G5 (NPAMAM-G5)Dendrimer in Removal of Escherichia Coli, Klebsiella Oxytoca,Pseudomonas Aeruginosa, Proteus Mirabilis and Staphylococcus Aureus from Aqueous Medium
کاربرد دندریمر پلی‌آمید و آمینG5- در حذف باکتری‌های اشرشیاکلی، کلبسیلا اوکسی‌توکا ، سودوموناس آئروژینوزا، پروتئوس میرابیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس از محیط‌ آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Anticonvulsant Effect of Aqueous Extract of Chelidonium Majus on PTZ Induced Kindling in Male Mice
مطالعه اثر ضد تشنجی عصاره آبی مامیران بر کیندلینگ القاء شده با PTZ در موشهای سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Soil Contamination with Toxocara Eggs in Arak Public Parks, 2015
مطالعه میزان آلودگی خاک با تخم توکسوکارا در پارک‌های عمومی شهر اراک، 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Two Membrane Low and High Flux on the Uptake of Electrolytes, Urea and Creatinine in Hemodialysis Patients
مقایسه اثر دو صافی با سرعت جریان کم و زیاد بر میزان برداشت الکترولیت‌ها، اوره و کراتینین در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lack of Association between Interleukin-12 Receptor B1 Gene Polymorphism (rs11575934 A/G) and Susceptibility to Chronic Hepatitis B Virus Infection
عدم ارتباط میان پلی‌مورفیسم rs11575934 A/G در ژن گیرنده اینترلوکین 12 B1 و استعداد ابتلا به عفونت هپاتیت B مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Prevalence of Listeria Monocytogenes in Pregnant Women in Arak
بررسی فراوانی لیستریا مونوسیتوژنز در زنان باردار در اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

TITEL: Exploring the Process of Mothering Handling Training for the Child with Cerebral Palsy at Home
تبیین فرآیند هندلینگ مادری کودک دارای فلج مغزی در منزل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Expression Levels of Toll Like Receptors 2, 4 and, in Normal and Cancerous Tissues of Patients with Laryngeal Carcinoma
مقایسه بیان ژن گیرنده‌های شبه زنگوله‌ای نوع 2، 4 و 9 در بافت توموری و بافت نرمال بیماران مبتلا به سرطان حنجره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Performance of Classifiers and Extracted Features in Discriminating EEG Patterns of Mental Activities Related to Four Main Directions
بررسی عملکرد تفکیک کننده‌ها و ویژگی‌های استخراجی جهت تفکیک الگوهای مغزی مربوط به فعالیت‌های ذهنی وابسته به چهار جهت اصلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Specific Recall Training on Depression and Anxiety in Children (7-11 years old) with Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) Caused by Sexual Abuse
اثربخشی درمان مبتنی برآموزش یادآوری خاص بر میزان افسردگی و اضطراب کودکان 7 تا 11 ساله دارای اختلال استرس پس از سانحه ناشی از سوء استفاده جنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 11 (2016-2)


Effects of Continuous Training Intensity on Amyloid Beta1-42(Aβ1-42) Levels in Hippocampus of Homocysteine-Induced Alzheimer's Model Rats
اثر شدت تمرین تداومی بر سطح آمیلوئید بتا 42-1 (Aβ1-42) هیپوکامپ موش‌های آلزایمری شده با تزریق هوموسیستئین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Assessment on Post Cesarean Pain Relief in Preeclampsia Parturient who Received Magnesium Sulfate
بررسی بی‌دردی پس از سزارین در بیماران پره اکلامپتیک تحت درمان با سولفات منیزیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Job Satisfaction, Death anxiety and Sleep Quality of Nurses in the Hospitals of Arak University of Medical Sciences
رابطه بین رضایت شغلی، اضطراب مرگ وکیفیت خواب پرستاران در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Alcoholic Extract of Portulaca Oleracea on Renal Ischemia/Reperfusion Injury in Rats
اثر عصاره الکلی خرفه بر آسیب ایسکمی- خون‌رسانی مجدد کلیه موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Agr Gene Variety (Accessory Gene Regulator) in Susceptible and Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Strains in Clinical Samples and Carriers Employed in Remedial Centers
تعیین تنوع ژن agr (تنظیم کننده ژن فرعی) در ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متی‌سیلین در نمونه‌های کلینیکی و ناقلان شاغل در مراکز درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of the Chemical Composition of Essential Oil and Evaluation of Antibacterial Activity of Methanolic Extracts from the Aerial Parts of Ballota Platyloma Rech. f.
شناسایی ترکیب شیمیایی اسانس و ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره متانولی بخش هوایی گیاه Ballota platyloma Rech. f
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of GPX-1 Pro198 Leu Gene Polymorphism in Patients with Diabetic Retinopathy in Rasht
بررسی پلی مورفیسم Pro198 Leu ژن گلوتاتیون پراکسیداز-1 (Gpx-1) در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی در شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of ESR1 rs104893956 Polymorphism with Infertility in Guilanian Women
بررسی پلی‌مورفیسم rs104893956 ژن ESR1 با ناباروری در زنان اهل گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the Constructs of Planned Behavior Theory Regarding the Behaviors Preventing of Junk Food Consumption in Elementary Students in Arak in 2015
سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در خصوص رفتارهای پیش‌گیری کننده از مصرف تنقلات کم ارزش در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اراک در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Selective Aerobic Training on Serum Irisin Levels and Insulin Resistance Index in Women with Type 2 Diabetes
تاثیر تمرین منتخب ایروبیک بر سطوح آیریزین سرمی و شاخص مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 10 (2016-1)


Investigating the Relationship Between Health Belief Model Structures With the Mothers' Performance in Preventing Growth Retardation in Children Aged 1-5 Years in Shazand City, 2014
بررسی رابطه سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی با عملکرد مادران در پیش‌گیری از اختلال رشد کودکان یک تا پنج سال شهرستان شازند در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Predictive Value of Rockall Scoring System in Predicting Outcomes in Patients with Upper Gastrointestinal Bleeding
تعیین ارزش تشخیصی سیستم امتیازدهی Rockall در پیش‌بینی پیامدهای بیماران مبتلا به خون‌ریزی گوارشی فوقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Sedation Induced by Fentanyl and Remifentanil in Patients Under Mechanical Ventilation
مقایسه اثرآرام‌بخشی القا شده توسط دو داروی فنتانیل و رمی فنتانیل در بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Genetic Variation of rs4898352 Marker in F8 Gene Region as a Highly Informative Marker for Stidy of Hemophilia A in the Isfahanian Population
بررسی تنوع ژنتیکی مارکر rs4898352 در ناحیه ژنی F8 به عنوان یک مارکر گویا در مطالعه بیماری هموفیلی A در جمعیت اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Food Insecurity and Its Association with Socio-Economic Factors and Nutritional Status Among Hospitalized Children in Tabriz Pediatric Hospital
شیوع نا امنی غذایی و ارتباط آن با عوامل اجتماعی- اقتصادی و وضعیت تغذیه‌ای در کودکان بستری در بیمارستان کودکان تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Stress Management, Optimism Training and Medical Therapy on Somatic Symptoms, Perceived Stress, Illness Perception and Quality of Life in Patients with Ulcerative Colitis
مقایسه اثر بخشی مدیریت استرس شناختی-رفتاری، آموزش خوش بینی و درمان طبی بر علائم جسمی، استرس ادراک شده، ادراک بیماری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Of the Effect of Combination Of N-Acetylcysteine and Vitamin C on Improving Outcomes Following CABG
بررسی تاثیر استفاده از ترکیب ان استیل سیستئین و ویتامین سی بر بهبود نتایج عمل بای پاس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Effect of Auditory Training on Cervical Vestibular Evoked Myogenic Potentials in Primary School Age Deaf Children
بررسی اثر تربیت شنوایی بر پتانسیل‌های عضلانی برانگیخته دهلیزی در کودکان ناشنوای دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of Direct and Indirect Impact of Self-Efficacy Beliefs on Parent̓s Anxity and Marital Adjustment with Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies Among Parents With Chronically Ill Children of Ahwaz
بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم باورهای خوداثربخشی بر اضطراب والدین و سازگاری زناشویی با میانجی‌گری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در والدین دارای فرزند مبتلا به بیماری مزمن اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of a Marginal Model for Assessing Some Determinants of Height and Weight Growth Among Children Less Than Two Years Old in Khorramabad
کاربرد مدل حاشیه‌ای در بررسی برخی عوامل موثر بر رشد قد و وزن کودکان کمتر از 2 سال شهر خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 9 (2015-12)


Lack of Association between Nodular Throid Disease and rs1256049 Polymorphism of Estrogen Receptor Beta Gene in Women from Markazi Province
عدم همراهی بین بیماری ندول تیروئید با چندشکلی 1256049rs در ژن گیرنده بتای استروژن در زنان استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Probiotics on Prevention and Treatment of Metabolic Syndrome-Associated Disorders
اثر پروبیوتیک‌ها بر پیش‌گیری و درمان اختلالات مربوط به سندرم متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Quercetin on Skin Wound Healing in Dexamethasone-Treated Rats
اثر کوئرستین بر ترمیم زخم پوستی در موش های صحرایی تیمار شده با دگزامتازون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Compare the Effect of Ultrasound Guided Local Injection of Dexamethasone with Dexamethasone Phonophoresis for Treatment of Lateral Epicondylitis (Tennis Elbow)
مقایسه تاثیر تزریق موضعی دگزامتازون تحت گاید سونوگرافی با فنوفورزیس دگزامتازون در درمان اپی‌کندلیت خارجی (بیماری آرنج تنیس‌بازان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Total Suspended Solids Removal from Leachate using Electrochemical, Fenton and Electro-Fenton Processes
حذف جامدات معلق موجود در شیرابه زباله با استفاده از فرایندهای الکتروشیمیایی، فنتون و الکتروفنتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Combined Effects of Pilates Training and Apium Graveolens Seed Supplement on the Levels of Inflammatory Monocyte Chemoattractant Protein -1 and C-Reactive Protein in Sedentary Women
اثرات ترکیبی تمرین پیلاتس و مکمل دانه کرفس بر سطوح پروتئین‌های التهابی جذب شیمیایی مونوسیت-1 و واکنش‌گر C در زنان غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Efficacy of Castor Oil and Vaginal Misoprostol With Vaginal Misopostol Alone for Treatment of Missed Abortion
مقایسه اثر بخشی مصرف روغن کرچک خوراکی و میزوپروستول واژینال با میزوپروستول واژینال به تنهایی در درمان سقط فراموش شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Retention Suture on Emergent Abdominal Laparotomy Wound Dehiscence
بررسی میزان تاثیر بخیه فشاری در باز شدن زخم لاپاراتومی اورژانس شکم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reducing the Morphine Induced Conditioned Place Preference Acquisition by Inhibition of Glial Cells in the Hippocampus
کاهش اکتساب ترجیح مکانی شرطی شده با مورفین در اثر مهار سلول‌های گلیای هیپوکمپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Enhancement and Denoising of ECG Signals using Adaptive Kalman Filter
ارتقا و حذف نویز از سیگنال قلبی با استفاده از فیلتر تطبیقی کالمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 8 (2015-11)


Comparing the Effectiveness of Neurofeedback Training and Computer Games on Continuous Attention and Planning Ability in Students with Attention Deficit disorder
مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک و بازی‌های رایانه‌ای بر توانایی توجه پیوسته و برنامه‌ریزی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Probiotic effect of Iranian Native Lactobacillus paracasei against Toxicity Induced by Aflatoxin B1 in vivo
بررسی اثر پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس کازئی بومی ایران در مقابل سمیت ناشی از آفلاتوکسین B1 در شرایط درون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on effect of probiotic yoghurt use as a new solution in prevention and treatment of Constipation.
مروری بر اثر مصرف ماست پروبیوتیک به عنوان راهکاری نوین در پیش‌گیری و درمان یبوست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks High Intensity Aerobic Continuous and Interval Training on Gene Expression of Vascular Endothelial Growth Factor In Soleus Muscle of Healthy Male Rats
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید بر بیان ژن عامل رشد اندوتلیال عروقی در عضله نعلی رت‌های نر سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Scolicidal effects of methanolic extract of artemisia (Artemisia aucheri) and ginger (Zingiber officinale) on live protoscoleces of hydatid cyst
بررسی اثرات اسکولکس‌کشی عصاره‌های زنجبیل و درمنه بر پروتواسکولکس‌های کیست هیداتیک در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy in Reducing Expulsive Anger
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک در کاهش خشم‌های انفجاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of rs2910164 Polymorphism in mir-146a Gene with Obesity in Iranian Women
ارتباط پلی‌مورفیسم rs2910164 در ژن mir-146a با عارضه چاقی در زنان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement structures HBM for promotion of preventive behaviors of pregnant women exposed to air pollution in Arak city 2015
سنجش سازه‏های مدل اعتقاد بهداشتی در خصوص ارتقاء رفتارهای پیش‏گیری کننده از مواجهه با هوای آلوده در زنان باردار شهر اراک در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Study the Association of miR-196a2 rs11614913 Polymorphism with the Risk of Idiopathic Recurrent Pregnancy Loss
مطالعه همراهی پلی مورفیسم miR196a2 rs11614913 با خطر بروز سقط مکرر ایدیوپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Frequency of Nasal Carriage and Virulence of S. aureus Isolated from Nose of Patients Admitted to Intensive Care Units at Vali - Asr Hospital in Arak, 2014
تعیین فراوانی ناقلی بینی و ویرولانس استافیلوکوکوس طلایی جدا شده از بینی بیماران در هنگام پذیرش در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان ولی عصر اراک در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 7 (2015-10)


Investigation of the Human Serum Albumin(HSA) Protein Structure Change Caused by Remained Diazinon Toxin on the Food Materials
بررسی تغییر ساختار پروتئین آلبومین سرم انسانی دراثر باقی ماندن سم دیازینون روی مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Arg399Gln Polymorphism of XRCC1 with Idiopathic Male Infertility in Guilan Province
ارتباط پلی‌مورفیسم Arg399Gln ژن XRCC1 با ناباروری ایدیوپاتیک مردان در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Saffron 20% Cream on the Level of Infection and Episiotomy Dehiscence
بررسی تاثیر کرم حاوی زعفران با غلظت 20 درصد بر میزان عفونت و باز شدن محل برش اپیزیوتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Aassociation Between Programmed Cell Death 1 Gene Single Nucleotide Polymorphism +7146A/G and Susceptibility to Chronic Hepatitis B
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی A/G7146+ ژن مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی 1 با ابتلا به هپاتیت مزمن B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Effect of Alpha-Tocopherol on Cell Proliferation and Apoptosis in Rat Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells
مطالعه اثر آلفاتوکوفرول بر تکثیر سلولی و آپوپتوزیس در سلول‌های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Preand Post-training Administration of Magnesium Oxide Nanoparticles on Passive Avoidance Memory in Adult Male Mice
مقایسه تجویز پیش و پس ازآموزش نانو ذرات اکسیدمنیزیم برحافظه ی اجتنابی غیرفعال درموش سوری نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education based on Health Belief Model (HBM) on the Promotion of Mothers Behavior about Danger Signs in Children less than Five Years axxording to IMC(Integrated Management of children Illness)
بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتار مادران درخصوص نشانه‌های خطر در کودکان کمتر از پنج سال بر اساس مانا (مراقبت‌های ادغام یافته ناخوشی های اطفال)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Interaction Effect of Aerobic Training and Different Doses of Intramuscular Vitamin D on Body Weight, Visceral Fat and Food Intake in Female Wistar Rats
اثر تعاملی تمرین هوازی و دوزهای مختلف ویتامین D تزریقی بر وزن بدن، چربی احشایی و دریافت غذا در موش‌های ماده نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Maternal Nutritional Intake of Some Nutrients and its Relationship with Anthropometric Indices of Newborn
بررسی وضعیت تغذیه مادر از نظر دریافت بعضی از مواد مغذی و رابطه آن با شاخص‌های آنتروپومتریک نوزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Independent Component Analysis (ICA) Algorithm for Detection and Separation of Two Conceptual Categories of the Words Danger and Information by Using Traffic Signs
بررسی الگوریتم آنالیز اجزاء مستقل (ICA) جهت تشخیص و تفکیک دو گروه مفهومی کلمات خطر و اطلاع رسانی با استفاده از علائم راهنمایی و رانندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 6 (2015-9)


Comparing the Effect of Probiotics and Polyethylene Glycol in Treatment of Children with Functional Constipation
مقایسه اثر پروبیوتیک با پلی اتیلن گلیکول در درمان یبوست عملکردی اطفال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of NO in Antispasmodic Activity of Parsley (Petroselinum crispum l.) Leaf Flavonoids Extract on KCl-Induced Contraction in Adult Male Rat's Ileum
نقش NO در اثر ضد انقباضی عصاره فلاونوئیدی برگ گیاه جعفری بر انقباض ناشی از KCl در ایلئوم موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Root Canal Morphology in the Mandibular First Premolars: A CBCT Study in An Iranian Population
ارزیابی ساختار کانال و ریشه در دندان‏های پرمولر اول مندیبل: مطالعه CBCT در یک جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correlation of Plasma Levels of Apelin-13 with Insulin Resistance Index and Plasma Leptin of Diabetic Male Rats after 8-Week Aerobic Exercise
ارتباط سطوح پلاسمایی اپلین-13با شاخص مقاومت به انسولین و لپتین پلاسمای موش‏های صحرایی نر دیابتی پس از 8 هفته تمرین هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Virulence Genes etA, etB in Community Acquired Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Patients Referred to Teaching Hospital by PCR in Shahrekord, 2014
بررسی فراوانی ژن‏های ویرولانس etB و etA دراستافیلوکوکوس اورئوس‏های مقاوم به متی‏سیلین کسب شده ازجامعه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‏های آموزشی درمانی شهرکرد به روش PCR در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Melatonin with Memantin on MPTP-Induced Parkinson Model in Male Mice
اثرات ملاتونین و ممانتین برروی مدل پارکینسون القا شده با MPTP در موشهای سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Success and Complications of Trabeculectomy with Releasable Sutures and in Open Angle Glaucoma Treatment
موفقیت و عوارض ترابکولکتومی با بخیه موقت و روش استاندارد در درمان گلوکوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Prenatal Stress on Seizure Threshold and Histomorphometrical Changes on Cerebellar Cortex in NMRI Mice
تاثیر استرس وارد شده در دوران بارداری بر آستانه تشنج و تغییرات هیستومورفومتری قشر مخچه فرزندان موش‏های نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Polypropylenimine-G2 (PPI-G2) Dendrimer Performance in Removal of Escherichia coli, Proteus Mirabilis, Bacillus Subtilis and Staphylococcus Aureus from Aqueous Solution
بررسی کارایی دندریمر پلی‌پروپیلن ‌ایمین نسل دوم در حذف باکتری‏های اشرشیاکلی، پروتئوس میرابیلیس، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس از محلول آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Molecular Study of the Prevalence of Pathogenicity Island type 2 in strains of Pseudomonas Aeruginosa Isolated from Environmrntal and Clinical Samples inTehran Hospitals, 2013
بررسی مولکولی شیوع جزیره پاتوژنیسیتی تیپ 2 در سویه‏های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه‏های محیطی و بالینی بیمارستان‏های تهران در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 5 (2015-8)


A Case Report of Complicated Hydatid Cyst in a Patient with Chronic Lymphocytic Leukemia
گزارش یک مورد کیست هیداتیک عارضه‌دار در بیمار مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Platelet-Rich Plasma (PRP) on Improvement in Pain and Symptoms of Shoulder Subacromial Impingement Syndrome
اثر پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در بهبودی درد و علایم سندرم گیرافتادگی ساب آکرومیون شانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Life and Assessment of Efficacy of Rehabilitation on Improvement of Quality of Llife and its Subtypes after PCI in Qom
کیفیت زندگی و بررسی میزان اثربخشی بازتوانی در بهبود ابعاد آن بعد از آنژیوپلاستی عروق کرونر بیماران در شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Health Impacts of Air Pollution in Kashan 2011
ارزیابی پیامدهای بهداشتی آلودگی هوای شهر کاشان در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Factors of Exclusive Breastfeeding Intention in Pregnant Women
عوامل پیشگویی کننده قصد شیردهی انحصاری در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Mutations in Exons 15 and 18 of MYBPC3 Gene in Hypertrophic Cardiomyopathy Patients
بررسی جهش در اگزون‌های 15 و 18 ژن MYBPC3 در بیماران کاردیومایوپاتی هایپرتروفیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Human Bone Marrow-Mesenchymal Stem Cells Secretions on KGF and TGF-β1 Genes Expression in Diabetic Rats Wound
بررسی تاثیر ترشحات سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان بر بیان ژن‌های KGF و TGF-β1 در زخم موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production and Study of Antioxidant and Antibacterial Activities of Gelatin Nano-Capsules Containing Ferula Assa-Foetida Essential Oil
تولید و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی نانوکپسول‌های ژلاتینی حاوی عصاره روغنی آنغوزه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Passive Immunity with Recombinant Anti-Pseudomonas Aeruginosa Type B Fagellin Antibody in a Burned Mouse Model
ایمونوتراپی غیرفعال با آنتی بادی ضد فلاژلین نوترکیب تیپ B سودوموناس آئروژینوزا در مدل موش سوخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review: Evaluating the Dynamics of Influenza Viruses Replication and Host Cell- Virus Interactions
مروری بر: ارزیابی پویایی تکثیر ویروس‌های آنفلوانزا و برهم کنش‌های میزبان-ویروس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 4 (2015-7)


The Evaluation Effect of Methanol Extracts from Prangos Ferulacea and Prangos Acaulis on Human Lymphocytes Proliferation and Their Mutagenicity in Ames Test
بررسی تاثیر عصاره‏های متانولی حاصل از Prangos ferulacea وPrangos acaulis بر رشد وتکثیر لنفوسیت‏‏ای انسانی و جهش‏زایی آن‏ها در آزمون ایمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Silymarin on Plasma Membrane and Acrosome of Sperm Treated with Aluminum Chloride
اثر سیلیمارین بر غشای پلاسمایی و آکروزوم اسپرم‏های تیمار شده با آلومینیوم کلراید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Prevalence of Cervical Cancer among Married Wemon in Arak, 2013
بررسی میزان شیوع سرطان دهانه رحم در زنان شهرستان اراک در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Serum Cytokine Profile in Patients with Chronic and Acute Brucellosis
بررسی پروفایل سیتوکاینی در سرم بیماران مبتلا به بروسلوز حاد و مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genomic Detection of Coxiella Burnetii in Cattle Milk Samples by Nested-PCR Method in Bonab, Iran
جستجوی ژنومی کوکسیلا بورنتی (Coxiella burnetii) در شیر گاو به روش واکنش زنجیره‏ای پلی‏مراز آشیانه‌های در شهرستان بناب، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Zataria Multiflora Hydroalcoholic Extract on Gentamicin Induced Nephrotoxicity in Rats
بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن شیرازی بر روی سمیت کلیوی ناشی از تجویز جنتامایسین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Accuracy of Body Mass Index: Body Composition Using Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)
تعیین دقت شاخص توده بدنی: اندازه گیری ترکیبات بدن به روش آنالیز امپدانس بیوالکتریک (BIA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Serum Level of Cord Blood Copper and Zinc and its Relationship with Infant’s Birth Weight and Congenital Abnormalities
مقایسه سطح سرمی مس و روی خون بندناف و ارتباط آن با وزن نوزادان هنگام تولد و ناهنجاری‌های مادرزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Single Portion Glutamine Supplement Consumption on Injury Indices of Muscle after Eccentric Resistance Exercise
اثر مصرف یک وعده مکمل گلوتامین بر شاخص‌های آسیب عضلانی پس از فعالیت مقاومتی برون‌گرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Effect of Stretching Exercises and Kinesio Taping on the Primary Dysmenorrhea of High School Girls
مقایسه اثربخشی تمرینات کششی و نوار کینزیوتیپ بر دیسمنوره اولیه دختران دبیرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2015-6)


Effects of Lipopolysaccharides from Shigella Strains on Innate Immunity Stimulation in vitro
تاثیر لیپوپلی ساکارید سویه های باکتری شیگلا بر تحریک ایمنی ذاتی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antinociceptive Effects of Iranian Cobra Snake Venom using Formalin Test
اثرات ضد دردی سم مار کبری ایرانی با استفاده از آزمون فرمالین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Docking Study of HIV-1 Protease with Triterpenoides Compounds from Plants and Mushroom
بررسی داکینگ مولکولی آنزیم پروتئاز ویروس HIV-1 با ترکیبات تری ترپنوئیدی با منشأ گیاهی و قارچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Epidemiology and Trends in Cancer Incidence in Iranian Elderly 2003-2009
بررسی اپیدمیولوژی و روند تغییرات بروز سرطان در سالمندان ایران طی سال‌های 1388-1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Combined Cognitive Behavioral Therapy and Calcium Supplementation Plus Vitamin D on Reducing the Premenstrual Syndrome
اثربخشی درمان تلفیقی شناختی- رفتاری و مکمل کلسیم با ویتامین D بر کاهش علائم سندرم قبل از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect and Complications of Endoscopic Dacryocystorhinostomy without Using Eexternal Retaining Flap in Patients with Nasolacrimal Obstruction
مقایسه اثر و عوارض داکریوسیستورینوستومی اندوسکوپی بدون حفظ فلپ با روش اکسترنال در بیماران مبتلا به انسداد مجرای اشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Recognition of Human Papilloma Virus (HPV) Using Proprietary PCR Method Based on L1 Gene and the Evaluation of its Frequency in Tissue Samples from Patients with Cervical Cancer
تشخیص مولکولی ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) با استفاده از PCR اختصاصی بر روی ژن L1 و بررسی فراوانی آن در نمونه‏های بافتی بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Prophylactic Effect of Amiodarone in Reducing the Incidence of Post-CABG Atrial Fibrillation
بررسی اثر پروفیلاکتیک آمیودارون در کاهش بروز فیبریلاسیون دهلیزی پس از جراحی بای پس عروق کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Class 1 Integron and Antibiotic Resistance among Pseudomonas Aeruginosa Isolated from Patients Admitted to the Burn Unit at Taleghani Hospital in Ahvaz
فراوانی اینتگرون کلاس 1 و مقاومت آنتی بیوتیکی در سودوموناس ایروجینوزا جدا شده از بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان طالقانی اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Frequency of Fungal Rhinosinusitis and to Determine the Sensitivity of the Isolates to Antifungal Drugs in Shiraz, Iran 2012-2013
بررسی فراوانی رینوسینوزیت‏های قارچی و تعیین حساسیت گونه‏های جدا شده نسبت به داروهای ضد قارچی در شیراز، ایران 1392-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2015-5)


Cloning of Fusion Protein Gene of Newcastle Disease Virus into a Baculovirus Derived Bacmid Shuttle Vector, in Order to Express it in Insect Cell Line
همسانه سازی ژن فیوژن پروتئین ویروس بیماری نیوکاسل در شاتل وکتور بکمیدی مشتق از باکیولوویروس به منظور بیان در لاین سلولی حشره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Amount of EMG Activity of the Selected Involved Muscles in Ankle Strategy in Female Athletes While Standing on One Leg on Shuttle Balance and Wobble Board
مقایسه میزان فعالیت الکترومیوگرافی عضلات منتخب درگیر در استراتژی مچ پا در ورزشکاران دختر، هنگام ایستادن یک پا روی تاب تعادل و تخته تعادل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of LEP Gene Arg105Trp Polymorphism and Female Infertility in the Population of Guilan
ارتباط پلی مورفیسم Arg105Trp ژن LEP و ناباروری زنان در جمعیت گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Meta-Cognitive Therapy and Schema Therapy on Decrease Symptoms of Anxiety and Depression in Nursing and Midwifery Students
مقایسه اثربخشی فراشناخت درمانی و طرحواره درمانی بر کاهش علائم اضطراب و افسردگی دانشجویان پرستاری و مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variability of Antioxidant Defense Enzymes in Primary Angle Closure Glaucoma Patients in Comparison with Healthy Subjects
تغییرات آنزیم‌های دفاع آنتی اکسیدان در بیماران مبتلا به گلوکوم اولیه زاویه بسته در قیاس با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Results of 3.2 and 2.65 mm Main Incisions in Phacoemulsification
مقایسه نتایج دو برش 2/3 و 65/2 میلیمتری در فیکوامولسیفیکاسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Imedeen on Spermatogenic Disorders Caused by Oxidative Stress Induction in Cyclophosphamide-Treated Mice
اثرات محافظتی ایمیدین بر اختلالات اسپرماتوژنز ناشی ازاسترس اکسیداتیو در موش‌های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Prevalent Cancer Among Iranian Women and its Incidence Trends from 2003-2009 in Iran
بررسی اپیدمیولوژی سرطان‌های شایع زنان و روند تغییرات بروز آن در ایران طی سال های 82 تا 88
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of ApE1 Gene Asp148Glu Polymorphism and Breast Cancer Risk in Guilan Population
ارتباط پلی مورفیسم Asp148Glu ژن ApE1 و سرطان سینه در جمعیت گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Association between Polymorphisms of Factor V (G1691A) and Factor II (G20210A) with Recurrent Miscarriage in Iranian Patients
بررسی ارتباط چند شکلی‌های فاکتور V ( G1691A) و فاکتورII (G20210A) با سندرم سقط مکرر جنین در بیماران ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2015-4)


The Effect of High Intensity Interval Training (HIIT) on Gelatinase-A (MMP-2) Serum Levels and Muscle Damage Indices in Young Sedentary Girls
تاثیر اجرای فعالیت تناوبی شدید بر سطوح سرمی ژلاتیناز نوع یک و برخی شاخص‌های آسیب عضلانی در دختران جوان غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Measurement of Health Belief Model (HBM) Constructs in the Prevention of Accidents and Injuries in Children in Khorramabad, 2014
سنجش سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در خصوص پیش‌گیری از بروز سوانح و حوادث در کودکان شهرستان خرم آباد در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of One Period of Exercise Walking Program on Textured Surface on Balance in Multiple Sclerosis Patients
تاثیر یک دوره برنامه تمرینی راه رفتن بر روی سطح طرح دار بر تعادل بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Head Circumference Index in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorders in Comparison to Intellectual Disability and its Relationship with Cognitive Factors
شاخص دور سر در کودکان و نوجوانان دارای اُتیسم در مقایسه با کم توان ذهنی و ارتباط آن با فاکتورهای شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effect of Recombinant Neutrophil Activating Protein (Hp-NapA) of Helicobacter Pylori on Proliferation and Viability by Peritoneal Macrophage from BALB/c Mice
بررسی اثر پروتئین نوترکیب فعال کننده نوتروفیلی (HP-NAP) از هلیکوباکترپیلوری بر میزان تکثیر و بقای ماکروفاژهای صفاق موشی مدل بالبسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Compare the effectiveness of Dialectical Behavior Therapy and Cognitive Behavioral Group Therapy in Reducing Depression in Mothers of Children with Disabilities
مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی‌گری دیالکتیکی با گروه درمانی شناختی رفتاری برکاهش افسردگی مادران کودکان معلول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Compare the Effect of Doxepin and Citerizine in Treatment of Allergic Rhinitis
مقایسه اثر دوکسپین و سیتیریزین بر رینیت آلرژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Effect of Gabapentin on Improving Quality of Life and Sleep Disruption in Postmenopausal Women
بررسی اثر گاباپنتین در بهبود کیفیت زندگی و اختلال خواب در زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Glucose-6-phosphate Dehydrogenase Deficiency, Hyper Bilirubinemia, and Blood Incompatibility in Newborn Babies
بررسی کمبود آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز، هیپربیلی روبینمی و ناسازگاری خونی در نوزادن تازه متولد شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Parametric Models with Estimating the Prediction Error by Apparent Loss Method in Analyzing Survival of Colorectal Patients
ارزیابی مدل‌های پارامتری با برآورد خطای پیش‌بینی به روش زیان آشکار در بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 12 (2015-3)


Comparison of the Effect of Acticoat (TM) and Usual Dressing on Pain During Change Dressing in Patients with Two and Three Burn Wound
مقایسه اثر پانسمان اکتی کوت و پانسمان معمول بردرد هنگام تعویض پانسمان بیماران با سوختگی درجه دو و سه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of the Molybdenum Trioxide (MoO3) Nanoparticles on Histological Changes of Testis and Spermatogenesis Process in Adult Male Wistar Rats
اثر نانو ذرات مولیبدن تری اکسید برتغییرات بافت شناسی بیضه و فرایند اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Effect of BIS Monitoring on Level of Awareness During Anesthesia in Women Undergoing Elective Caesarean Section
تعیین اثر مانیتورینگ BIS بر سطح آگاهی حین بی‌هوشی در زنان کاندید سزارین غیر اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Nigella Sativa Oil on Sperm Parameters in Adult NMRI Mice Treated with Bisphenol A
ارزیابی اثر روغن سیاه‌دانه بر پارامترهای اسپرم موش‌های بالغ نژاد NMRI تیمار شده با بیس‌فنول‌آ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antimicrobial Activity of Alcoholic and Aqueous Extracts from Common Hop (Humulus Lupulus) and Oak (Quercus Castaneifolia)
ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره‌های الکلی و آبی گیاه رازک معمولی و بلوط بلندمازو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Association of Single Nucleotide Polymorphism in ESRα Gene rs2234693 With Breast Cancer in Markazi Province
بررسی همراهی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدrs2234693 در ژن گیرنده آلفای استروژن با سرطان پستان در استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the Role of 133 CG Genotypes of Interleukin-18 As a Factor in Increased Serum Levels of Immunoglobulin E in Patients with Allergic Rhinitis in Chahar Mahalo Bakhtiari Province
ارزیابی نقش ژنوتیپ GC 133 - ژن اینترلوکین 18 در افزایش سطح IgE سرمی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Echocardiographic Findings in Old and Young Patients With Left Ventricle Diastolic Dysfunction and Normal Ejection Fraction
یافته های بالینی و اکوکاردیوگرافیک بیماران مسن و جوان مبتلا به اختلال عملکرد دیاستولی بطن چپ با کسر جهشی نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Alpha-Lipoic Acid Supplementation on Blood Pressure and Some Inflammatory Factors in Women with Rheumatoid Arthritis
اثرات مکمل یاری خوراکی آلفا-لیپوئیک اسید بر فشار خون و برخی از فاکتورهای التهابی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effective of Cord Blood Platelet Extraction (PL) on Meiosis Resumption and Maturation of Mouse Oocyte at Germinal Vesicle stage (GV)
بررسی میزان اثر عصاره پلاکت های خون در شروع مجدد میوز و بلوغ در تخمک موش سوری در حالت ژرمینال ویزیکول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 11 (2015-2)


Catamenial Pneumothorax: a Case Report
پنوموتوراکس کاتامنیال: گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Education Film on Quality of Life and Satisfaction in Patient with Tracheostomy
تاثیر فیلم آموزشی بر کیفیت زندگی و رضایت‌مندی بیماران تراکئوستومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation Between the Expression of OprD Gene and Sensitivity to Carbapenems of Pseudomonas Aeruginosa Strains Isolated from Clinical Samples Using qRT-PCR
ارتباط بین میزان بیان ژنOprD و حساسیت نسبت به کارباپنم‌ها در سویه‌های پسودوموناس جدا شده از نمونه‌های بالینی به روش qRT-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hemokinin-1 Molecular Adjuvant: An Approach to Enhance the Efficacy of Influenza Vaccine
یاور مولکولی هموکینین-1: رهیافتی برای افزایش کارایی واکسن آنفلوانزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Group Dialectical Behavior Therapy (Based on Core Distress Tolerance and Emotion Regulation Components) on Expulsive Anger and Impulsive Behaviors
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی باتکیه بر مولفه‌‌‌‌‌های تحمل پریشانی و نظم بخشی هیجانی بر رفتارهای تکانشی و خشم‌های انفجاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Indole-3-Carbinol Enhances Doxorubicin-Induced Apoptosis Through Suppression of NF-B in B-Cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia Cell Line NALM-6
افزایش القاء آپوپتوز ناشی از دوکسوروبیسین توسط ایندول تری کربینول با مهار مسیر پیام دهی فاکتور هسته‌ای کاپا-B در رده سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد پیش ساز سلولB (NALM-6)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Relationship Between Testosterone, Age, Serum Lipoprotein Levels and Body Mass Index in Men in Golestan Province
بررسی ارتباط هورمون تستوسترون، سن و لیپوپروتئین‌های سرم با شاخص توده‌ بدنی در مردان استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Histopathological Changes on Brain, Spleen and Embryo NMRI Pregnant Mice Exposed to Copper Oxide Nanoparticles
ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژیکی مغز، طحال و جنین موش باردار نژاد NMRI تحت مواجهه با نانو ذره اکسید مس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing of Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Vaccine Potency, Using a Mixture of Alum-Naloxone: Augmentation of Humoral Immune Responses
افزایش کارائی واکسن کشته شده استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین با به کارگیری مخلوط آلوم-نالوکسان به عنوان ادجوانت: تقویت پاسخ‌های ایمنی همورال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Bilberry and Cinnamon on Blood Biochemical Parameters of Workers Exposed to Nickel and Chromium Contaminants
بررسی اثرات قره قاط و دارچین بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون کارگران مواجهه یافته با آلاینده های نیکل و کروم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 10 (2015-1)


Effects of Aerobic Training and Noise Stress on Serotonin Plasma Level the of Wistar Rats
بررسی اثر تمرین هوازی و استرس صوتی بر میزان سروتونین پلاسمای موش‌های نر صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impaet of Old Women Transition Experiences on Depression ,Feel Aging and Physical Changes in Rehabilitation Institute of Charity in Arak
تأثیر انتقال تجربیات سالمندان زن بر میزان افسردگی، احساس پیری وتغییرات جسمانی سالمندان ساکن درمؤسسه خیریه توان بخشی اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Glutamine by the Expression of HSP70 and Reduction of Cortisol on Exercise Induced Stress
اثر محافظتی گلوتامین به واسطه پاسخ HSP70 و کاهش کورتیزول در برابر استرس فعالیت ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Glutathione Peroxidase 1(+593C/T) Gene Polymorphism with Rheumatoid Arthritis in Guilan Province
پیوستگی پلی مورفیسم (C/T593+) ژن GPx1 با بیماری آرتریت روماتوئید در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Menopausal Symptoms, Age, Body Mass Index and Metabolic Syndrome in Postmenopausal Women in a Number of Health Centers in Ahvaz in 2013
بررسی ارتباط علائم یائسگی، سن، شاخص توده بدن و سندرم متابولیک در زنان یائسه در تعدادی از مراکز بهداشتی درمانی شهر اهواز در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Effect of Chlorhexidine Mouthwashe on the Ventilator Associated Pneumonia: Pathogens, Incidence and Mortality
بررسی اثرات دهان شویه کلرهگزیدین بر پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی: پاتوژن‌ها، بروز و مرگ و میر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of ZnO Nanoparticles on Morphine Dependence in Mice in the Presence and Absence of Vitamin C
اثر نانو ذرات اکسید روی بر وابستگی به مرفین در حضور و غیاب ویتامین C در موش‌های سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Between Atorvastatin Therapy and Reduction in Pacemaker Peak Threshold in Patient with Permanent Pacemaker
تاثیر داروی آتورواستاتین درکاهش آستانه تحریک دهلیزی و بطنی دربیماران با پیس میکر دائمی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison Between Big Five Personality and Early Maladaptive Schemas in Patients with Celiac and Normal People
مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیت و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در بیماران دچارسلیاک و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Sulpiride Administration in Sperm Quality and Relationship to Male Fertility and In Vitro Fertilization Embryonic Development
نقش سولپراید در کیفیت اسپرم و ارتباط آن با باروری نر و روند رشد جنینی در لقاح داخل آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 9 (2014-12)


Radiographic Manifestation of Pulmonary Tuberculosis in Recent Decade in Qom
یافته‌های رادیوگرافیک مبتلایان به سل ریوی طی یک دهه گذشته در استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Time Dependent Hippocampal Glutamate and GABA Change Following Pentylenetetrazol Induced Convulsions in Rat
تغییر وابسته به زمان در محتوی گلوتامات و گابای هیپوکامپی به دنبال تشنج ناشی از انفوزیون وریدی پنتیلین‌تترازول در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Variation of GSTP1 in Diabetic Retinopathy
تنوع ژنتیکی GSTP1 در رتینوپاتی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of 8 Weeks Pilates Training on Anti-Mullerian Hormone Level and Cardiometabolic Parameters in Polycystic Ovary Syndrome Women
اثر 8 هفته تمرین پیلاتس بر سطح هورمون آنتی مولرین و عوامل خطرساز قلبی و متابولیکی در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunogenicity Evaluation of Targeted Multi-Epitopic HIV-I Candidate Vaccine in Balb/c Mice
بررسی ایمنی‌زایی واکسن کاندید هدفمند و چند اپی‌توپی 1-HIV در موش‌های بالب سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8 weeks of Intense Aerobic Exercise on Plasma Levels of Obestatin, Leptin, Insulin and Growth Hormones in Male Obese Sprague‌ Dawley Rats
مطالعه تأثیر 8 هفته فعالیت هوازی شدید بر سطوح پلاسمایی هورمون‌های ابستاتین، لپتین، انسولین و هورمون رشد در موش‌های چاق نر از نژاد اسپراگوداولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association Study of rs17173608 Single-Nucleotide Polymorphism in the Chemerin Gene with Gestational Diabetes
بررسی همراهی چندشکلی تک نوکلئوتیدی rs17173608 ژن کمرین با دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Intestinal Microbiota in the Health and a Short Review on the Probiotic and Prebiotic Supplements in Obesity Prevention
نقش میکروبیوتای روده‌ای در سلامت و مروری کوتاه بر نقش مکمل‌های پروبیوتیکی و پری‌بیوتیکی در پیش‌گیری از چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of PON1 Q192R Polymorphism and Idiopathic Male Infertility in Guilan Population
ارتباط پلی مورفیسم 192 Q /R ژن PON1و ناباروری ایدیوپاتیک مردان در جمعیت گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Antibacterial Effect of Polyamidoamine-G4 Dendrimer on Some of the Gram-Negative and Gram-Positive Bacteria
بررسی اثر ضد باکتریایی دندریمر پلی‌آمیدوآمین-G4 بر برخی از باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 8 (2014-11)


Prevalence of Obsessive-Compulsive Disorder in Pediatric Patients with the Daytime Frequency Syndrome of Childhood or Pollakiuria
شیوع اختلال وسواس جبری در کودکان مبتلا به اختلال تکرر ادرار بدون بی‌اختیاری (پولاکیوری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Effect of Intravenous Ondansetron in Pereventing Hypotension in Patients Under Elective Cesarean Section
تعیین اثر اندانسترون وریدی در پیش‌گیری از افت فشار خون پس از انجام بی‌حسی نخاعی در بیماران سزارین الکتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive Effect of Brassica Juncea on Peripheral Neuropathy Induced by Diabetes in Rat
اثر ضد دردی خردل هندی (Brassica juncea) بر نوروپاتی محیطی ناشی از دیابت در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Glu298Asp eNOS Gene Polymorphism in Patients with Gastric Cancer in the Guilan Population
بررسی پلی‌مورفیسم Glu298Asp ژن eNOS در بیماران مبتلا به سرطان معده در جمعیت گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effeet of Aquatic Aerobic Training on Serum A and B Apoproteins and Lipoproteins in Obese and Normal Weight Menopause Women
تاثیر تمرین هوازی در آب بر آپوپروتئین های نوع A و B و لیپوپروتئین‌های سرم زنان یائسه چاق و وزن طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Parenteral Calcitonin on Cortex Healing up & Accidents of Distal Radius’ Fracture in Women with More Than 60 Years Old Referring to Arak Valiasr Hospital
تاثیر کلسی تونین تزریقی بر جوش خوردن و عوارض شکستگی دیستال رادیوس در زنان بالای 60 سال مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Assay the Relation between the Vascular Endothelial Growth Factor Expression and Breast Cancer Tumor Formation
بررسی ارتباط بین میزان بیان فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و ایجاد تومور سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Nutrition and Physical Activity with Menarche Age of Girls in Ahvaz
بررسی ارتباط تغذیه وفعالیت فیزیکی با سن منارک در دختران شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Factors of Breakthrough Infection in Patients with Vesicoureteral Reflux Under Antibiotic Prophylaxis
عوامل پیش گویی کننده بر عفونت ادراری در بیماران مبتلا به بازگشت ادرار از مثانه به حالب تحت پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Timolol and Latanoprost vs. Timolol and Dorzolamide on Intraocular Pressure in Open Angle Glaucoma Patients
مقایسه اثر درمان ترکیبی تیمولول-دورزولامید با تیمولول-لاتانوپروست در کاهش فشار داخل چشمی در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 7 (2014-10)


In Vitro Effects of Erythropoietin Stimulated Hematopoietic Progenitor Cells on Osteoblastic Differentiation
بررسی تاثیر سلول های بنیادی بند ناف تحریک شده با اریتروپویتین روی تمایز استئوبلاستیک سلول های بنیادی مرانشیمال مغز استخوان در شرایط برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of C-Fibers in the Morphine Effects on Paw Inflammatory Edema in Rat
نقش فیبرهای C در اثرات مرفین بر ادم التهابی پا در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Effects of Light Deprivation on Synaptic Plasticity of Hippocampal Dentate Gyrus Neurons in Rat
بررسی تأثیر محرومیت از نور بر شکل پذیری سیناپسی در نورون‌های ناحیه شکنج دندانه‌ای هیپوکامپ موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Structural Changes of Hemoglobin with Oxidative Status of Plasma in Diabetic Hemodialysis Patients
ارتباط تغییرات ساختاری هموگلوبین با وضعیت اکسیداتیو پلاسما در بیماران دیابتی دیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Temperature Changes on Human Prion Protein Conformation Using Molecular Dynamic Simulation
بررسی تأثیر تغییرات درجه‌ی حرارت بر کنفورماسیون پروتئین پریون انسانی به روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Study of IL16 Gene Polymorphism with the Risk of Sporadic Alzheimer’s Disease
مطالعه وابستگی بین واریاسون ژن اینترلوکین 16 (rs11556218) با بیماری آلزایمر دیر رس (اسپورادیک) در جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Indole-3-Carbinol Induces G1 Cell Cycle Arrest in Pre-B Acute Lymphoblastic Leukemia Cell Line
القای توقف سیکل سلولی درفاز G1 در رده سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد پیش ساز لنفوسیت B توسط ایندول تری کربینول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the Relationship Between Respiratory and Inflammatory Markers in 14-16 Year’s Old Active Boys: Effect of One Bout of Incremental Physical Activity
بررسی رابطه شاخص‌های التهابی و تنفسی در پسران 16-14 سال فعال: اثر یک نوبت فعالیت شدید هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pentoxifylline on Biomechanical Indices in Acute Phase of Skin Wound Healing in Diabetic Rats
اثر پنتوکسیفیلین بر شاخص‌های بیو مکانیک پوست در فاز حاد ترمیم زخم پوستی موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pulmonary Function and Haematological Factors in Workers Exposed to Asbestos in Asbestos-Cement Plant
بررسی عملکرد ریوی و فاکتورهای خونی در کارگران مواجهه یافته با آزبست در کارخانه آزبست- سیمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 6 (2014-9)


The Role of Hippocampal Orexin-1 Receptors (OX1R) in Mediating the Effect of Morphine on CA1 Baseline Synaptic Response and Short Term Synaptic Plasticity
نقش گیرنده‌های اورکسینی نوع 1 هیپوکمپ در وساطت کردن اثر مورفین بر پاسخ سیناپسی پایه و شکل‌پذیری سیناپسی کوتاه مدت در ناحیه CA1 هیپوکمپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxicity of Zno and Ag/Zno Nano-Composites on Malignant Melanoma Cell Line (A375)
اثرات ضد سرطانی نانوکامپوزیت اکسید روی و ترکیب نانویی نقره با اکسید روی بر سلول‌های رده سرطانی بدخیم ملانوما (A-375)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison Between Hydroethanolic Extraction of Pistacia Atlantica and Suzin Effects on Growth Inhibition of K562 Cell Line in Vitro Condition
مقایسه اثرات عصاره هیدرواتانلی پسته و شربت روی در مهار رشد سلول های رده K562 درشرایط برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Efficacy of Doxycycline vs. Doxycycline with Omega- 3 in Treatment of Acne Vulgaris, a Triple-Blinded Clinical Trial
بررسی مقایسه ای درمان آکنه ولگاریس با داکسی سیکلین و داکسی سیکلین به همراه امگا 3، یک مطالعه سه سویه کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Efficacy and Safety of Insulin with Oral Hypoglycemic Agents in Management of Gestational Diabetes – an Evidence Based Medicine Approach
مقایسه اثر بخشی و عوارض مصرف انسولین و داروهای خوراکی در دیابت حاملگی با رویکرد پزشکی مبتنی بر شواهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study on the Effects of Aloe Vera Extract in Clinical Strains of Staphylococcus Aureus, Klebsiella, Staphylococcus Epidermidis and Escherichia Coli Compared to Antibiotics of Choice
بررسی مقایسه‌ای اثر انواع عصاره‌های آلوئه ورا و آنتی بیوتیک‌های انتخابی روی سویه‌های بالینی استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استافیلوکوکوس آرئوس، کلبسیلا پنومونیه و اشرشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between White Blood Cell Count and Six Months Follow Up Outcomes in Patients with Acute Coronary Syndrome
ارتباط بین شمارش سلول‌های سفید خون با پیش آگهی شش ماهه در بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Inhibition of Nucleus Acumbens Cholinergic Receptors Decreased Memory Retention in Rat
مهار گیرنده های کولینرژیک هسته آکومبنس باز خوانی حافظه را در موش بزرگ آزمایشگاهی کاهش داد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Extraction and Analysis Method for Imipenem in Hospital Sewage Samples Using High Performance Liquid Chromatography-UV Detector and with Solid Phase Extraction Column
تعیین روش اندازه‏گیری ایمیپنم در نمونه‏های فاضلاب بیمارستانی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا- آشکارساز ماورا بنفش و استخراج با ستون فاز جامد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation Between Accessory Gene Regulator (Agr) Types of S.aureus and Some Phenotypic Criteria
بررسی ارتباط بین تیپ‌های مختلف Accessory gene regulator استافیلوکوکوس اورئوس با برخی از مشخصه‌های فنوتیپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 5 (2014-8)


Comparison of Proximal Radial Artery to Brachial Artery in Creation of Arteriovenous Fistula for Hemodialysis
مقایسه قسمت ابتدایی شریان رادیال با شریان براکیال در تعبیه فیستول جهت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Fennel (Foeniculum Vulgare) Seed on Serum Levels of Sexual Hormones in Female Wistar Rats with Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS)
تأثیر عصاره هیدروالکلی دانه رازیانه بر غلظت سرمی هورمون‌های جنسی در رت‌های ماده نژاد ویستار مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Frequency of Dry Eye and Sjogren's Syndrome in Patients with Rheumatoid Arthritis and Correlation Between Dry Eye and Rheumatoid Arthritis Activity
بررسی فراوانی خشکی چشم و سندرم شوگرن در بیماران آرتریت روماتویید و ارتباط شدت خشکی چشم با فعالیت آرتریت روماتویید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of In Vitro Antifungal Activity of Foeniculum, Achillea, Satureja, Cinnamomum and Artemisia against Saprolegnia Parasitica
بررسی اثرات ضد قارچی رازیانه ، بومادران ، مرزه، دارچین و آرتیمیزیا برعلیه ساپرولگنیا پارازیتیکا در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Isolated Brucella Species in Blood Samples of Patients with Brucellosis by PCR
تعیین گونه های بروسلا ایزوله شده از نمونه‌های خون بیماران مشکوک به بروسلوزیس با روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Package Theory-Based Training in the Prevention of Gastrointestinal Cancers
بررسی تاثیر برنامه آموزشی تئوری محور در پیشگیری از سرطان‌های دستگاه گوارش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation of β-Defensin 126 Gene (DEFB126) Alteration and Protein Expression with Unexplained Male Infertility in Iranian Population
ارتباط بین جهش ژن و بیان پروتئین بتادفنسین- 126 با ناباروری ناشناخته در مردان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Characterization of Colon Cancer Stem Cells in HT-29 Adenocarcinoma Cell Line
شناسایی وتعیین خصوصیات سلول‌های بنیادی سرطانی کولون در رده سلولی آدنوکارسینوم کولونی 29HT-
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Integrilin in Primary Coronary Angioplasty on Mortality and Echocardiography Findings in Patients with Acute Myocardial Infarction
بررسی تأثیر اینتگریلین در آنژیوپلاستی کرونری اولیه بر میزان مرگ و میر و یافته‌های اکو کاردیوگرافی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Eight Weeks of Endurance Training on Brain Lactate Uptake of Diabetic Rats During Hypoglycemia State
بررسی تأثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر برداشت لاکتات مغزی رت های دیابتی در شرایط هایپوگلیسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 4 (2014-7)


Comparison between Antipyretic Effects of Acetaminophen and Ibuprofen Monotherapy with Alternative Regimen of Both Drugs in Children Aged 6 Months to 12 Years
مقایسه اثرات درمانی ضد تب استامینوفن و ایبوپروفن با رژیم آلترناتیو( هر دو دارو) در کودکان 6 ماهه تا 12 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Fascial Flap and Vein Conduit for Peripheral Nerve Injury Repair in Rats
مقایسه روش‎های Facial Flap با Vein Conduit در ترمیم عصب محیطی آسیب دیده در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production and Purification of Enzymatic Region of Streptococcal Hyaluronidase in E.coli
تولید و تخلیص نواحی آنزیمی هیالورونیداز استرپتوکوک در باکتری اشریشیا کلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Alginate Capsules as a Three Dimensional Scaffold for Differentiation of Wharton's Jelly Mesenchymal Stem Cells to Definitive Endoderm
کاربرد کپسول های آلژینات به عنوان داربست سه بعدی جهت تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی ژل وارتون به اندودرم قطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors for Failure of Treatment and Relapse of Brucellosis
عوامل خطر شکست درمان و عود در تب مالت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Effects of 6 Weeks of Resistance Training and Concurrent Training on Aerobic Power and Resting Levels of Growth Hormone and Cortisol in Healthy Children
مقایسه اثر 6 هفته تمرین مقاومتی و تمرین همزمان بر توان هوازی، سطوح استراحتی هورمون رشد و کورتیزول در کودکان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Two Different Physical Exercises on Plasma Levels of Adiponectin and Resistin in Obese and Overweight Young Girls
تاثیر دو شدت مختلف فعالیت بدنی بر سطوح پلاسمایی آدیپونکتین و رزیستین دختران جوان چاق و دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Human Cytomegalovirus Load in Whole Blood and Plasma Samples of Transplant Recipient Patients
مقایسه بار ویروس سیتومگال انسانی در نمونه‌های خون تام و پلاسما بیماران دریافت کننده پیوند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expressional Analysis of SALL4 mRNA in Prosencephalon during Chicken Embryogenesis
بررسی بیان ژن 4 SALL در پروزنسفالن(مغز قدامی) طی تکوین جنین جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 12 Weeks Aerobic Exercise on the Apelin, Omentin and Glucose in Obese Older Women with Diabetes Type 2
تاثیر 12 هفته تمرینات هوازی بر سطوح آپلین، امنتین و گلوکز سرم در زنان مسن چاق مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2014-6)


Rare Lower Limb hydatid Cysts Presenting as Mass
گزارش یک مورد کیست هیداتید به صورت توده ای در اندام تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Curcumin on Testis Histopathology in Sodium Arsenite-Treated Adult Mice
اثر محافظتی کورکومین بر روی هیستوپاتولوژی بیضه موش‎های بالغ تیمار شده با سدیم ارسنیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Evaluation of Loading and Release Rate of Two Enteric Coats for Nucleic Acid Delivery
سنجش میزان بارگیری و رها سازی دو پوشش انتریک برای انتقال اسید نوکلئیک از طریق دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Efficiency of Electrolysis Process with Continuous Flow in the Disinfection of Water Contaminated with Fecal Coliform
بررسی استفاده از فرآیند الکترولیز با جریان پیوسته در حذف کلی فرم‎های مدفوعی از آب آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving the Quality of Life in Tuberculosis Patients with N–Acetylcysteine
ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سل با ان-استیل سیستئین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Antimicrobial Effects of Chevil (Ferulago Angulata) Extract with a Variety of Common Therapeutic Antibiotics In Vitro
مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره گیاه چویل(Ferulago angulata) با انواع آنتی بیوتیک‎های رایج درمانی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Week of High Intensity Interval Training on Expression of Mir-210 and EphrinA3 Mrna in Soleus Muscle Healthy Male Rats
تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی خیلی شدید بر بیان ژن‎های M‏ir-210 و گیرندهEphrinA3 در عضله نعلی رت‎های نر سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of HLA-DRB and DQB in Multiple Sclerosis Patients by Single Specific Primer-Polymerase Chain Raction (PCR- SSP)
بررسی هاپلوتیپ هایHLA-DRB و HLA-DQB با روش SSP-PCR در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس – استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Afrodit on Sexual Satisfaction in Menopausal Women
تاثیرآفرودیت بررضایت جنسی زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Aluminum Induced Oxidative Stress in Erythrocyte and Plasma of Operating Room Personnel
ارزیابی استرس اکسیداتیو القاء شده توسط آلومینیوم در اریتروسیت و پلاسمای پرسنل اطاق عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2014-5)


Investigating the Effects of Fluoxetine on Cortisol and Thyroid Hormone Levels in Rats
بررسی تاثیر فلوکستین بر میزان هورمون‎های تیروئیدی و کورتیزل در موش‎های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatic Evaluation of the MiR-124 Effect on Transcription Factors Involved in Neorogenesis Process
بررسی بیوانفورماتیک عملکرد 124-miR بر روی فاکتورهای نسخه‌برداری دخیل در فرایند تمایز نورونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Relationship between Serum Lipid Level (Total Cholesterol, LDL, HDL) and APACHE IV Score in ICU Patients
ارزیابی ارتباط سطح لیپیدهای سرم با امتیاز آپاچی 4 *در بیماران بستری در بخش مراقبت‎های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the New Species of Non-Tuberculosis Mycobacteria in the Last 10 Years (2003-2013) and Reviewing Their Clinical Significance
گونه‎های جدید مایکوباکتریوم در ١٠ سال اخیر و مرور اهمیت بالینی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Oxali-Palladium on the Function and Structure of Liver Catalase
اثر اگزالی پالادیوم بر فعالیت و ساختار کاتالازکبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the Inappropriate Drug Adminstrution using Beers Criteria in Elderly Patients at the Internal Medicine Ward of Rasoul-E-Akram Hospital of Tehran in 2012
بررسی تجویز داروهای غیرمناسب طبق معیار Beers در سالمندان بستری در بخش داخلی بیمارستان رسول اکرم(ص) تهران در سال 91
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of 4G/5G Polymorphism of PAI-1 Gene in Iranian Patients with Schizophrenia
بررسی ارتباط پلی مورفیسم 4G/5G ژن PAI-1 در بیماران ایرانی مبتلا به اسکیزوفرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biochemical Evaluation of the Effects of Iranian Snake (Naja Naja Oxiana) Venom According to the Kidney Indices in Rabbit
بررسی بیوشیمیایی اثرات زهرمار کبرای ایرانی(ناجاناجااکسیانا) با توجه به فاکتورهای کلیوی در خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Interleukin-18)-607A/C) Gene Polymorphism with Allergic Rhinitis in Chaharmahal-va-Bakhtiari Province
بررسی ارتباط پلی مورفیسم ( A/C 607 -) پروموتر ژن اینترلوکین 18 با بیماری رینیت آلرژیک در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Quality of Life among Elderly Women in Arak in 2013
بررسی کیفیت زندگی زنان سالمند شهر اراک در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2014-4)


Comparison Effect of Ketamin-Propofol versus Alfentanil-Propofol for Creating Analgesia and Sedation during Cystoscopy
مقایسه تاثیر کتامین – پروپوفول با آلفنتانیل – پروپوفول برای ایجاد بیدردی و تسکین درد حین سیستوسکوپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sudden Visual Loss in Patient Suspected Diagnosis of Multiple Sclerosis
گزارش یک مورد کوری ناگهانی در بیمار 18 ساله با احتمال تشخیص مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Different Types of Sleep Disorders in Children with Allergic Rhinitis
بررسی شیوع انواع بی نظمی های خواب در کودکان و نوجوانانی که از رینیت آلرژیک رنج می برند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of 1267G/A HSP70-2 Gene Polymorphism in Patients with Peptic Ulcers in Shiraz
آنالیز پلی مورفیسم G/A1267 ژن HSP70-2 در افراد مبتلا به زخم پپتیک در شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Experiences of Health Team Members Regarding General Interest in the Family Medicine Programs in Arak Health Centers in 2012
تبیین تجارب اعضا تیم سلامت از منافع عمومی برنامه پزشک خانواده در شهرستان اراک در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Intrathecal Atropine to Prevent Nausea & Vomiting after Surgeries due to Use Intrathecal Morphine in Lower Limb Surgeries
تاثیر آتروپین اینتراتکال بر جلوگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل ناشی از مورفین اینتراتکال در بیماران جراحی اندام تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Selenium Relieves Inflamation in Oxidized- LDL Activated Platelets via P38MAPK Pathway
سلنیوم التهاب در پلاکتهای فعال شده با LDL اکسید شده را با اثر برمسیر p38MAPK کاهش می دهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of COQ10 Supplementation and Swimming Aerobic Training on Anaerobic Threshold and Heart Rate Deflection Point in Active Women
تأثیر مکمل دهی کوآنزیم Q10 و تمرین هوازی شنا بر نقطه شکست ضربان قلب و VO2max زنان فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Psychological, Demographical and Socio-Economic Factors Related with Suicidal Ideation among General Population of Semnan City in 1391
عوامل روانشناختی، جمعیت شناختی و اجتماعی- اقتصادی مرتبط با ایده پردازی خودکشی در جمعیت عمومی شهر سمنان در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effect of Poly Antioxidant Silivit on Oxidative Stress and Blood Parameters in Workers Exposure to Organic Solvents
تأثیر حفاظتی پلی آنتی اکسیدانی سلوویت برشاخص های استرس اکسیداتیو و فاکتورهای خونی در افراد مواجهه با آلاینده های محیطی حلال های آلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 12 (2014-3)


Cloning, Fusion and Expression of CtB and N-Terminal IpaD Gene Cassette in E.coli
همسانه سازی، امتزاج و بررسی بیان کاست ژنی ctB و N ترمینال ipaD در E. coli
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Foot Reflexology on Anxiety after Coronary Artery Bypass Graft
بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر میزان اضطراب آشکار بیماران پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Chemical Oxidation of Composted Sludge of Crude Oil using Hydrogen Peroxide and Fenton
کارایی فرایند اکسیداسیون شیمیایی با پراکسیدهیدروژن و فنتون در تصفیه نهایی لجنهای کمپوست شده مخازن ذخیره نفت خام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Identification of Biosurfactant-Producing Strains from the Genus Bacillus Cereus and Antibacterial Effects of Biosurfactant Production in Vitro
جداسازی و شناسایی باکتری تولید کننده بیوسورفکتانت از جنس باسیلوس سرئوس و بررسی اثرات ضدباکتریایی بیوسورفکتانت تولیدی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thymectomies Conducted at Masih Daneshvari and Shahid Modarres Hospitals: Contemplating on a Decade Long Pursuit
بررسی موارد تایمکتومی انجام شده در بیمارستانهای مسیح دانشوری و شهید مدرس در یک دوره ده ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Oral Acetazolamide vs Co-Biosopt Drops on Intraocular Pressure Rise after Posterior Capsulotomy by Nd YAG Laser
مقایسه تاثیر استازولامید خوراکی و قطره کوبایوسوپت بر فشار داخل چشمی بعد از کپسولوتومی خلفی توسط لیزر Nd:YAG
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Faculty Members' Needs and Motivations Effective in Conduct of Training Activities at Arak University of Medical Sciences in 2012
بررسی نیازها و عوامل انگیزشی اعضای هیات علمی برای انجام فعالیت های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Intravitreal Injection of Toxoplasmic Retinochoroiditis Clindamaycin in Comparison with Oral Conventional Treatment
بررسی اثر درمانی تزریق داخل ویتره کلینداماسین در کوریورتینیت توکسوپلاسمایی ومقایسه آن با درمان خوراکی رایج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Lecithin Consumption during Pregnancy and Lactation on Novel Object Recognition Behavior among Male and Female Rat Offspring
اثر مصرف لسیتین در دوران بارداری و شیر دهی موش مادر بر رفتار تشخیص شی جدید در زاده های نر و ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Blood Testosterone Level and Lipid Profile among a Group of Men with and without Toxoplasma IgG Antibody Referred to Pre-Marital Clinics in Arak City, 2012
ارتباط سطح تستوسترون با پروفایل لیپیدی در مردان مبتلا به توکسوپلاسموز مزمن و مردان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 11 (2014-2)


Comparison the Prevalence and Severity of Dysmenorrhea Among Athletes and Non-Athletes and its Relation with Body Composition
مقایسه شیوع وشدت دیسمنوره اولیه در دختران ورزشکار و غیر ورزشکار و ارتباط آن با ترکیب بدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Five-Year Evaluation of Epidemiological, Geographical Distribution and Survival Analysis of Breast Cancer in Markazi Province, 2007-2011
ارزیابی پنج ساله اپیدمیولوژیک، آنالیز بقا و توزیع جغرافیایی سرطان سینه در استان مرکزی (1390-1386)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Health Related Quality of Life by SF-36 Version 2 in General Population of Qom City
ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در جمعیت عمومی شهر قم با استفاده از نسخه دوم پرسشنامه SF-36
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic Effects of All-Trans-Retinoic Acid with Cisplatin on Esophageal Cancer Cell Line (KYSE30)
بررسی اثرات سیتوتوکسیک ترکیب رتینوئیک اسید تمام ترانس با ‌سیس‌پلاتین بر روی رده سلولی سرطان مری((KYSE-30
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Survival in Patients with Colorectal Cancer Referred to the Hamadan MRI Center Using of Weibull Parameter Model and Determination of its Risk Factors During 2005-2013
پیش‎بینی بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به مرکز ام- آر- آی دارالایتام مهدیه همدان با استفاده از مدل پارامتری وایبل و تعیین ریسک فاکتورهای موثر طی سال‎های 1384-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occult HCV Infection in Hemodialysis Patients with Elevated Liver Enzymes
عفونت نهفته HCV در بیماران همودیالیزی دارای سطوح افزایش یافته انزیم های کبدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Ghrelin, Obestatin and Some of Body Composition Variables in 50-70 Years Old Athletes and Non-Athletes Men
رابطه بین گرلین، ابستاتین با برخی شاخص های ترکیب بدن مردان ورزشکار و غیر ورزشکار 50-70 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Prevalence Rate of Nasal Carriage of Staphylococcus in Patients who Reffered to Hemodialysis Wards and Control Group
بررسی فراوانی ناقلی استافیلوکوکوس در بیماران مراجعه کننده به بخشهای همودیالیز و افراد سالم شهر زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Roll of TNF-α and IL-17A in Post-Menopausal Osteoporosis
نقش فاکتورنکروزتوموری الفا(TNF-α) و اینترلوکین17(IL17A) در استئوپروز پس از یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Wolfram Syndrome
گزارش یک مورد سندرم Wolfram
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 10 (2014-1)


The Effect of Endurance Training and High-Fat Diet in Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) in the Male Adult Rat Hippocampus
تأثیر 8 هفته تمرین استقامتی و مصرف غذای پرچرب بر مقادیر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) در هیپوکمپ رت های نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of C1236T Polymorphism in MDR1 Gene of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia
بررسی پلی مورفیسم C1236T ژن MDR1 در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Vitamin D Deficiency on Coronary Artery Stenosis Severity in Angioplasty Patients in Baqiatallah Hospital in 2013
بررسی تاثیر کمبود ویتامین D در شدت تنگی عروق کرونر در میان بیماران تحت آنزیوپلاستی در بیمارستان بقیه الله (عج) تهران در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fathersʼ Participation in the Care of Hospitalized Child in Pediatric Intensive Care Unit on Fathersʼ Stress and Coping Strategies
تاثیر مشارکت پدر در مراقبت از کودک بستری در بخش مراقبت ویژه کودکان بر تنش و راهبردهای تطابقی پدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antibiotic Resistance Profile of Gram-Negative Bacteria Isolated from Inpatients of an Academic and Non-Academic Hospitals in the Arak, Iran 2011-2012
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های گرم منفی جدا شده از نمونه بیماران بستری در دو بیمارستان آموزشی و غیر آموزشی شهر اراک، ایران 1391-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Prevalence of MTHFR (C677T) Gene Polymorphism in Preeclamptic in Chaharmahal Va Bakhtiari Province
بررسی ارتباط پلی مورفیسم C677T ژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز با بیماری پره اکلامپسی در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Gold Nanoparticles on Giardia Lamblia Cyst Stage in In vitro
بررسی تاثیر نانو ذرات طلا بر روی مرحله کیستی ژیاردیا لامبلیا در شرایط ازمایشگاهی (In vitro)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Calcium as a Tumor-Marker in Prostate Cancer
بررسی کلسیم خون به عنوان یک تومور مارکر در مبتلایان به سرطان پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement in Sperm Parameters with Gonadotropin-Releasing Hormone Analogue in Busulfan Treated Prepubertal Mice
بهبود پارامترهای اسپرم با استفاده از هورمون آزاد کننده گنادوتروپین در موش های نابالغ دریافت کننده بوسولفان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic Effects of Extracts of Mentha Pulegium Plants Before Flowering on Human Chronic Myelogenous Leukemia K562 Cancer Category
بررسی اثرسیتوتوکسیکی عصاره هیدروالکلی گیاه پونه درمرحله قبل ازگل دهی برروی رده سرطانی K562 لوسمی میلوئیدی مزمن انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 9 (2013-12)


Isolation of Listeria Monocytogenes from Meat Products and Study on PrfA Gene in Bacteria Isolated and Compaire Them with Clinical Samples and Standard Samples
جدا سازی لیستریا مونوسیتوژنز از محصولات گوشتی و بررسی ژن prf A در باکتریهای جداسازی شده و مقایسه آن با نمونه های کلینیکی و نمونه استاندارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association Between GSTP1 A/G Polymorphism and Oxidative Stress with End Stage Renal Disease (ESRD) in Kermanshah
بررسی ارتباط پلی مورفیسم A/G آنزیم گلوتاتیون S-ترانسفراز P1 و استرس اکسیداتیو با خطر مرحله نهایی بیماری کلیه (ESRD) در کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Decidual Microenvironment on Dendritic Cell Function in Normal Pregnancy and Abortion
اثر ریز محیط دسی جوا بر عملکرد سلول های دندریتیک در حاملگی طبیعی و سقط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antidepressant-Like Effect of Aqueous and Hydroalcoholic Extracts of Lavandula Angustifolia Mill in Forced Swim Test and Tail Suspension Test in Male Mice
اثر ضد افسردگی عصاره های آبی و هیدروالکلی اسطوخودوس در آزمون شنای اجباری و آزمون معلق ماندن دم در موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of UV/H2O2 Advanced Oxidation Processes for the Removal of Naphthalene from the Water
بررسی تاثیر فرآیند اکسیداسیون پیشرفته UV/H2O2 در حذف نفتالین از محیط آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Knowledge, Attitude and Practice Student and Teacher About Waste Management for Developing Methods of Educational in 2012
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان و معلمان شهر اراک در خصوص مدیریت پسماند جهت ارایه شیوه های مناسب آموزشی در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Combined 2D/4D Ultrasound on Fetal Heart Rate Changes
بررسی تاثیر سونوگرافی ترکیبی دوبعدی-چهاربعدی بر میزان تغییرات ضربان قلب جنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of L-Arginine Supplementation on Antioxidant Enzyme Activity, Total Antioxidant Capacity and Body Composition in Patients with Pre-Diabetes
اثر مکمل‌یاری ال-آرژینین در بهبود وضعیت آنتی‌اکسیدانی، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و ترکیب بدن در افراد مبتلا به پیش دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Massage on Serum Cortisol Levels, Quality of Life and Mental Health in Women with Breast Cancer
تاثیر ماساژ بر میزان کورتیزول سرم، کیفیت زندگی و سلامت روان زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Depo-Provera on Depression
تاثیر دپوپروورا بر میزان افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 8 (2013-11)


Corneal Thickness, Corneal Curvature and Refractive Errors of University Student in Arak
بررسی عیوب انکساری، ضخامت و انحنای قرنیه در دانشجویان شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Antimicrobial Effect of Rosmarinus Officinalis Leaf Extract Against Some Pathogens
مطالعه اثرات ضدمیکروبی عصاره متانولی برگ های رزماری روی سویه های بیماری زا در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Level of Daily Physical Activity in Children with High Functioning Autism and its Relation with Age and Autism Severity
بررسی سطح فعالیت فیزیکی روزانه کودکان مبتلا به اختلال اُتیسم با عملکرد بالا و ارتباط آن با سن و شدت اختلال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of Mercury Shielding System in Megavoltage Radiation Therapy
طراحی سیستم شیلدینگ جیوه در پرتودرمانی با فوتونهای مگاولتاژ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Candida Species Associated with Vulvovaginal Candidiasis by Comparison of New Molecular and Culture Methods in 2013
شناسایی گونه های کاندیدای جدا شده از موارد ولوواژینیت کاندیدایی با مقایسه دو روش کشت و مولکولی ابداعی در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of 6 Years Performance of Screening Program of Congenital Hypothyroidism in Markazi Province (2012-2006)
ارزیابی 6 سال اجرای برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیروئید نوزادان در استان مرکزی(91-85)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Facial Nerve Monitoring Using Monopolar Electrocautery During Parotidectomy of Patients with Parotid Masses
بررسی فراوانی آسیب عصب صورتی متعاقب عمل پاراتیدکتومی با استفاده از الکتروکوتر تک قطبی در بیماران مبتلا به توده‌های پاروتید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Organizational Structure and Organizational Intelligence in Teaching Hospitals of Arak University of Medical Sciences
تعیین ارتباط ساختار سازمانی با هوش سازمانی در بیمارستان های آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Oligofructose-Enriched Inulin Prebiotic Supplementation on the Lipid Profile and Inflammation in Patients with Type 2 Patients: A Randomized Controlled Trial
اثر مکمل پری بیوتیک اینولین غنی شده با الیگو فروکتوز بر سطح لیپیدهای سرم و التهاب در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: یک کار آزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pentoxifylline Administration on Skin Biomechanical Indices in Acute Phase of Skin Wound Healing in Rat
اثر پنتوکسیفیلین بر شاخص های بیو مکانیک پوست در فاز حاد ترمیم زخم پوستی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 7 (2013-10)


Assessment of Relationship Between CNS Bleeding in Factor XIII Deficiency and Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor Polymorphism
بررسی ارتباط خونریزی سیستم اعصاب مرکزی در کمبود فاکتور 13 با جهش در ژن مهار کننده فیبرینولیز فعال شونده توسط ترومبین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation Between Handedness, Gender and the Results of School Readiness Assessment Examination in Children
ارتباط دست غالب و جنسیت با نتایج آزمون هوش و آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Balance in Patients with Diabetic Peripheral Neuropathy After 4-Week Functional and Balance Exercise Program
ارزیابی تعادل افراد مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی بعد از یک دوره 4 هفته ای برنامه تمرین تعادلی و عملکردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Alleles Characteristics and Informativeness of D7S2459 Marker in Five Ethnic Groups of the Iranian Population
مطالعه خصوصیات آلل‌ها و اطلاع‌دهندگی مارکر D7S2459 در پنج قوم از جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Knowledge, Self-Efficacy and Practice of Nurses Astandard Precautions to Prevent Nosocomial Infections in Hospitals of Arak University of Medical Sciences in 2013
بررسی میزان آگاهی، خود کار آمدی و عملکرد پرستاران در زمینه احتیاطات استاندارد در جهت پیشگیری از عفونت های بیمارستانی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of Recombinant CagA Protein of Helicobacter Pylori
تولید پروتئین نوترکیب CagA هلیکوباکتر پیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Durosia Anethifolia (Barilax) on Anxiety After Myocardial Infarction
بررسی تاثیر گیاه مشگک بر اضطراب پس از سکته قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intranasal Corticosteroids on Nasal Airway Obstruction, Behavioral and Neurocognitive Dysfunction in Children with Adenoidal Hypertrophy
بررسی اثربخشی قطره بتامتازون در درمان هیپرتروفی آدنوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Clobetasol+Topical Doxepin Versus Clobetasol Alone in the Treatment of Hand Eczema
مقایسه اثر کلوبتازول و دوکسپین موضعی با کلوبتازول در درمان بیماران مبتلا به اگزمای دست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intensity of Aerobic Training and Dietary Pattern Changing on Interleukin-1β and Resistance Insulin Indexes in Non-Active Obese Subjects
اثر شدت تمرین هوازی و تغییر در الگوی رژیم غذایی شبانه روزی بر شاخص‎های اینترلوکین-1 بتا و مقاومت انسولینی افراد چاق غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 6 (2013-9)


The Role of Ergonomic Design and Application of NIOSH Method in Improving the Safety of Load Lifting Tasks
نقش طراحی ارگونومیکی و کاربرد روش NIOSH در ایمن سازی وظایف بلند کردن بار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correlation Between Serum Apo Lipoprotein A1 and Apo Lipoprotein B with Coronary Artery Disease and Its Severity
تعیین ارتباط بین سطح سرمی آپولیپوپروتئین آ- یک و آپولیپوپروتئین ب با بیماری عروق کرونر و شدت آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Synbiotic Gaz Consumption on Insulin Resistance, Inflammatory Factor and Parameters of Oxidative Stress in Patients with Type 2 Diabetes
اثر مصرف گز سین بیوتیک بر روی مقاومت به انسولین، فاکتور التهابی و پارامترهای استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Study Between BAT1 Gene Variation and Late-Onset (Sporadic) Alzheimer’s Disease in Iranian Population
مطالعه ی وابستگی بین واریاسون پروموتر ژن BAT1(DDX39B) با بیماری آلزایمر دیررس (اسپورادیک) در جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and Physicochemical Evaluation of Nanosized Lamivudine Loaded PEGylated Chitosan
ساخت و ارزیابی فیزیکوشیمیایی ترکیب نانوذره کایتوزان پگیله بار گذاری شده با داروی لامیوودین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effectiveness of Medication Comparing to Medication Plus EMG Biofeedback on Depression, Anxiety and Stress in Females with Chronic Focal Dystonia
مقایسه ی اثربخشی دارودرمانی و ترکیب دارودرمانی و بیوفیدبک الکترومیوگرافی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران زن مبتلا به دیستونی کانونی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation Response of HSP70 & Liver Enzymes and Cpk Response to Eccentric Exercise Test
بررسی پاسخ پروتئین شوک گرمایی 70، آنزیم‌های کبدی و کراتین فسفو کیناز به آزمون ورزشی برونگرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Aberrometry Prognosis in Visual Performance of Keratoconus Patients Before and After RGP Lenses
بررسی ارزش پیش بینی معیار ابرومتری در بهبود وضعیت بینایی در بیماران کراتوکونوس قبل و بعد از فیت لنز RGP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Crocus Sativus Petals Extract on Blood Parameters in Rat
بررسی اثرات عصاره ی الکلی گلبرگ زعفران .Crocus sativus L بر پارامترهای بیوشیمیایی خون در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Effects of Methanolic and Ethanolic Leaf Extract of Medlar (Mespilus Germanica) Against Bacteria Isolated From Hospital Enviroment
بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره متانولی و اتانولی برگ درخت ازگیل (‏Mespilus ‎germanica‏) بر باکتری های جداشده از محیط بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 5 (2013-8)


Comparison of the Effect of Oral and Intravenous Ondansetron on Decreasing Nausea and Vomiting After Cesarean Section
مقایسه اثر اندانسترون خوراکی و وریدی در کاهش تهوع و استفراغ پس از سزارین با بی هوشی به روش اسپینال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Serum, Umbilical Cord Blood and Retinol (Vitamin A) Intake of Pregnant Mothers and Birth Weight of Neonates Referring to Hospitals in Arak in 2011-12
رابطه رتینول(ویتامین آ) سرم ، بندناف و دریافتی مادران باردار ، با وزن نوزادان بدنیا آمده در زایشگاههای شهر اراک در سال های 1391-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Primary Multiple Cerebral Hydatid Cysts: A Case Report of Unusual Presentation
کیست هیداتید مغزی متعدد اولیه: معرفی یک مورد با تظاهر غیر معمول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Relationship of Activation and -107 C/T Polymorphism in Paraoxonase 1 Gene with Fatty Acid Diversity in Phospholipids of High Density Lipoprotein
بررسی ارتباط فعالیت و پلی مورفیسم -107C/T ژن پاراکسوناز-1 با نوع اسیدهای چرب در فسفولیپیدهای موجود در HDL
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extra-Pulmonary Tuberculosis and Its Comparison with Pulmonary Tuberculosis in Central Province (2002-2012)
سل خارج ریوی و مقایسه آن با سل ریوی در استان مرکزی (1390–1380)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Real–Time PCR for Rapid Detection of Rifampicin Resistant Mycobacterium Tuberculosis
تشخیص سریع مایکوباکتریوم های مقاوم به ریفامپین با استفاده از Real-time PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Menopausal Age and Metabolic Syndrome in Non-Obese Postmenopausal Women
بررسی ارتباط بین سن یائسگی و سندرم متابولیک در زنان یائسه غیر چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic and Anaerobic Tests on the Alternation of Heat Shock Proteins levels on Young female.
تأثیر دو نوع آزمون ورزشی منتخب هوازی و بی هوازی بر تغییرات سطوح پروتئین شوک حرارتی 70 در زنان جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Melatonin on Visual Functioning of Patients with Multiple Sclerosis
تاثیرات ملاتونین بر عملکرد بینایی مبتلایان به مالتیپل اسکلروریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Fenugreek Seed on Menopausal Depression: A Randomized Double-Blind Clinical Trial
بررسی تاثیر بذر شنبلیله بر افسردگی حاصل از یائسگی: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 4 (2013-7)


Immunogenicity in Guinea Pigs by IpaD-STxB Recombinant Protein
ایمنی زایی خوکچه هندی با پروتئین نوترکیب IpaD-StxB
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Snoring and Sleep Behavior and Movement Disturbances (SBMDs) in 2-12 Years Old Children in Qom City
ارتباط بین خرخر و اختلالات رفتاری- حرکتی خواب در کودکان 12- 2 ساله شهر قم: مطالعه مورد شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison Between the Effect of Fluconazole and Oral Protexin Combination and Fluconazole on the Treatment of Vulvovaginal Candidiasis
مقایسه ترکیب فلوکونازول و پروتکسین خوراکی با فلوکونازول در درمان کاندیدیاز ولوواژینال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Nutritional Status of Pregnant Mothers Referring to Hospitals in Arak on the Basis of Anthropometric Measurements and Dietary Intakes
ارزیابی وضعیت تغذیه‎ای مادران باردار مراجعه‎کننده به زایشگاه‎های شهر اراک بر اساس ویژگی‎های تن‎سنجی و رژیم غذایی دریافتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Referral Rate of Family Medicine Program from the First Level to the Second Level Using Funnel Plot in Markazi Province (Iran) in 2011
ارزیابی وضعیت ارجاع سطح 1 به 2 برنامه پزشک خانواده با استفاده از نمودار قیفی در استان مرکزی در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Concentrations of Lipoprotein (a) and Serum Lipids Profile in Patients with Subclinical Hypothyroidism and Euthyroidism
مقایسه غلظت لیپوپروتئین(a) و چربی‎های سرم در بیماران مبتلا به کم کاری تحت بالینی تیروئید و افراد با عملکرد طبیعی تیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Mefenamic Acid and the Hydroalcoholic Extract of Urtica Dioica on the Volume of Heavy Menstrual Bleeding in Students at Azad University of Babol (2011-2012)
مقایسه اثر عصاره هیدروالکلی گزنه و مفنامیک اسید بر حجم خون‎ریزی شدید قاعدگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بابل سال 91-90
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Retinoic Acid in Neural Patterning of Mouse Embryonic Stem Cells
نقش اسید رتینوئیک در الگویابی عصبی سلول‎های بنیادی جنینی موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of the Effects of Halothane and Lidocaine Infusion on Bispectral Index System (BIS)
مقایسه عمق بی‎هوشی با استفاده از شاخص دو طیف در بیماران تحت بی‎هوشی عمومی با هالوتان و بی‎هوشی با انفوزیون لیدوکائین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the role of alendronate in prevention of steroid-induced osteopenia in ALL and NHL in children
بررسی اثر آلندرونیت در پیشگیری از استئوپنی ناشی از درمان با کورتیکواستروئید در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد و لنفوم غیر هوچکین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2013-6)


The Effect of Autologus Platelet Glue on Healing Burn Wounds: An In Vivo Study
تاثیر چسب پلاکتی اتولوگ در درمان زخم‎های سوختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Taxol Production by Endophytic Fungi Isolated from Corylus Avellana
تولید داروی ضد سرطان تاکسول در قارچ‎های اندوفیت جداسازی شده از فندق(Corylus avellana)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Household Water Treatment Systems on the Physical and Chemical Quality of Water in 2011-2012
بررسی اثر دستگاه های تصفیه آب خانگی بر کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب در سال 91-90
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Efficacy of Different Classes of Drugs for the Prevention of Shivering After General Anesthesia
مقایسه اثر بخشی استفاده از دسته‎های متفاوت دارویی برای پیشگیری از بروز لرز بعد از بیهوشی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amplification, Cloning, and Expression of Brucella Melitensis bp26 Gene Isolated From Markazi Province in‎ Order to Produce BP26 Recombinant Protein
تکثیر، کلونینگ و بیان ژن bp26((omp28 Brucellamelitensis بومی استان مرکزی به منظور تولید پروتئین نو ترکیب BP26
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Healthy Lifestyle Educational Programs on the Quality of Life of the Elderly in Arak
بررسی تاثیر برنامه آموزش شیوه زندگی سالم بر کیفیت زندگی سالمندان شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of the Sites of Right Ventricular Pacing on the Development of Mitral and Tricuspid Regurgitation
مقایسه محل‎های تعبیه ضربانسازها در بطن راست در ایجاد نارسایی دریچه های میترال و تریکوسپید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Secretor Status and Some Risk Factors in Duodenal Ulcer, Gastric Ulcer, and Gastric Cancer
بررسی ارتباط وضعیت ترشحی و برخی عوامل خطر با میزان ابتلا به زخم معده، زخم دوازدهه و سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Workers’ Risky Behaviours Associated with Safety and Health in a Car Manufacturing Company in 2011
تعیین رفتارهای پرخطر کارکنان در ارتباط با سلامت و ایمنی در یک شرکت خودروسازی در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pndansetron on Pruritus in Hemodialysis Patients
بررسی اثر اندانسترون بر خارش بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2013-5)


Preparation of Conjugate Vaccine of Haemophilus Influenzae Type b Polyribosylribitol Phosphate with Keyhole Limpet Hemocyanin Protein and Poly Lactic-Co-Glycolic Acid Nanoparticle and Its Immunological Evaluation in Animal Model
تهیه واکسن کونژوگه پلی ریبوزیل ریبیتول فسفات هموفیلوس آنفلوانزای تیپb با پروتئین Keyhole Limpet Hemocyanin و نانوذرهPoly lactic-co-glycolic acid و ارزیابی ایمنی آن در مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Neurofeedback Training on Female Students with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder
تاثیر آموزش نوروفیدبک بر کاهش علایم بیش فعالی و نقص در دانشجویان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Iranian Native Lactobacillus Pentosus on Healing of Gastric Ulcers in Male Wistar rats
اثر ترمیمی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پنتوسوس بومی ایران بر ترمیم زخم معده ناشی از اسید استیک در موش صحرایی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Using Vancomycin During Cataract Surgery on Preventing Endophthalmitis Patients After Surgery
تاثیر مصرف داروی وانکوماسین حین عمل جراحی کاتاراکت در پیش‌گیری از اندوفتالمیت پس از عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Agreement of IFN-Gamma Release Assay and Skin Test in Diagnosis of Latent Tuberculosis Infection
ارزیابی توافق بین سنجش تولید کاینترفرون گاما و تست پوستی توبرکولین در تشخیص عفونت نهفتۀ توبرکلوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Physical Activity on Serum Levels of Anti-Mullerian Hormone and Fertility Parameters in Reproductive Age Women
اثر فعالیت بدنی بر سطوح سرمی هورمون آنتی مولرین و شاخص‌های باروری در زنان سنین باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Total Levels of IgM, IgA, IgG, C3, and C4 in ABO Blood Group
مقایسه سطح سرمی آنتی بادی‎های IgG ،IgM، IgA و اجزاء 3C و 4C کمپلمان در گروه خونی ABO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the Relationship Between Body Birth Weight and Outcome of Idiopathic Nephrotic Syndrome: A Multicentric Study
بررسی رابطه وزن زمان تولد با پیش آگهی کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک ایدیوپاتیک : یک مطالعه چند مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic Profile of Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus With Multiple-Drug Resistances Isolated from Nosocomial Infections in Vali-Asr Hospital of Arak
بررسی الگوی آنتی‎بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین دارای مقاومت چند گانه جدا شده از عفونت‎های بیمارستانی درمرکز آموزشی درمانی ولی عصر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Involvement of Opioid Receptors in the Anticonvulsant Effect of Progesterone in Ovariectomized Mice
تاثیر گیرنده های اوپیوئیدی در اثر ضد تشنجی پروژسترون در موش سوری ماده اواریکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Results of Treatment of Urinary Incontinence Using the Intravaginal Sling Method
بررسی نتایج حاصل از درمان بی اختیاری ادراری با استفاده از روش IVS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution of Rs8099917 IFN-λ3 (IL-28B) Allele Polymorphism in Iranian Population
فراوانی چند شکلی آلل rs8099917 مربوط به ژن اینترفرون لامبدا-3(IL-28B) در جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2013-4)


Food Insecurity Status and Some Associated Socioeconomic Factors Among Newly Diagnosed Patients With Type 2 Diabetes in Shiraz, 2012
بررسی وضعیت ناامنی غذایی و برخی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر در بیماران تازه تشخیص داده شده مبتلا به دیابت نوع 2 در شیراز- 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Training on Functional Capacity and Percent Body Fat in Women with Moderate Multiple Sclerosis
تاثیر تمرینات هوازی بر ظرفیت‌های عملکردی و درصد چربی بدن در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروز متوسط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Neuroprotective Effects of Hydroalcoholic Extract of Nigella Sativa on Alpha Motoneurons Degeneration After Sciatic Nerve Injury in Rats
بررسی اثرات نوروپروتکتیوی عصاره هیدروالکلی سیاه‎دانه (Nigella sativa) بر دژنراسیون آلفاموتونورون‎های نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Effects of Matricaria Chamomilla Extract and Mefenamic Acid on the Severity of Premenstrual Syndrome Symptoms
مقایسه اثرعصاره بابونه با مفنامیک اسید بر شدت نشانگان پیش از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Accuracy of Intraocular Lens Power Calculation Based On the Axial Length of the Eye
مقایسه دقت تخمین قدرت لنز داخل چشمی بر اساس طول محوری چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Exercise Training on Stress-Induced Changes in Learning
تاثیر ورزش بر تغییرات یادگیری متعاقب استرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Auditory Steady-State Response and Auditory Brainstem Responses Thresholds in Neonate and Children with Moderate to Severe and Severe to Profound Sensorineural Hearing Loss
پاسخ شنیداری ساقه مغز و آستانه‌های پاسخ‌های پایدار شنوایی در نوزادان و کودکان مبتلا به کم شنوایی حسی عصبی متوسط تا شدید و شدید تا عمیق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Productnin of Antigenic Region VacA Helicobacter Pylori in E.coli
تولید ناحیه آنتی ژنیک vacA هلیکوباکتر پیلوری در اشریشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Local Seizure Detection System Using Brain Mapping, Image Processing Techniques, and Artificial Neural Networks
طراحی سیستم تشخیص صرع کانونی با استفاده از نگاشت مغز، تکنیک‌های پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Omega-3 Fatty Acids on Depression of Menopausal Women: A Randomized Double-Blind Clinical Trial
بررسی تاثیر اسیدهای چرب امگا 3 بر افسردگی زنان یائسه: کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Scoliosis in Pupils Aged 9-16 in Arak: 2011-2012
شیوع اسکولیوز در دانش آموزان 9 تا 16 ساله دختر و پسر شهر اراک در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Nano-Zinc Oxide on Reproductive System and Fertility of Adult Male Wistar Rats Following Doxorubicin Treatment
بررسی اثر حفاظتی نانواکسید روی بر سیستم تولیدمثلی و باروری رت های نر بالغ نژاد ویستار پس از تیمار با داکسوروبیسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 10 (2013-3)


Nerve injury in undisplaced supracondylar fracture of humerus: A case report
آسیب عصبی در شکستگی بدون جابجایی سوپراکوندیلار استخوان بازو: گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of penalized spline model for determining the factors affecting the survival rate of gastric cancer patients
استفاده از مدل اسپلاین جریمه شده در تعیین عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of atrazine on spermic parameters and fertility potential in mature rats
اثر آترازین بر روی پارامترهای اسپرمی و توان باروری آزمایشگاهی در رت‌های بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of sumatriptan on the field potentials of the CA1 region of hippocampus in male rats
تأثیر سوماتریپتان بر پتانسیل های میدانی ناحیه CA1 هیپوکمپ موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of nitrate removal from water by Fe/H2O2 and adsorption on activated carbon
بررسی راندمان حذف نیترات از آب توسط فرآیند Fe/H2O2 و جذب روی کربن فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of hydatid cyst production by protoscolex via cutaneous erosion, peritoneal injection, and oral inoculation in mice
امکان ایجاد کیست هیداتیک در موش سوری با تلقیح پروتواسکولکس اکینوکوکوس گرانولوزوس از طریق خراش پوستی، داخل صفاقی و گوارشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The epidemiologic study of prostate cancer in Fars province, Southern Iran (2003-2008)
بررسی اپیدمیولوژیک سرطان پروستات در استان فارس بین سال های 1382 تا 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression and cloning of recombinant VP2 protein of canine parvovirus in bacterial and cell-free prokaryotic systems
کلونینگ و بیان پروتئین نوترکیب VP2 پارو ویروس سگی در دو سیستم باکتریایی و پروکاریوتی بدون سلول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reduction of serum cholesterol level using probiotic bacteria: A new approach in prevention of cardiovascular diseases
کاهش کلسترول سرمی با استفاده از باکتری‎های پروبیوتیکی: راه‌کاری نوین برای پیش‎گیری از بیماری ‎های قلبی عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploration of the educational needs of health educators and volunteer health care communicators: A qualitative study
تبیین تجارب مربیان و رابطین بهداشت در خصوص نیازهای آموزشی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the effect of heat stress and different concentrations of melatonin on in vitro maturation of immature ovine oocytes
تعیین اثر تنش گرمایی و ملاتونین بر بلوغ آزمایشگاهی اووسیت های نابالغ میش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity and reliability of the international AIDS questionnaire for Iranian student population
روایی و پایایی پرسش‎نامه بین المللی ایدز در جمعیت دانشجویان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 9 (2013-2)


Designing a scoring system for selecting cases requiring chest radiography after central venous catheterization
تدوین سیستم نمره دهی جهت انتخاب موارد نیازمند گرافی قفسه سینه بعد از کاتتریزاسیون ورید مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of oxidative stress in male infertility: A review
نقش استرس اکسیداتیو در ناباروری مردان: مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of aerobic exercise and detraining on pulmonary function indexes in obese middle-aged patients with chronic asthma
تاثیر تمرین هوازی و بی تمرینی بر شاخص های عملکرد ریوی بیماران میانسال چاق مبتلا به آسم مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Online Conductivity Monitoring, despite underestimating hemodialysis adequacy: Still a reliable practical tool
پایش بلادرنگ انتشار، علیرغم ارائه تخمین کمتر از کفایت دیالیز، همچنان ابزاری قابل اعتماد و مفید است
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of maternal overweight and obesity on the rate of cesarean section
تأثیر اضافه وزن و چاقی مادر بر میزان سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between self-efficacy and stage of change and physical activity behavior in postpartum women
ارتباط بین خودکارآمدی، مراحل تغییر و رفتار فعالیت جسمانی زنان بعد از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recombinant expression and purification of Bacillus anthracis lethal factor domain 1 in Escherichia coli and production of polyclonal antibody against it in mice
بیان نوترکیب و تخلیص ناحیه 1 فاکتور کشنده باسیلوس آنتراسیس در Escherichia coli و تولید آنتی‌بادی پلی‌کلونال علیه آن در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical symptoms of androgen deficiency and sex hormone levels in men referring to Zanjan Blood Transfusion Organization
علایم کمبود آندروژن با سطح هورمون های جنسی در مردان مراجعه کننده به سازمان انتقال خون زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The experiences of parents of children with leukemia: A qualitative research
تبیین تجارب والدین دارای کودک مبتلا به سرطان خون: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of body position on inner ear function
بررسی تأثیر وضعیت بدنی بر عملکرد گوش داخلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pro-apoptotic effect of BIBR1532 on APL cell line: Induction of rapid cell death independent of progressive shortening of telomere length
اثر پروآپوپتوتیک داروی BIBR1532 در رده سلولی APL: القاء مرگ سلولی سریع مستقل از کوتاه شدن تدریجی طول تلومر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of life and its relationship with quality of diet among elderly people in urban areas of Markazi province, Iran
بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با کیفیت رژیم غذایی در سالمندان ساکن مناطق شهری استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 8 (2013-1)


Acute gastric perforation in neonates: A case report
سوراخ شدگی حاد معده در دوره نوزادی، گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective factors in the appearance of metastasis in patients with breast cancer using frailty model
عوامل موثر بر بروز متاستاز در بیماران سرطان پستان با استفاده از مدل شکنندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differential diagnosis of various subtypes of influenza type A virus using RT-PCR-RFLP assay
تشخیص افتراقی ساب تایپ‌های مختلف ویروس آنفلوانزا تایپ A با استفاده از روش RT-PCR-RFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimutagenic effects of ethanol and aqueous extracts of Avicennia marina leaves on Salmonella typhimurium TA100 bacterium
خواص ضد جهشی عصاره‌های اتانولی و آبی گیاه حرا بر روی باکتری جهش یافته سالمونلاتیفی موریومTA100
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of berberine on patients with psoriasis
بررسی اثر داروی بربرین بر روی بیماران مبتلا به پسوریازیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of cupping on blood factors and oxidative stress in diabetes type II
بررسی تاثیر حجامت بر شاخص‎های استرس اکسیداتیو و برخی فاکتورهای خونی در بیماران دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of incision location on dry eye symptoms following phacoemulsification surgery
اثر محل برش جراحی بر علایم خشکی چشم به دنبال جراحی فیکوامولسیفیکاسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decomposition of persistent organic pollutants of environment (PCB compounds) using microwave radiation and H2O2/Tio2
تجزیه آلاینده‌های آلی پایدار محیط زیست (ترکیبات PCB) با استفاده از پرتو میکروویو وتلفیق H2O2/Tio2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of mental practice onbasicCPR operations in undergraduateanesthesiology studentsat Arak University of Medical Sciences
تاثیر تمرین ذهنی بر یادگیری عملیات احیاء قلبی- ریوی پایه در دانشجویان کارشناسی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction of a new recombinant baculovirus encoding HA, NA, and M1 proteins of swine influenza (H1N1) virus and its expression in insect cells
ساخت باکیلوویروس نوترکیب کد کننده توأم پروتئین‌های هماگلوتینین، نورآمینیداز و ماتریکس ویروس آنفلوانزای H1N1 خوکی و بیان آن در سلول‌های حشرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of efficacy of two and three-week prednisolone therapy in patients with immune thrombocytopenic purpura
مقایسه اثربخشی دو هفته‌ای و سه هفته‌ای درمان با پردنیزولون در بیماران پورپورای ایمنی ترومبوسیتوپنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of long-termexposure to oxidative stress on the structure of recombinant human coagulation factor VIII
اثر طولانی مدت استرس اکسیداتیو، بر ساختار فاکتور 8 انعقادی نوترکیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 7 (2012-12)


The uncontrolled seizure as the first symptom of brucellosis and cranial venues sinus thrombosis: A case report
تشنج غیر قابل کنترل به عنوان اولین علامت تب مالت و ترومبوز سینوس وریدی مغز. معرفی یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Physalis alkekengi extract on the physiologic function of organ tissues: A mini-review
مروری گذرا بر تاثیر مصرف عصاره گیاه کاکنج (Physalis Alkekengi) بر عملکرد فیزیولوژیکی بافت‌های بدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of low-frequency electromagnetic fields on some biological activities of animals
اثر میدان‎های الکترومغناطیسی با فرکانس کم بر روی برخی از فعالیت‎های زیستی جانوران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of antimutagenic and anticancer effect of lactic acid bacteria isolated from Tarkhineh by Ames Test
بررسی اثر ضد جهش و ضد سرطانی باکتریهای اسید لاکتیک جدا شده از ترخینه از طریق آزمون Ames
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of recombinant Vibrio cholera toxin-coregulated pili A (TCPA) from E.coli
بررسی پروتئین نوترکیب زیر واحد A پیلی ویبریو کلرا در اشرشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and expression of the Vibrio cholera recombinant FlaA Flagellin protein and evaluation of its antigenicity characteristics
کلونینگ و بیان پروتئین نوترکیب فلاژلین FlaA ویبریو کلرا و بررسی خواص آنتی ژنیکی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and clinical manifestation of transient hip tenosynovitis in children
بررسی فراوانی و تظاهرات بالینی تنوسینویت گذرای هیپ در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of Cryptosporidium and intestinal Microsporidia in HIV/AIDS patients with staining and PCR methods on 16srRNA gen
تشخیص کریپتوسپوریدیوم و میکروسپوریدیاهای روده‎ای در افراد مبتلا به HIV/AIDS با روش‎های رنگ آمیزی و PCR بر روی ژن 16srRNA میکروسپوریدیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of HBsAg escape mutations in chronic hepatitis B patients under treatment with nucleos(t)ide analogues
بررسی جهش‌های گریز HBsAg در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن تحت درمان با آنالوگ های نوکلئوزیدی/نوکلئوتیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the efficiency of Fenton’s advanced oxidation process in sulfadiazine antibiotic removal from aqueous solutions
بررسی کارایی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته فنتون در کاهش آنتی بیوتیک سولفادیازین از محیط آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between -611G/A (SNP) at promoter of interferon-γ receptor 1 gene and chronic HBV infection
بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم نوکلئوتید تک (-611G/A (SNP در پروموتور ژن شماره 1 گیرنده اینترفرون گاما و بیماری مزمن ناشی از ویروس هپاتیت بی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on the quality of medical services in teaching hospitals of Arak University of Medical Sciences with SERVQUL model in Arak, 2010
بررسی کیفیت خدمات درمانی بیمارستان‎های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهر اراک با استفاده از مدلSERVQUAL در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 6 (2012-11)


Comparison of the effects of sufentanyl and remifentanylon facilitating the use of supraglottic airway devices
مقایسه اثر سوفنتانیل و رمی فنتانیل در راحتی استفاده از وسایل سوپراگلوتیک کنترل راه هوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pregnancy outcomes in women with multiple sclerosis
پیامد بارداری در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of protein quality of two samples of commercial weaning food in rats
مقایسه کیفیت پروتئینی دو نمونه غذای صنعتی کودک در موش‎های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison betweenthe effects of hyaluronic acid vaginal suppository and vitamin E on the treatment of atrophic vaginitis in menopausal women
مقایسه تاثیرشیاف واژینال هیالورونیک اسید با ویتامین E در درمان آتروفی واژن در زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and psychometric assessment of an oral health instrument based on Health Belief Model in pregnant women
طراحی و روان سنجی ابزار مراقبت‎های بهداشت دهان و دندان در مادران باردار بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DNA fingerprinting of Mycobacterium tuberculosis isolates of pulmonary tuberculosis patients in Markazi province by PGRS-RFLP method
انگشت نگاری ژنومی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس‎های جدا شده از بیماران سل ریوی استان مرکزی به روش PGRS-RFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of visual loss due to age-related macular degeneration and risk factors associated with it
بررسی کاهش دید ناشی از دژنراسیون وابسته به سن ماکولا و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of peer group educational program on multiple sclerosis patients’ level of stress
تاثیر اجرای برنامه آموزش گروه همتا بر میزان استرس بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and antimicrobial susceptibility pattern of vancomycin resistant enterococci isolated from clinical sample of educational hospitals in Arak
بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی انتروکوک‎های مقاوم به ونکومایسین جدا شده از نمونه‎های بالینی بیمارستان‎های آموزشی اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Leishmania species in patients and reservoir rodents using PCR–RFLP in the central county of Qom province in 2010
تعیین هویت انگل لیشمانیا با استفاده از تکنیک PCR-RFLP در بیماران و جوندگان مخزن لیشمانیوز جلدی در بخش مرکزی استان قم سال1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 5 (2012-10)


Emergency airway management in patient with severe tracheal obstruction due to a large tumor of the thyroid: a case report
برقراری راه هوایی اورژانس در بیماری با انسداد شدید تراشه به دلیل تومور بزرگ تیروئید: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the possible mechanism of antinociceptive effect of Apium graveolens hydroalcoholic fruits extract
بررسی مکانیزم های احتمالی اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی میوه کرفس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction of a recombinant bacmid DNA in order to express Neuraminidase gene of influenza virus H1N1
جداسازی و کلونینگ ژن نورآمینیداز ویروس آنفلوانزا A (H1N1 سویهNew Caledonia ) در وکتور بکمید به منظور ساخت باکیولوویروس نوترکیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Satisfaction fromValeirain for Treatment of Menopause Sleep Disorder
بررسی رضایت مصرف والرین در درمان اختلال خواب زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The frequency of cagA gene of H.pylori isolated from biopsy specimen in Tehran during 2008-2010
بررسی فراوانی ژن cagA هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از نمونه‎های بیوپسی معده در استان تهران طی سال‎های 1389-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Effect of Additive midazolam with Neostigmine to lidocaine 5% in Post operation pain in colporrhaphy surgery in Spinal Anesthesia
مقایسه اثر افزودن نئوستیگمین و میدازولام به لیدوکائین 5 درصد به روش اسپانیال در کاهش درد پس از عمل در اعمال جراحی کولپورافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Major Genetic Groups of Mycobacterium tuberculosis isolated from tuberculosis patients in Markazi province by polymorphism determination in kat G and gyr A genes
تعیین گروه‎های اصلی ژنتیکی سویه‎های کلینیکی میکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران مسلول استان مرکزی از طریق تعیین پلی مورفیسم در ژن‎های gyrA و katG
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of fish oil supplementation on mean arterial pressure in pregnancy
بررسی تاثیر مکمل روغن ماهی بر فشار متوسط شریانی در حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of sensitivity and specificity of PCR in diagnosis of human brucellosis
تعیین حساسیت و اختصاصیت روش PCR در تشخیص بروسلوز انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of ball and non-ball games on improvement of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in the 9-11 year old male students in Arak
اثر بخشی بازی های توپی- غیر توپی بر کاهش نشانگان اختلال کمبود توجه/بیش فعالی دانش آموزان پسر 9 تا 11 ساله شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 4 (2012-9)


Total occlusion of left main coronary artery and abnormal origination for circumflex from right coronary artery in patient with stable angina: A case study
گزارش یک مورد انسداد کامل شریان اصلی کرونر چپ و جدا شدن شریان سیرکومفلکس از شریان کرونر راست در بیمار با آنژین پایدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of gabapentin on controlling nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy
تأثیر گاباپنتین در کنترل تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی انتخابی کوله سیستکتومی لاپاروسکوپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of genu-varum in students aged 7-16 in Arak city
تعیین شیوع ژنوواروم در دانش آموزان پسر 7 تا 16ساله شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A qualitative study of hemodialysis as a grueling experience versus kidney transplantation as a rebirth
همودیالیز رویدادی طاقت فرسا، پیوند کلیه تولدی دوباره: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of polymorphism frequency of 1639G> A gene from VKORC1 in patients with cardiovascular disorders in the northwestern area of Iran
بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم 1639G>A ژن VKORC1 در بیماران با سابقه اختلالات قلبی- عروقی منطقه شمال‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vitamin D receptor gene polymorphism in patients with multiple sclerosis in Mar kazi Province
بررسی پلی مورفیسم جایگاه BsmI در ژن رسپتور ویتامین D در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of the thermal stability of measles vaccine produced by AIK-C strain
بررسی میزان پایداری دمایی واکسن سرخک تولید شده با سویهAIK-C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rapid detection of HIV-1 viral RNA by real-time transcription mediated amplification assay
تشخیص سریع RNA ویروس HIV-1 به وسیله روش Real-time Transcription mediated amplification
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of regular exercise and vitamin C on pain threshold in diabetic rats
بررسی اثرات تمرینات ورزشی منظم و ویتامین C بر آستانه درد موش‎های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aromatherapy on pain severity in primary dysmenorrhea
تاثیر رایحه درمانی بر شدت درد دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2012-8)


The effect of tranexamic acid on the quality of life and blood loss of women with menorrhagia: A clinical trial
تاثیر تران اگزامیک اسید در میزان خونریزی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به منوراژی: کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison between bleeding pattern, body weight, and blood pressure variations during the use of depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) and cyclofem
مقایسه الگوی قاعدگی و تغییرات وزن و فشار خون در خانم‌های استفاده کننده از روش‌های تزریقی پیش‌گیری از بارداری دپو مدروکسی پروژسترون استات (DMPA) و سیکلوفم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of boiled water as supplementary treatment on the severity of infants' conjunctivitis
تاثیر آب جوشیده به عنوان درمان کمکی بر شدت کنژونکتیویت شیرخواران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of tibolone and hormone therapy on body composition and fat distribution in postmenopausal women
تاثیر تیبولون و هورمون درمانی در فرم و ساختار بدن و توزیع چربی در زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of esp and eep genes in Enterococcus strains isolated from clinical urine samples in Tehra
ارزیابی ژن‌های e‏sp و eep در سویه‌های انتروکوک جدا شده از نمونه‌های بالینی ادراری شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of the psychiatric disorders between opium addicts' families referring to opium withdrawal clinics and non-addicts' families referring to blood transmission centers
مقایسه اختلالات روان پزشکی خانواده‌های معتادین به تریاک مراجعه کننده به کلینیک‌های ترک اعتیاد و مراجعین به سازمان انتقال خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the interactions between blastema tissues originated from the pinna of New Zealand rabbit and a cellular human gingiva (as a scaffold) in vitro
مطالعه برهم کنش های بین بافت بلاستمای گوش خرگوش نژاد نیوزلندی و ماتریکس سلول زدایی شده لثه انسان (به عنوان داربست) در شرایط in vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Happiness, mental health, and their relationship among the students at Arak University of Medical Sciences in 2010
بررسی شادکامی، سلامت روانی و ارتباط بین آنها در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the antibiotic resistance pattern of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from hospitalized patients in Arak
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه‌های پسودوموناس آیروژینوزا جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of omega-3 and vitamin E on the treatment of primary dysmenorrheal: A randomized double-blind clinical trial
تاثیر امگا سه و ویتامین E در درمان دیسمنوره اولیه، یک کارآزمائی بالینی تصادفی شده دوسوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2012-6)


Mucopolysaccharidoses (Maroteaux-Lamy): A case report
گزارش یک مورد موکوپلی ساکاریدوز از نوع Maroteaux- Lamy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of mindfulness-based stress reduction and emotion regulation training in the affect and mood of chemical weapons victims
اثر بخشی روش های آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر عاطفه و خلق جانبازان شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of the antimutagenic effects of different extracts of Aloe vera leaf gel and latex using Ames test
بررسی خواص ضدجهشی عصاره‌های مختلف شیرابه و ژل آلوئه‌ورا با آزمون ایمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison between two treatment methods for H. pylori eradication with two-week sequential regimens
مقایسه دو روش درمانی (چهار دارویی) ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری با رژیم درمانی ترتیبی دو هفته ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the postoperative survival in patients with gastric cancer and the associated factors using Cox and Lin-Ying additive hazards models
تعیین بقای مبتلایان به سرطان معده پس از جراحی و عوامل ﻣﺆثر بر آن با استفاده از مدل‌های کاکس و مخاطرات جمعی لین-یانگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inducing dendritic cells maturation by human umbilical vein endothelial cells and PHA-activated T lymphocytes conditioned media
القای بلوغ سلول‌های دندریتیک به وسیله مایع رویی سلول‌های اندوتلیال ورید ناف انسان و لنفوسیت‌های T فعال شده با فیتوهماگلوتینین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of menstrual cycle on inflammation markers in patients with acute appendicitis
تاثیر سیکل قاعدگی بر پارامترهای التهابی در آپاندیسیت حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The stereological study of the effect of vitamin E on the structure of ovary and its number of follicles during ovary development in rats treated with sodium arsenite
مطالعه اثر ویتامین E بر ساختمان و تعداد فولیکول‌های تخمدان در طی تکامل تخمدان در رت های تیمار شده با سدیم آرسنیت (بررسی استریولوژیک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison between the effects of propofol and sodium thiopental on post-extubation laryngospasm in patients undergoing tonsillectomy
مقایسه اثر پروپوفل با تیوپنتال سدیم بر میزان بروز لارنگواسپاسم بعد از اکستوباسیون در اعمال جراحی تونسیلکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction of pDS132::∆icsA for targeted deletion of a region of icsA gene in order to generate a live attenuated Shigella vaccine
ساخت پلاسمید pDS132::∆icsA جهت حذف هدفمند نواحی از ژن icsA به منظور تولید واکسن زنده تخفیف حدت یافته شیگلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assesment and comparison of drug use among medical and non-medical staff members in Markazi Province, Iran
مقایسه میزان مصرف دارو در کادر پزشکی و حرفه غیر پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant and prooxidant effects of ascorbate during iron-induced carbonyl formation in serum albumin
اثرات آنتی اکسیدان و پرواکسیدان آسکوربات در هنگام ایجاد گروه های کربنیل در آلبومین سرم توسط آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urine trypsinogen-2: A valuable factor for the diagnosis of acute pancreatitis
تریپسینوژن-2 ادرار، فاکتوری ارزشمند در تشخیص پانکراتیت حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the risk factors involved in recurrence of leukemia in children, Fars Province, Iran (2004-09)
تعیین عوامل موثر در عود سرطان خون در کودکان، استان فارس (88-1383)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2012-4)


Effect of omega3 on vasomotor disorders in menopausal women
تأثیر امگا 3 بر اختلالات وازوموتور در زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reason of, barriers to, and outcomes of husbands’ involvement in prenatal and intrapartum care program based on midwives’ experiences: A qualitative study
دلایل، موانع و پیامدهای برنامه مشارکت مردان در مراقبت‎های دوران بارداری و زایمان بر اساس تجارب ارائه‎دهندگان مراقبت مامایی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of infant massage in comparison with rocking on the duration and frequency of crying time in patients with infantile colic
مقایسه تاثیر ماساژ و تکان دادن شیرخوار بر تعداد دفعات و مدت زمان گریه شیرخواران کولیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interactive effect of chronic stress disorders and mental disorders on reporting somatoform disorders among workers
اثر تعاملی استرس مزمن کاریی و پریشانی روانی بر گزارش دهی علایم بیماری جسمی در میان کارکنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of drug resistance in tuberculosis patients and the factors affecting it (2005- 2010)
ارزیابی مقاومت دارویی در بیماران مبتلا به سل ریوی و عوامل موثر بر آن (1389-1384)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between serum levels of interleukin 15 and 17 and severity of acute pancreatitis
بررسی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین15و17با شدت پانکراتیت حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of interaction between nicotine and vitamin B12 on memory consolidation in passive avoidance learning in adult male Wistar rats
بررسی میانکنش ویتامین 12B و نیکوتین بر تثبیت حافظه در یادگیری شرطی احترازی غیرفعال موش‎های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic training on ghrelin and leptin serum levels and sleep quality in obese and overweight men
اثر تمرین هوازی بر سطوح سرمی گرلین، لپتین و کیفیت خواب مردان چاق با اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of light and darkness on anti-oxidant and anti-cancer properties of pure and refined olive oil
مقایسه اثر دو عامل تاریکی و نور بر خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی روغن زیتون خالص و تصفیه شده به کمک تست ایمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production and purification of heat-labile toxin of enterotoxigenic Escherichia coli and its detection by GM1 gangelioside receptor-ELISA based method
تولید و تخلیص توکسین حساس به حرارت باکتری اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک و شناسایی آن با روش الایزای مبتنی بر گیرنده گانگلیوزیدی GM1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative evaluation of the effects of TiO2 nanoparticles and its photocatalystic form on the formation of fungal biofilms
ارزیابی مقایسه‌ای اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و نوع فتوکاتالیستی آن بر تشکیل بیوفیلم قارچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the efficacy of hepatitis B vaccination by different routes of immunization
مقایسه اثر بخشی در روش‌های مختلف تجویز واکسن هپاتیت بی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of green tea on repressing chromosomal damage induced by cellphone (940MHz) waves in bone marrow polychromatic erythrocytes of male Balb/C mice
اثر چای سبز در مهار آسیب های کروموزومی القایی امواج تلفن همراه (940 مگا هرتز) بر اریتروسیت های پلی کروماتیک مغز استخوان موش نر بالب سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenotypic and molecular detection of TEM, PER, and VEB beta-lactamases in clinical strains of Escherichia coli
تشخیص فنوتیپی و ملکولی بتالاکتامازهای TEM، PER و VEB در سویه‎های بالینی اشریشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 7 (2012-2)


Guillain-Barre syndrome associated with brucellosis: A case report
گزارش یک مورد سندرم گیلن باره همراه با بروسلوز حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydrocephalus due to brucella meningitis: A case report
گزارش یک مورد هیدروسفالی ناشی از مننژیت بروسلایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Brucellosis in pregnancy
بروسلوزیس در بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Brucella bacterium induces infection and human cancers: Review Article
باکتری بروسلا: مولد عفونت و سرطان در انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of an educational program based on health belief model on the empowerment of rural women in prevention of brucellosis
بررسی تاثیر آموزش با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی بر توانمندسازی مادران روستایی در پیشگیری از بروسلوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the administration of corticosteroid on the treatment of patients with brucellosis
بررسی تاثیر تجویز کورتیکواستروئید در درمان بیماران مبتلا به بروسلوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic validity of the conventional brucellosis serological tests in
اعتبار تشخیصی تست های سرولوژی رایج در بروسلوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial effects of silver nanoparticles on Brucella melitensis 16M in an animal model in Vitro
اثرات ضد باکتریایی نانوذرات نقره علیه بروسلا ملی تنسیس M16 در شرایط آزمایشگاهی مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the antibacterial effects of Eucalyptus globulus extracts on intramacrophage Brucella melitensis 16M
ارزیابی اثرات ضد باکتریایی عصاره اوکالیپتوس (Eucalyptus globulus) بر روی بروسلا ملی تنسیس M16 درون ماکروفاژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of the epidemiology of brucellosis in Arak City, Iran, (2001-2010)
بررسی اپیدمیولوژی تب مالت در شهرستان اراک طی سال‎های 1389-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of three DNA extraction methods for detection of brucella DNA in human serum samples
بررسی کارائی سه روش مختلف استخراج DNA بروسلا در نمونه های سرم انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of human brucellosis by PCR using l7/l12 and 16srRNA genes compared with common serological tests
مقایسه تشخیص بروسلوزیس در انسان به روش PCR با استفاده از ژن‎های srRNA16،12/L7L و روش های سرولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting the interval between the onset and diagnosis of brucellosis in Markazi Province, Iran (2010-11)
عوامل موثر در فاصله شروع تا تشخیص بیماری تب مالت در استان مرکزی، (89-1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the National Sheep and Goat Brucellosis Control Program in Iran
ارزیابی برنامه ملی مبارزه با بروسلوز گوسفند و بز در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the immunogenicity of Brucella abortus P39 gene in Balb/c mice
بررسی ایمنی زایی ژن 39P بروسلا آبورتوس در موش بالب سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 6 (2012-1)


Ectopic mediastinal parathyroid adenoma with hematuria: A case report
گزارش یک مورد آدنوم اکتوپیک پارایتروئید با تظاهر اولیه هماچوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nucleostemin gene silencing by siRNA and growth inhibition, cell cycle arrest, and apoptosis induction of K562 leukemia cell line
مهار بیان ژن نوکلئوستمین به واسطه siRNA باعث مهار رشد، توقف چرخه سلولی و القای آپوپتوز در رده سلولی K562 لوسمی انسانی می‎شود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the efficiency of single-use plastic and reusable metal laryngoscope blades in orotracheal intubation during rapid-sequence induction of anesthesia
مقایسه کارایی تیغه لارنگوسکوپ یک بار مصرف پلاستیکی با تیغه فلزی چند بار مصرف برای لوله گذاری داخل تراشه در طی القای بیهوشی به روش سریع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Androgenic Effect of Origanum vulgarel L.spp viride extract on Hormone Level of Pituitary - gonadal Axis in Mature Male Vistar Rats
اثر آندروژنیکی عصاره مرزنجوش بر میزان هورمون‎های محور هیپوفیز – گناد در موش‎های صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of PD-1 gene promoteric allele A in rheumatoid arthritis in Iranian patients
نقش آلل A پروموتور ژن مرگ برنامه‌ریزی‌شده1(1-PD) با آرتریت روماتوئید در بیماران ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antibacterial effect of antimicrobial peptide D28 and its dimeric analogs
بررسی خاصیت ضد باکتریایی پپتید صناعی D28 و آنالوگ‎های دیمری شکل آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mortality due to the 2009 pandemic influenza A (H1N1) in Markazi Province of Iran
مرگ و میر ناشی از آنفولانزای H1N1)A) طی پاندمی سال 1388 در استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between self-esteem and sexual dysfunction and satisfaction in women
بررسی همبستگی عزت نفس با اختلال عملکرد و رضایتمندی جنسی در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effects of hydro-alcoholic extract of Launaea acanthodes on the serum levels of glucose, insulin, lipids and lipoproteins in stereptozotocin induced type I diabetic rats
اثرات عصاره آبی - الکلی گیاه چرخه (Launaea acanthodes) بر سطوح قند، انسولین، لیپیدها و لیپوپروتیین های سرم در موش‎های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The M338T mutation of Kir1.1b (ROMK2) channel caused mistargeting in MDCK cells
موتاسیون M338T کانال پتاسیمی(Kir1.1b) ROMK2 هدف گذاری اشتباهی را در سلول‎های MDCK سبب می‎شود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of general health between fertile and infertile women of Arak City in 2010
مقایسه سلامت عمومی زنان بارور و نابارور شهر اراک در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the serum levels of vitamin D, parathyroid hormone, calcium, and phosphorous in individuals with major depression and schizophrenics with healthy subjects
مقایسه سطح سرمی ویتامین D، هورمون پاراتیروئید، کلسیم و فسفر در اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural and spectroscopic changes of human hemoglobin during iron-mediated oxidative stress
تغییرات ساختاری و طیف جذبی هموگلوبین انسان در طی استرس اکسیداتیو ایجاد شده توسط آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The ratio of organic mercury to total mercury in some organs of great cormorant (Phalacrocorax carbo) caught from Gomishan and Anzali International Wetlands
نسبت جیوه آلی به جیوه کل در برخی از اندام‎های باکلان بزرگ (Phalacrocorax carbo) صید شده از تالاب های بین المللی گمیشان و انزلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 5 (2011-11)


Post-transurethral resection of bladder tumor urethral squamous cell carcinoma: A case report
گزارش یک مورد سرطان سلول سنگفرشی پیشابراه به دنبال جراحی تومور مثانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of the endometrial thickness of amenorrhea breast cancer patients treated with tamoxifen
بررسی ضخامت آندومتر در بیماران آمنوره مبتلا به سرطان پستان تحت درمان با تاموکسیفن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Growth inhibitory and apoptotic effects of carbenoxolone on human leukemia NB4 cell Line
اثرات مهار رشدی و آپوپتوزی کاربنوکسولون در رده ی سلولی NB4 لوسمی انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of satisfaction of patients referring to the emergency departments of hospitals in Arak during 2006-7 and 2009
مقایسه میزان رضایتمندی مراجعین به اورژانس های بیمارستان های اراک در سال های87-86 با سال 89
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of the effect of vitamin D on insulin resistance in type II diabetic patients
اثر ویتامین D بر روی مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors influencing self-medication among elderly urban centers in Zarandieh based on Health Belief Model
عوامل موثر بر مصرف خود سرانه داروها در سالمندان تحت پوشش مراکز شهری زرندیه با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability and validity assessments for Najmie job satisfaction questionnaire
بررسی پایایی و روایی پرسشنامه رضایت شغلی نجمیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a single session of resistance training on serum adiponectin level and insulin resistance index in sedentary men
اثر یک جلسه تمرین مقاومتی بر سطح آدیپونکتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در مردان غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of rosmarinic acid on inhibition of mesangial expansion in uninephrectomized diabetic rats
تاثیر رزمارینیک اسید بر مهار گسترش مزانژال در رت‌های دیابتی: نفرکتومی یک طرفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the Cardiac Rehabilitation Program on the quality of life in patients with myocardial infarction
تأثیر برنامۀ بازتوانی قلب بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the role of opioid receptors involved in blood glucose changes in morphine treated Balb/c mice
بررسی نقش رسپتورهای اپیوئیدی در تغییرات گلوکز خون موش‌های بالب سی تیمار شده با مورفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Physalis alkekengi alcoholic extract on certain plasma biochemical factors in rats
تأثیر عصاره الکلی گیاه کاکنج(Physalis Alkekengi) بر روی برخی از عوامل بیوشیمیایی پلاسما در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of N-Acetylcysteine on the reduction of permanent noise-induced hearing loss in workers at Hepco Company
تاثیر ان استیل سیستئین بر کاهش میزان کم شنوایی دایمی ناشی از سر و صدا در کارگران کارخانه هپکو اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and application of a sensitive multiplex real-time RT-PCR for simultaneously detection of HIV-1 and HCV in plasma samples
راه اندازی و به کارگیری یک روش Multiplex Real-time RT-PCR حساس برای تشخیص همزمان ویروس‌ نقص ایمنی انسانی نوع 1 و ویروس هپاتیت C در نمونه‌های پلاسما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2011-9)


A case report of fish tank granuloma in Khomein
گزارش یک مورد گرانولوم آکواریوم از خانم 25 ساله در شهر خمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial effects of methanolic extracts of Zataria multiflora, Myrtus communis and Peganum harmala on Pseudomonas aeruginosa producing ESBL
بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی گیاهان آویشن شیرازی، مورد و اسپند برروی سوش های استاندارد و ایزوله های بالینی پسودوموناس آئروژینوزا حاوی بتالاکتاماز با طیف وسیع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of recombinant streptokinase production in E.coli
بهینه سازی تولید آنزیم استرپتوکیناز نوترکیب در باکتری اشریشا کلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibition of survivin and its anti-apoptotic splice variant sur-∆Ex3 genes expression followed by apoptosis through carbenoxolone in K562 cells
مهار بیان ژنsurvivin و واریانت آنتی آپوپتوتیک sur-∆Ex3 به همراه القاء آپوپتوز توسط کاربنوکسولون در سلول‌های K562
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the standards of health care services and comparison of predicted mortality and real mortality in patients admitted to Valiasr and Amiralmomenin Hospitals of Arak by APACHE IV scoring system (2009-2010)
بررسی استاندارد‌های ارائه خدمات درمانی و مقایسه مرگ و میر پیش بینی شده با مرگ و میر واقعی در بیماران بستری شده در بیمارستان های امیرالمؤمنین (ع) و ولیعصر (عج) شهر اراک بر اساس معیار آپاچی 4 در سال 89-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning of human IFN-λ1 (IL-29) from monocyte derived DCs and its expression in HEK 293 T
کلونینگ اینترفرون لامبدا-1 (اینترکولین-29) انسانی از سلول های دندریتیک مشتق از مونوسیت و بیان آن در سلول هایHEK293T یوکاریوتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of new degenerate primer set for simultaneous isolation of hyper variable subunit of ENV gene from distinct HIV-1 genotypes
به کارگیری یک سری جدید پرایمرهای دژنره برای جدا سازی هم‌زمان ناحیه بسیار متغیر V3-Loop از ژنوتیپ‌های متفاوت HIV-1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive effect of olive oil (Olea europaea L.) on mice
اثر ضد درد روغن زیتون در موش‌های کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of nicotinic acid on serum phosphorus in patients undergoing long-term hemodialysis in Valiasr Hospital of Arak
تعیین اثر نیکوتینیک اسید بر روی فسفر خون در بیماران همودیالیزی بیمارستان حضرت ولی عصر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Delay of wound healing in stressed Balb/c mice
تأثیر استرس بر روند بهبود زخم در موش های بالب سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Lactobacillus brevis on cutaneous wound healing in rats on days 7 and 21
اثر لاکتوباسیلوس برویس بر ترمیم زخم پوستی در موش صحرایی در روزهای 7 و 21
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of genetic polymorphism of leishmania major and leishmania tropica by PCR-RFLP technique in two hyper-endemic regions: Isfahan and Bam, Iran
بررسی پلی‌مورفیسم ژنتیکی لیشمانیا ماژور و لیشمانیا تروپیکا به کمک تکنیک RFLP – PCR در دو منطقه‌ی هایپرآندمیک اصفهان و بم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of executive functions in patients with schizophrenia, non psychotic major depression and normal individuals in Tehran
مقایسه عملکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، افسردگی اساسی بدون روان پریشی وافراد بهنجار در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between hemoglobin and hematocrit in the first trimester of pregnancy and preeclampsia
ارتباط هموگلوبین و هماتوکریت سه ماهه اول بارداری و بروز پره اکلامپسی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان میلاد تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2011-7)


A comparative study of the effect of bupivacaine versus lidocaine on stereotactic pin insertion pain in brain biopsey
بررسی مقایسه‌ای لیدوکایین با بوپیواکایین برای پین‌گذاری در عمل بیوپسی استریوتاکتیک مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of the effects of baroreceptors stimulation on heart rate and cerebral blood flow during exercise and rest
مرور اثرات تحریک بارورسپتورها بر تعداد ضربان قلب و میزان جریان خون مغز در حین ورزش و استراحت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of effectiveness of relaxation and distraction techniques training in anxiety reduction in cardiac patients
بررسی اثر بخشی راهبردهای تن آرامی و توجه برگردانی در کاهش اضطراب انواع بیماران قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coronary arteries remodelling following chronic stress in rats
تغییر ساختاری عروق کرونری قلب در موش صحرائی در نتیجه استرس مزمن تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between fetal sex and complications of labor which end in cesarean delivery at Taleghani Hospital of Arak in 2009
ارتباط جنسیت جنین با عوارض حین زایمان و سزارین ناشی از آن در بیمارستان طالقانی شهر اراک در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 10 and 20 mg intravenous ephedrine on prevention of hypotension due to spinal anesthesia in cesarean section
اثر دوزهای 10 و20 میلی گرم افدرین وریدی در پیش‌گیری از فشار خون ناشی از بی‌حسی نخاعی در جراحی سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of education based on a health belief model on Giardia Lamblia preventive behaviors of primary school students in Arak
تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از ژیاردیا لامبلیا در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a preparation program after surgery on repeated anterior shoulder dislocation
تاثیر برنامه ویژه آماده سازی بعد از عمل جراحی روی در رفتگی مکرر جلویی شانه در ورزشکاران حرفه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of fear of pain and related psychological variables in prediction of cesarean labor
نقش ترس از درد و متغیرهای روانشناختی مرتبط با آن در پیش‌بینی زایمان سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the reliability and validity of Azad-Fesharaki's physical activity questionnaire (AFPAQ)
بررسی روایی و پایایی پرسش‎نامه فعالیت بدنی آزاد فشارکی(AFPAQ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Purification of the recombinant beta subunit of Vibrio cholera entrotoxin
تخلیص پروتئین نوترکیب زیر واحد بتای انتروتوکسین ویبریو کلرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ability Evaluation of Bacterial Cellulose Synthesized by Acetobacter Xylinum on Absorption and Release of Tetracycline Hydrochloride
توانایی سلولز باکتریایی حاصل از استو باکترگزیلینوم در جذب و رهایش تتراسایکلین هیدروکلراید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of caloric restriction with or without aerobic training on body composition, blood lipid profile, insulin resistance, and inflammatory marker in middle-age obese /overweight men
اثر محدودیت کالری با تمرین هوازی و بدون تمرین هوازی بر ترکیب بدنی، نیمرخ چربی خون، مقاومت به انسولین و مارکر التهابی در مردان میانسال چاق/اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of the constituents of Achillea santolina essential oil and evaluation of the anti-microbial effects of its extract and essential oil
شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه بومادران و ارزیابی اثرات ضد میکروبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2011-5)


Alzheimer’s Disease: A medical challenge of 21st century
بیماری آلزایمر : معضل پزشکی در قرن بیست و یکم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifertility effects of Falcaria vulgaris in female rat
خاصیت ضد باروری گیاه غازیاقی در موش صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of arteriovenous fistula and its site on the incidence of Carpal tunnel syndrome in hemodialysis patients
تاثیر فیستول شریانی وریدی و محل آن در ایجاد سندرم تونل کارپ در افراد همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of low dose Ketamine on postoperative pain after spinal anaesthesia in cesarean section
تاثیر کتامین در کاهش نیاز به مسکن پس از بی‎حسی نخاعی در سزارین انتخابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antigenic characteristics of recombinant hyaluronidase A of Streptococcus pyogenes expressed in E. coli
بررسی خواص آنتی ژنیک پروتئین نو ترکیب هیالورونیداز A استرپتوکوک پیوژنز بیان شده در باکتری اشریشیا کلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of the relationship between serum Zn in pregnant women and anthropometric factors of their neonates
بررسی ارتباط میزان عنصر روی سرمی زنان باردار با فاکتورهای آنتروپومتریک نوزادان تازه متولد شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of internal sphincterotomy on post hemorrhoidectomy pain
تأثیر برداشت اسفنگتر داخلی در میزان درد پس از برداشت همورئید باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of the relationship between hirsutism and insulin resistance in patients with PCOS and idiopathic hirsutism
مقایسه ارتباط هیرسوتیسم با مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و هیرسوتیسم ایدیوپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between adiponectin and insulin resistance in type II diabetic men after aerobic training
ارتباط آدیپونکتین با مقاومت انسولینی مردان مبتلا به دیابت نوع دو متعاقب یک دوره تمرین هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Physalis Alkekengi extract on lipids concentrations in rats
اثر عصاره الکلی میوه گیاه عروسک پشت پرده بر میزان چربی خون در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of Sound conditioning on hearing system of rabbit
اثر حفاظتی تطابق صوتی بر سیستم شنوایی خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of age and strain on screening, proliferation, and differentiation of chicken bone marrow mesenchymal stem cells
تاثیر سن و نژاد بر بازده جدا سازی، تکثیر و تمایز سلول‎های بنیادی مزانشیمی مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between graft survival rate of renal transplantation and donor source in transplanted patients at the transplantation center of Namazi Hospital of Shiraz
رابطه میزان بقا پیوند کلیه با نوع دهنده عضو در بین بیماران پیوند شده در مرکز پیوند بیمارستان نمازی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detecting the participating genes in aflatoxin production in suspected eggs for their primary screening
ردیابی ژنهای مشارکت کننده در تولید آفلاتوکسین در تخم مرغ‌های مشکوک به آلودگی جهت غربالگری اولیه آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2011-3)


Central giant cell granuloma in the anterior portion of maxilla with irregular clinical and radiological aspect: A case report
گزارش یک مورد ژانت سل گرانولومای مرکزی در ناحیه قدامی فک فوقانی با سیر بالینی و نمای رادیوگرافی غیر معمول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative effects of the conventional hormone replacement therapy and tibolone on sexual performance in postmenopausal women
تاثیرات هورمون درمانی مرسوم و تیبولون بر عملکرد جنسی زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The expression of recombinant streptodornase in E.coli bacteria
بیان استرپتودورناز نوترکیب در باکتری اشریشیا کلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

High prevalence of TORQUE TENO virus in patients with hepatitis C in Shiraz: 2008-2009
شیوع ویروس تورکوتنو در بیماران مبتلا به هپاتیتC در شیراز 1388-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maternal experience of painless delivery with En2nox in women referring to Taamin Ejtemaee Hospital of Hamedan in 2009: A phenomenological study
تجارب مادران از زایمان بدون درد با گاز انتونوکس در زنان مراجعه کننده به بیمارستان تأمین اجتماعی شهر همدان سال 1388(تحقیق پدیدار شناسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of sodium molybdate on decreasing CCl4-induced tissue injury in rats
اثر سدیم مولیبدات در کاهش آسیب بافتی القا شده توسط تتراکلریدکربن در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of alcoholic extract of Citrullus colocynthis on angiogenesis in chick chorioalantoic membrane (CAM)
اثر عصاره الکلی میوه هندوانه ابوجهل بر رگ زایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of TEM-1 type beta-lactmase genes in Pseudomonas aeruginosa strains isolated from burn infections using Duplex PCR in Shahrekord, 2008
شیوع ژن بتالاکتاماز TEM-1 در سویه‎های بالینی پسودوموناس آئروژینوزای جدا شده از عفونت‎های سوختگی توسط روش PCR دوگانه- شهرکرد 1387-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hesperetin on short-term spatial memory and passive avoidance learning and memory in diabetic rats
اثر هسپرتین بر حافظه فضائی کوتاه مدت و یادگیری و حافظه آزمون اجتنابی غیر فعال در موش های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of job satisfaction among faculty members of Arak University of Medical Sciences in 2010
بررسی رضایت شغلی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of caudal anesthesia with midazolam and neostigmin co-administered with bupivacain in reduction of post-operative pain following lower abdominal surgery in pediatrics (2- 8 years old)
مقایسه افزودن میدازولام ونئوستیگمین به بوپیوا کایین به روش کودال در کاهش درد بعد از اعمال جراحی تحتانی شکم در اطفال 8-2 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of the palmar distribution of sweat glands pores in women with hypertension in Khorasan province
بررسی تعداد منافذ غدد عرق دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در خراسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The significance of Alvarado score in the diagnosis of acute appendicitis based on age and sex
ارزش تشخیصی معیارهای آلوارادو در تشخیص آپاندیسیت حاد بر حسب سن و جنس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of para-nonylphenol on the viability and morphology of rat bone marrow mesenchymal stem cells
اثر پارا نونیل فنل بر توانائی حیات و مورفولوژی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 5 (2011-2)


The efficacy of religious training (prayer) on the improvement of the schizophrenic patients’ quality of life at Sina Psychiatric Hospital (Bakhtiari Province, 2011)
اثر بخشی آموزش های دینی (نماز و دعا) در بهبود کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنیک در بیمارستان روان‌پزشکی سینا (استان چهارمحال و بختیاری، 1389)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of online Quran teaching on physicians’ general and professional ethical conduct
تاثیر آموزش مجازی قرآن بر اخلاق عمومی و حرفه ای پزشکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dream analysis as a method of understanding and treatment from the perspective of Quran and psychology
تحلیل رؤیا روشی برای شناخت و درمان از نگاه قرآن و روان شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of the effect of pork consumption on human health from the perspective of Quran and medicine
بررسی تاثیر مصرف گوشت خوک بر سلامت انسان از دیدگاه قرآن و طب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Religious experiences in the view of neurology
تجربیات دینی از دیدگاه علوم اعصاب شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Millennium development goals (combating diseases, AIDS, and malaria) from the perspective of Quran and Islam
اهداف توسعه هزاره سوم: مبارزه با بیماری‌ها، ایدز و مالاریا از دیدگاه قرآن و منابع اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep health care and the blessings of early rising in the view of onventional and complementary medicine in health system
بهداشت خواب و برکات سحرخیزی از دیدگاه طب مکمل و طب رایج در نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The nature of brain death from the viewpoint of Quran and Hadith
ماهیت مرگ مغزی از نظر قرآن و روایات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ablution wisdom in the view of Quran, Hadith, and medicine
حکمت مطهرات ( وضو و غسل ) از دیدگاه قرآن، حدیث و علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Honey in Quran and medicine
عسل در قرآن و علم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The manifestation of the effect of Quran reading on the life of faculty members, students, and clerks at Arak University of Medical Sciences
تبیین تجارب تلاوت قرآن در زندگی اساتید، دانشجویان وکارمندان دانشگاه علوم پزشکی اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of attending the familiarity with Quran workshop on the mental health of nurses at the educational hospitals of Arak University of Medical Sciences
بررسی تاثیر شرکت در کارگاه انس با قرآن برسلامت روان پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between religious attitude and mental health among students of Arak University of Medical Sciences
رابطه نگرش دینی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic mental hygiene in the society in the light of Quran and Hadith
بهداشت روانی اقتصادی در اجتماع از منظر قرآن و حدیث
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of quantitative and qualitative specificities of dermatoglyphic patterns and the fingertips miracle
مروری بر اختصاصات کمی و کیفی درماتوگلیفیک و اعجاز اثر انگشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spiritual Health and psychosis in the light of Quran
سلامت و رنجوری روان از منظر قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2011-1)


Spontaneous rupture of tendon following primary hyperparathyroidism: Two case reports
پارگی خود به خودی تاندون به دنبال هیپر پاراتیروئیدی اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of health education intervention based on PRECEDE framework on modification of vegetable oils consumption habits in families under the cover of health centers in Mani Shahr of Khomein
تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر اصلاح الگوی مصرف روغن در خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر خمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of the relationship between retinol equivalent intake and colostrum retinol of lactating mothers referring to hospitals in Tabriz
رابطه معادل رتینول دریافتی با میزان رتینول موجود در شیر آغوز مادران شیرده مراجعه کننده به زایشگاه های شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of factors affecting the theory of mind development in autistic and normal children
مقایسه عوامل موثر بر تحول سطوح نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اوتیسم و کودکان طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Blood-urine and cognitive-mental parameters in mine workers exposed to lead and zinc
پارامترهای خونی- ادراری و روانی- شناختی کارگران معدن مواجهه یافته با سرب و روی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The application of the new intelligent Adaptive Nero Fuzzy Inference System (ANFIS) in prediction of human papilloma virus oncogenicity potency
استفاده از سیستم جدید هوشمند استنتاج فازی- عصبی تطابقی (ANFIS) برای پیش بینی قدرت سرطان زایی ویروس پاپیلومای انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of family performance and mental health status in pet keeping and non-pet keeping individuals in Isfahan in 2009
مقایسه وضعیت عملکرد خانواده و سلامت روان در افراد دارای حیوان خانگی و بدون حیوان خانگی در شهر اصفهان در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the surrogate validity of respiratory indexes in predicting the respiratory illnesses in wounded people exposed to sulfur mustard
بررسی اعتبار جانشینی شاخص‎های تنفسی در پیش بینی بیماری‎های ریوی در جانبازان شیمیایی در معرض گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The longitudinal study of the relationship between work shift and blood pressure in workers of Mobarakeh Steel Company of Isfahan in 2007-2009
بررسی طولی رابطه نوبت کاری با فشار خون در کارخانه فولاد مبارکه اصفهان طی سال های 86-88
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation, cloning, and sequencing of influenza A (H1N1) hemagglutinin for production of hemagglutinin gene bank
جداسازی، کلونینگ وتعیین توالی ژن همآگلوتینین آنفلوآنزای A(H1N1) به منظور تهیه بانک ژن همآگلوتینین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of serum vitamin B12 level in MS patients and normal people
مقایسه سطح خونی ویتامین B12 افراد طبیعی و بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation, detection, and quantification of aflatoxin-albumin adducts in serum of rats treated with aflatoxin B1
جداسازی، شناسایی و اندازه گیری افلاتوکسین متصل به آلبومین در سرم رات های تیمار شده با افلاتوکسین B1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of chewing gum on bowel movements after appendectomy
تاثیر جویدن آدامس برروی حرکات دودی دستگاه گوارش بعد از عمل جراحی آپا ندکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of mutations of the 9 exons of LDLR gene in patients with familial hypercholesterolemia in Cheharmahal Bakhtiari province
بررسی جهشهای 9 اگزون ژن LDLR در بیماران با کلسترول بالای خانوادگی در استان چهارمحال وبختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immuno- modulatory and anti-tumor effects of cuminum cyminum essential oil
اثرات ایمونومدولاتوری و ضد توموری اسانس زیره سبز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of the in-vitro effects of Scrophularia deserti plant and amphotricin B on Candida albicans
مقایسه اثر گیاه گل میمونی بیابانی (Scrophularia deserti) با آمفوتریسین B بر روی کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The diagnostic value of blood antioxidants in the diagnosis of acute appendicitis
ارزش تشخیصی آنتی اکسیدان های خون در تشخیص آپاندیسیت حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of impregnated bacterial cellulose with ciprofloxacin hydrochloride on staphylococus aureus in-vitro
تاثیر سلولز باکتریایی حاوی سیپروفلوکساسین هیدروکلراید بر روی باکتری استافیلوکوکوس ارئوس درمحیط برون تن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2010-9)


Brucella osteomyelitis of the tibia: A case report
گزارش یک مورد استئومیلیت بروسلایی استخوان تیبیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of the effect of oral administration and peritonsillar injection of ketamine on pain relief and the related complications following tonsillectomy operation
مقایسه تأثیر کتامین خوراکی و تزریق اطراف لوزه آن در کاهش درد و عوارض پس از جراحی لوزه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The awareness of diabetic patients with different levels of retinopathy of eye complications associated with diabetes
آگاهی بیماران دیابتی مبتلا به سطوح مختلف رتینوپاتی از عوارض چشمی دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of curcuma on improvement of clinical symptoms of patients with irritable bowel syndrome
تاثیر زردچوبه در بهبود علایم بالینی مبتلایان به سندرم روده تحریک‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Disposal and filtration of wastewater in hospitals of Markazi Province in 2009
وضعیت دفع و تصفیه فاضلاب بیمارستان‎های استان مرکزی 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of neuro-protective effects of total aqua and ethanol extracts of salvia staminea root and leaves on central degeneration of motoneurons in spinal cord neurons following sciatic nerve compression in Wistar rats
مقایسه اثرات نوروپروتکتیو عصاره تام الکلی وآبی ریشه و برگ Salvia staminea بر دژنراسیون مرکزی موتو نورون‌های نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of the prevalence of iceA genotypes in Helicobacter pylori strains isolated from peptic ulcer patients in Sari (2008)
شیوع ژنوتیپ‌های iceA هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران مبتلا به زخم معده شهرستان ساری در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of cooling gel pad on the intensity of perineal pain following episiotomy
تأثیر نوار حاوی ژل خنک کننده بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of factors on tendency to narcotic agents and to stability abandon in Narcotics Anonymous in Khomain.
عوامل مؤثر در وابستگی به مواد مخدر و عود مجدد مصرف درگروه معتادین خودیار شهرستان خمین در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of echinophora-platyloba extract on primary of dysmenorrhea
تاثیرعصاره گیاه خوشاریزه بر دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between BMI and reproductive histories and bone density in postmenopausal women
رابطه شاخص توده بدنی وتاریخچه باروری با تراکم استخوان در زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of nasal continuous positive airway pressure after administration of surfactant on less than 32 week old preterm newborns with respiratory distress syndrome
تاثیر فشار مثبت مداوم از طریق بینی بعد از تزریق سورفاکتانت در نوزاد نارس زیر32 هفته دچار سندرم دیسترس تنفسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of the effects of micosin vaginal cream (made of garlic) and metronidazole vaginal gel on treatment of bacterial vaginosis
مقایسه اثر کرم واژینال میکوسین (ساخته شده از سیر) و ژل واژینال مترونیدازول در درمان مبتلایان به واژینوباکتریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of two standard quality of life questionnaires for evaluation of the relationship between personality characteristics and glycemic control in diabetic patients
مقایسه دو پرسش‎نامه استاندارد کیفیت زندگی در ارزیابی ارتباط وجوه شخصیتی و نحوه کنترل قند در بیماران دیابتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Schizotypy and handedness in nonclinical individuals: A study of an Iranian sample population
اسکیزوتایپی و دست برتری در افراد غیر بالینی: مطالعه‌ای بر روی یک نمونه ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes and clinical symptoms of vaginal candidiasis in patients referring to selective clinics of Shiraz University of Medical Sciences (2009)
عوامل واژینیت کاندیدایی و علایم بالینی در مراجعین به درمانگاه های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The inductive effect of boric acid on growth inhibition and differentiating changes of human chronic myeloid leukemia K562 cell line
اثر القایی اسید بوریک در مهار رشد و تغییرات تمایزی رده سلولی K562 لوسمی میلوئید مزمن انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the effect of ablution the genital area on the result of urine culturing among three to twelve years old girls who have referred to Amir Kabir Hospital
بررسی تاثیر شستشوی ناحیه ژنیتال برنتایج کشت ادراری در دختران 12-3 ساله مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2010-6)


The types and contributing factors of aggression toward physicians and students of medicine in hospitals of Arak in 2009
انواع خشونت نسبت به پزشکان شاغل و دانشجویان رشته پزشکی و علل مساعد کننده آن در بیمارستان‌های شهر اراک 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contribution of A1-adenosine receptor in the development of renal functional disturbances during the early hours of reperfusion following ischemia in anaesthetized rats
مشارکت گیرنده A1 آدنوزین در برقراری اختلالات عملکردی کلیه طی ساعات اولیه خونرسانی مجدد به دنبال ایسکمی در رت های بیهوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of physical exercise on pulmonary function and clinical manifestations by asthmatic patients
بررسی تاثیر تمرینات ورزشی بر تظاهرات بالینی و عملکرد ریوی بیماران مبتلا به آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of the long-term effects of aquatic extraction of Cannabis sativa on spatial memory consolidation in Rats
تاثیرات طولانی مدت عصاره آبی گیاه شاهدانه بر تثبیت حافظه فضایی در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of vitamin D3 on nitric oxide levels in patients with multiple sclerosis
تاثیر ویتامین D3 بر میزان نیتریک اکساید در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The obstacles of clinical education and strategies for the improvement of quality of education at Arak University of Medical Sciences in 2008
موانع آموزش بالینی و ارایه راهکارها در جهت ارتقاءکیفیت آموزش در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of feeding factors on the development of nursing caries in 2-4 year old children in kindergartens of Zahedan in 2006
تاثیر عوامل تغذیه ای در ایجاد پوسیدگی شیشه شیر در کودکان 4-2 ساله مهدکودک های شهر زاهدان 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of the responses of lung function indices to aerobic and anaerobic exercises in polluted air
مقایسه پاسخ شاخص‎های عملکرد ریوی به فعالیت هوازی و بی‎هوازی در هوای آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of electrocardiogram in patients with unstable angina and non-ST elevation myocardial infarction
ارزیابی نوار قلب در بیماران با آنژین ناپایدار و سکته قلبی بدون بالا رفتن قطعه ST
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the drug synergistic and antibacterial effects of cuminum cyminum essential oil
اثرات متقابل دارویی و فعالیت ضد باکتریایی اسانس زیره سبز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mothers' views and beliefs about the role of complementary feeding in children under the age of two in Damavand: a qualitative study
دیدگاه و عقاید مادران در مورد نقش تغذیه تکمیلی کودکان زیر 2 سال در شهرستان دماوند: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of short time exposure to 4°C temperature on the expression profiles of mono-carboxylic transporter genes 1, 2, 3, and 4 in 4-cell mouse embryos
اثر کوتاه مدت دمای 4 درجه سانتی گراد بر پروفایل بیان ژن‌های انتقال دهنده مونوکربوکسیلیک 1، 2، 3 و4 در جنین‌های 4 سلولی موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of emotional functions of memory in patients with alzheimer and brain tumor
مقایسه کارکردهای هیجانی حافظه در بیماران مبتلا به اختلال آلزهایمر و تومور مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of cognitive-behavioral stress management therapy on improving the quality of life in females with temporal lobe epilepsy
اثر بخشی درمان مدیریت استرس شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به صرع لوب گیجگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nitrofurantoin sensitivity in vancomycin resistant enterococcus
حساسیت به نیتروفورانتوئین در انتروکوکسی‌های مقاوم به ونکومایسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of applying pressure to the third liver point on the symptoms of involved liver channel in girls with primary dysmenorrhea: A randomized clinical trial
اثر فشار در نقطه سوم کبدی بر علایم کانال کبدی در دختران مبتلا به دیسمنوره اولیه: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of α- tocopherol and lovastatin on apoptosis induction in human colorectal carcinoma cell line
اثرآلفاتوکوفرول و لواستاتین در القاء مرگ سلولی در رده سلول سرطان کولون انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of solvents effect on photolysis of PCB compounds for reducing their hazards in environment
مقایسه اثر حلال ها بر فوتولیز ترکیبات PCB به منظور کاهش مخاطرات آن در محیط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2010-4)


A report on a case of herpes simplex disseminated skin infection
گزارش یک مورد عفونت منتشر پوستی هرپس سیمپلکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of hydro-ethanolic Albizzia lebbeck extract on enteric gram-negative and aerobic gram-positive bacilli
اثر بخشی عصاره هیدرو الکلی گیاه برهان بر باسیل‌های گرم منفی روده‌ای و باسیل‌های گرم مثبت هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exodeviation prevalence in patients referring with headache or asthenopia to the ophthalmology clinic of Amir Kabir Hospital of Arak in 2006
شیوع انحراف چشم به خارج در بیماران مراجعه کننده با سردرد یا درد چشم به کلینیک چشم بیمارستان امیرکبیر 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of helicobacter pylori infection in dyspepsia in low dose Aspirin takers
اثر عفونت هلیکوباکتر پیلوری در ایجاد دیس پپسی در مصرف کنندگان آسپرین با دوز کم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The protective effects of Melissa officinalis leaves usage on learning disorder induced by lead acetate administration during pre and postnatal periods in rats
اثرات محافظتی مصرف برگ گیاه بادرنجبویه بر اختلالات یادگیری ناشی از تجویز استات سرب در دوران قبل و بعد از تولد در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The protective effect of green tea extract on acetaminophen induced nephro-toxicity in mice
اثر محافظتی عصاره چای سبز برمسمومیت کلیوی ناشی از استامینوفن در موش آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The protective effects of curcuma longa total extract on spinal cord neuroglia cell degeneration after the sciatic nerve compression in rats
اثرات حفاظتی عصاره تام زردچوبه بر دژنراسیون سلول‌های نوروگلیای شاخ قدامی نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of oral candida flora in smokers and non-smokers
مقایسه فلور کاندیدایی مخاط دهان افراد سیگاری و غیر سیگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of isometric exercise on primary dismenorrhea
تاثیر یک دوره تمرینات ایزومتریک بر دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of educational program based on BASNEF model on breastfeeding behavior of pregnant mothers in Arak
تأثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل بزنف بر رفتار شیردهی مادران باردار شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Alhagi Pseudalhagi distillate on ureteral stone expulsion
اثر عرق خارشتر بر دفع سنگ های حالب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between recall rate and the incidence of congenital hypothyroidism in the screening program for neonatal hypothyroidism in Arak, 2006
ارتباط میزان فراخوان با وقوع کم‌کاری مادرزادی تیروئید، در برنامه غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان در شهرستان اراک، 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health-related quality of life in staff and hospital personnel of Arak University of Medical Sciences in 2009
کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی کارکنان ستاد و بیمارستان‌های تابع دانشگاه علوم پزشکی اراک 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job satisfaction and its related factors among hospital staff in Arak in 2009
رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بیمارستان های شهر اراک 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of birth ball on pain severity during the active phase of physiologic labor
تاثیر توپ زایمانی بر شدت درد مرحله فعال زایمان فیزیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of L-carnitine supplementation on plasma glucose and lactate concentrations, and aerobic capacity during submaximal exercise on ergometery cycle
تاثیر مکمل سازی ال- کارنیتین بر غلظت‌های گلوکز و لاکتات پلاسما و ظرفیت هوازی حین فعالیت زیربیشینه بر روی دوچرخه کارسنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of metacognitive-behavioral therapy on panic beliefs in female panic patients
اثربخشی درمان رفتاری - فراشناختی برمیزان باورهای هراس بیماران زن مبتلا به اختلال هراس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between parathyroid hormone-related peptide (1-34) with labor pain
ارتباط پپتید 34-1مرتبط با هورمون پاراتیروئید با شروع زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2010-2)


The impact of peer-based educational approaches on girls' physical practice of pubertal health
تاثیر شیوه آموزشی مبتنی بر گروه همسالان بر عملکرد جسمی بهداشت بلوغ دختران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Is painting with povidone iodine necessary in knee arthroscopy?
آیا رنگ کردن با بتادین قبل از عمل جراحی آرتروسکوپی زانو ضروری است؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of burnout in nurses working in clinical and educational sections of Arak University of Medical Sciences in 2008
مقایسه فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بخش درمان و آموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of pentylenetetrazol kindling induced epilepsy on hypogonad hormones and sperm parameters of rats
اثرصرع ناشی از کیندلینگ با پنتیلن تترازول بر هورمون‌های هیپوفیزی-گنادی و پارامترهای اسپرم موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study on equity in access to health services in developed countries and designing a model for Iran
مطالعه تطبیقی برخورداری عادلانه از خدمات بهداشتی و درمانی در چند کشور توسعه یافته و ارایه الگوی مناسب برای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of using iron tablets on decreasing vascular headaches in women at productive age
تاثیر مصرف قرص آهن در کاهش سردردهای عروقی در زنان در سنین باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Degenerative myopia and its risk factors as the irrevocable cause of low vision in myopic patients
عوامل خطر نزدیک بینی دژنراتیو به عنوان علت غیر قابل برگشت بینایی در بیماران نزدیک بین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of oral administration of allium ursinum on thoracic aorta contractile responsiveness in diabetic rats
اثر مصرف خوراکی سیر وحشی بر پاسخ انقباضی آئورت سینه‌ای موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of the quality of magnetic resonance cholangio pancreatography images before and after black berry juice consumption as an oral contrast agent
مقایسه کیفیت تصاویر کلانژیوپانکراتوگرافی تشدید مغناطیسی، قبل و بعد از مصرف آب توت سیاه به عنوان ماده حاجب خوراکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of inducible nitric oxide synthase (iNOS) in ischemia/reperfusion-induced acute renal failure in anaesthetized rats
نیتریک اکسید سنتاز قابل القاء و آسیب حاد کلیوی القاء شده توسط ایسکمی/خونرسانی مجدد در رت‌های بیهوش شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lymph-node involvement and tumor markers in patients with breast cancer
ددرگیری غدد لنفاوی و نشانگرهای سرطانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of maternal diabetes on brain lateral ventricles in newborn rats
اثرات دیابت مادری بر بطن های جانبی مغز نوزادان یک ‌روزه رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic exercise on metabolic factors, quality of life (QOL) and mental health (MH) in women with type II diabetes
تأثیر تمرینات هوازی بر فاکتورهای متابولیک، کیفیت زندگی و سلامت روان زنان دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pacemaker implantation by surgeons and cardiologists: Comparing two different eras
تعبیه پیس میکر توسط جراحان و متخصصان قلب: مقایسه دو دوره مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The synergetic effects of low frequency electromagnetic fields and vitamin A on the development of skin in Balb/C mice
اثرات توأم میدان الکترومغناطیسی با فرکانس کم و ویتامینA برتکوین پوست جنین موش نژاد بالب سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The outcome of patients hospitalized with severe head injury in Vali-asr Hospital according to Glascow Coma Scale in 2005-06
پیامد بیماران مبتلا به صدمات مغزی شدید بیمارستان ولی عصر (عج) بر اساس معیار پیامد گلاسکو 85-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2010-1)


The medical education problems and possible Solutions in stagers and intern's view points of Arak University of Medical Sciences, 2006-07
مشکلات آموزش پزشکی و راه حل‌های ممکن از دید کارآموزان و کارورزان دانشکده پزشکی اراک 86-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effective education and evaluation program on clinical learning of nursing and midwifery instructors and students opinion in Arak University of Medical Sciences, 2008
برنامه آموزشی و ارزشیابی موثر بر یادگیری بالینی از دیدگاه مدرسین و دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of internet addiction on educational status of Arak University of medical sciences students, spring 2009
تاثیر وابستگی به اینترنت بر وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک بهار 88
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of learning styles and preferred teaching methods of students in Fasa University of Medical Sciences
مقایسه سبکهای یادگیری و روشهای ترجیحی تدریس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Portfolio’s evaluation on learning and satisfaction of midwifery students
تاثیر روش ارزشیابی پورتفولیو بر یادگیری و رضایت دانشجویان مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The attitude of Arak Medical University student’s about reasons of tendency to use the lecture notes instead of textbooks, 2008
نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در خصوص علل تمایل آن ها به استفاده از جزوات درسی به جای کتب مرجع 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The knowledge of Arak University of Medical Sciences students in medical religious commandments in, pre and post training, 2005-2006
میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک از احکام پزشکی قبل و بعد از آموزش 85-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Results of six years professors’ evaluation in Arak University of Medical Sciences
نتایج 6 ساله ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Learning styles of first semester students in Arak University of Medical Sciences, 2008
سبک یادگیری دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی اراک 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison effects of feedback lecture and conventional lecture method on learning and quality of teaching
مقایسه تاثیر تدریس به روش سخنرانی با بازخورد و سخنرانی به روش سنتی بر میزان یادگیری و کیفیت تدریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of educational decline and some effective factors of student’s opinion in Arak University of Medical Sciences, 2009
فراوانی افت تحصیلی و برخی از عوامل موثر بر آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The conformity of continuous educational programs’ content of radiology department with needs of Continuous medical education learners, Markazi province, 2008
میزان تطبیق محتوای برنامه‌های آموزش مدون گروه رادیولوژی با نیاز مشمولین آموزش مداوم استان مرکزی 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Misconceptions in half life and concentration of insulin hormone in students of Arak University of Medical Sciences, 2009
درک غلط در مورد نیمه عمر و غلظت هورمون انسولین در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comments of nursing educators about reasons and reduction strategies of medication errors in nursing students in Arak University of Medical Sciences, 2008
نظرات مربیان پرستاری در رابطه با علل و راهکارهای کاهش خطاهای دارویی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی اراک 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2009-10)


Relationship between sacral ratio and primary enuresis in 5-9 year-old children
ارتباط نسبت استخوان ساکروم با بی‌اختیاری ادرار اولیه در کودکان 5 تا 9 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depression symptoms prevalence, general health status and its risk factors in dormitory students of Arak universities 2008
شیوع علائم افسردگی، وضعیت سلامت عمومی و عوامل خطر آن در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه‌های شهر اراک 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunomodulating activity of Aloe Vera in animal model of multiple sclerosis
فعالیت ایمونومدولاتوری آلوئه ورا در مدل حیوانی مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The neuroprotective effect of CSF intraperitoneal injection on alpha motor degeneration after sciatic nerve compression in rat
اثر نوروپروتکتیو تزریق داخل صفاقی مایع مغزی نخاعی بر دژنراسیون نورون‌های حرکتی آلفا نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical and structural chromosome aberrations in aborted fetuses with using fetal cell culture and staining with GTG Banding method
اختلالات تعدادی و ساختمانی کروموزومی در جنین‌های سقط شده با استفاده از کشت سلول‌های جنینی و رنگ‌آمیزی به روش جی تی جی- باندینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of methanol concentration in handmade herbal essences produced in Arak city with industrial produced herbal essences with different commercial brands
مقایسه غلظت متانول موجود در عرقیات گیاهی تولید شده به روش سنتی در عطاری‌های شهر اراک و عرقیات گیاهی تولید شده به روش صنعتی با مارک‌های تجارتی متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of mental health status between employed women in Arak University of Medical Sciences and official staffs of Education office, Arak, 2008
مقایسه سطح سلامت روانی زنان شاغل در ستاد دانشگاه علوم پزشکی و کادر اداری آموزش و پرورش شهر اراک 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of regular swimming on heart oxidative stress indexes and its relation to diabetes in rat
تاثیر شنای منظم بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو قلب و ارتباط آن با دیابت در رت‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of education based on Health Belief Model on self-medication in mothers referring to health centers of Arak
تاثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر وضعیت خود درمانی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of health education program base on PRECEDE Model in controlling iron-deficiency anemia among high school girl students in Talesh
تاثیر برنامه آموزش بهداشت براساس الگوی پرسید بر کنترل کم خونی فقر آهن در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان تالش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cell death in motor neurons of cultured spinal cord slices in adult mouse
مرگ سلولی در نورون‌های حرکتی قطعات کشت شده نخاع موش بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The wound healing effect of Medicago sativa extract on pinna rabbit cartilage
اثر التیام بخشی عصاره آبی الکلی گیاه یونجه برروی سوراخ های ایجاد شده در غضروف گوش خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and clinical value of ST-segment elevation in posterior electrocardiography leads during acute myocardial infarction, Shahid Rajaei hospital, Tehran, 2003
شیوع و اهمیت بالینی بالا رفتن قطعه ST در لیدهای الکتروکاردیوگرافی خلفی در انفارکتوس حاد میوکارد، بیمارستان شهید رجایی تهران 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of vitamin A on limb bud development in embryo of Balb/C mouse
اثر ویتامینA بر تکوین جوانه اندام حرکتی جنین موش نژاد Balb/C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of demographic characteristic of patients with advanced prostate cancer treated with surgical and medical (hormone therapy) orchiectomy
مقایسه مشخصات دموگرافیک بیماران مبتلا به کانسر پروستات پیشرفته تحت درمان ارکیکتومی جراحی و مدیکال (هورمون تراپی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical manifestations and etiology of renal and urethra stone in children less than 14 years old referring to Fatemi-e-Sahamieh pediatric hospital in Qom, 2007-2008
تظاهرات بالینی و علل سنگ‌های کلیه و مجاری ادراری کودکان زیر 14 سال مراجعه کننده به بیمارستان کودکان فاطمی سهامیه قم 87-86
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Journal Cover
جلد مجله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

letter
مجوز انتشار الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Other Information About Journal
ضمیمه های فرعی مجله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Total of number 48
فایل کامل مقالات شماره 48
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2009-9)


CECAL VOLVULUS (TWO CASES)
گزارش 2 مورد ولولوس سکوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of cognitive-behavioral stress management therapy on patients`s quality of life with alopecia areata in Skin Disease and Leishmaniasis Research Centre of Isfahan
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آلوپسی آرئاتا در مرکز تحقیقات پوست و سالک اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of special periods of post-training REM sleep in memory formation of Rats
تاثیر دوره های خاصی از خواب رم متعاقب آموزش در شکل گیری حافظه در موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coitus during menstruation and cervical cancer
مقاربت‌ در دوران‌ قاعدگی‌ و‌ سرطان‌ گردن‌ رحم‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of respiratory symptoms between welders and official staffs in one of the Arak industrial factory in 2007
مقایسه علائم تنفسی کارگران جوشکار و کارمندان اداری یکی از کارخانجات صنعتی اراک در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of resistance training on bone mineral density and serum levels of myostatin in young men
ااثر تمرین‌های مقاومتی بر تراکم استخوانی و سطوح سرمی میوستاتین در مردان جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of chromosomal changes in DMBA-induced skin cancer in SD rat strains
تغییرات کروموزومی ایجاد شده در بروز سرطان پوست القایی در موشهای صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective factors on writing of Persian and non Persian articles in Arak University of Medical Sciences faculty members' point of view in 2008
عوامل موثر بر نگارش مقالات فارسی و لاتین از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Orem Self Care Model on ederies' quality of life in health care centers of Masjed Solaiman in 2007-2008
تاثیر الگوی خود مراقبتی اورم بر کیفیت زندگی سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مسجد سلیمان در سال 1387- 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-human herpes virus-6 antibodies titer in patients with multiple sclerosis in Markazy Province
تیترآنتی بادی علیه هرپس ویروس انسانی تیپ-6 در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the SSR changes in patients with depression, mania and
مقایسه پاسخ‌های سمپاتیکی پوست در افراد مبتلا به مانیا و افسردگی با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between physical and human resources in the Intensive Care Units and patients mortality rate in Hospitals of Markazi Province's: 2007
ارتباط منابع انسانی و فیزیکی بخش‌های مراقبت ویژه و میزان مرگ بیماران در بیمارستان‌های استان مرکزی در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antagonistic ability of acid and bile tolerance Lactobacillus were isolated from dairy products
توانایی آنتاگونیسم لاکتوباسیل‌های مقاوم به اسید و صفرا جدا شده از محصولات لبنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison effect of different doses of Ketamine with Pethedine in reducing postoperative shivering after cesarean section
مقایسه تأثیر دوزهای متفاوت کتامین و پتیدین در کاهش لرز پس از عمل جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of first aid educational program in Health Volunteers, rescue method during disasters in Arak
تاثیر آموزش کم کهای اولیه بر نحوه امداد رسانی رابطین بهداشت در هنگام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2009-5)


A Case Report on the Interaperitoneal Rupture of Liver Hydatid Cyst due to the Accident
گزارش یک مورد پارگی داخل صفاقی کیست هیداتیک کبدی به دنبال تصادف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A case report of Demodicosis
گزارش یک مورد دمودیکوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Performance Evaluation Model for Iranian Public Hospitals: Using the Balanced Scorecard
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های دولتی ایران با استفاده از روش ارزیابی متوازن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison Effect of Midazolam with Propofol on Pre-Operative Anxiolysis
مقایسه‌ اثر میدازولام وپروپوفول در کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Serum Free Testosterone Level in Preeclamptic with Normotensive Pregnant Women in Arak
مقایسه سطح سرمی تستوسترون آزاد در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و زنان باردار با فشار خون نرمال در شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Rapamycin on Angiogenesis in Chick Chorioalantoic Membrane
اثر راپامایسین بر رگ زایی در پرده کوریوآلانتوئیک جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Vitamin C on the Recovery of Symptoms due to Pyelonephrities
تأثیر ویتامین C بر بهبود علائم پیلونفریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Acute and Chronic Restraint Stress on Nociception and Sex Hormones Concentration in Rats
اثر استرس حاد و مزمن محدود کننده بر آستانه درک درد و غلظت هورمون های جنسی در رات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Biochemistry Values Obtained by Venipuncture and Saline Lock after Intermittent Administration of Fluids and drugs
مقایسه نتایج آزمایشات بیوشیمیایی خون گرفته شده از سالین لاک و خون‌گیری وریدی به دنبال تزریق متناوب دارو و مایعات وریدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PADI-4 Gene polymorphism in patient with Rheumatoid Arthritis referring to Imam Reza Hospital in Mashhad
پلی مورفیسم ژن پپتیدیل آرژینین دایمیناز 4 در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Breast Cancer: A phenomenological study
سرطان پستان:یک مطالعه پدیدارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Phosphorylation and Dephosphorylation of the Serine Residue (S362) on ROMK2 (Kir1.1b) Endocytosis
اثر فسفوریلاسیون و دفسفوریلاسیون اسید امینه سرین جایگاه 362 بر روند آندوسیتوز کانال پتاسیمی نوع2 قسمت خارجی مدولا کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coping Styles Among Diabetic Patients
سبکهای مقابله‌ای در بیماران مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Helicobacter Pylori and Hyperemesis Gravidarum
هلیکوباکترپیلوری و استفراغ شدید حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2008-12)


Pyoderma gangrenosum in a patient with autoimmune haemolytic anacmia
گزارش یک مورد پیودرما گانگرنوزوم در همراهی با آنمی همولیتیک اتوایمون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of correlation between plasma level of ‍CRP and WBC with ischemic stroke severity and infarct volume
ارتباط میزان پروتئینC واکنشی و گلبول سفیدخون پلاسما و شدت سکته مغزی ایسکمیک و حجم انفارکت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sequence –activity relationship study of the antibacterial peptide (aurein1/2) and its analogs
ارتباط ساختار-فعالیت در پپتید آنتی باکتریایی آیورین 2/1 و آنالوگهایش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Reduction in Colonization of Streptococcus mutans by Honey Beeswax Ethyl Acetate Extract
تاثیر عصاره اتیل استاتی موم زنبور عسل بر کلونیزاسیون استرپتوکوکوس موتانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Light deprivation-related defect in spatial navigation of water maze
تاثیر محرومیت از نور بر عملکرد فضایی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the time Interval between the onset of symptoms to hospitalization in acute myocardial infarction cases admitted, in Bushehr port in 1384
فاصله زمانی بین شروع علائم تا بستری شدن بیماران مبتلا به سکته قلبی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان فاطمه زهرا بندر بوشهر در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Ethanol on growth and development of two-cell arrested mouse embryo
تأثیراتانول برمیزان رشد و تکوین جنین‌های دو سلولی متوقف شده موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barriers of readmission control among patients with congestive heart failure: A qualitative study
موانع کنترل بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of medical equipment maintenance management system implementation on Valie–Asr hospital costs situated in Arak: 2006
تاثیر بکارگیری سیستم مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی بر هزینه ها در بیمارستان ولیعصر (عج) اراک درسال1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the effect of breast feeding with routine clinical procedure on pain relieving during immunization injection
تاثیر مکیدن پستان توسط شیر خواران در حین واکسیناسیون بر درد ناشی از آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of progesterone administration in newborns rats on Morris Water Maze learning susceptibility after adolescence
اثر تزریق پروژسترون به موش های صحرایی تازه متولد شده بر یادگیری فضایی آنها پس از بلوغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of capsicum ointment application on Korean hand acupressure points KD2,K-K9 In reducing postoperative nausea and vomiting after cataract surgery with general anesthesia
تأثیر پماد کاپسیکوم بر روی نقاط K-K9 و K-KD2 جهت کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی کاتاراکت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of ionizing radiation of cobalt 60 on radiosensitivity of HeLa cells infected with Measles virus
تاثیر تابش اشعه یونیزان کبالت 60 بر حساسیت پرتوی سلول های سرطانی آغشته به مولد بیماری سرخک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Cardamom- tea watery extract on oxidative stress
تأثیر عصاره آبی چای ـ هل بر استرس اکسیداتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2008-9)


Effect of ketamine on injection pain and hemodynamic effects of propofol
تعیین اثر کتامین بر میزان درد و تغییرات قلبی عروقی ناشی از تزریق پروپوفل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and localization of certain glycoconjugates during the development of thymus in the mice embryos Balb/C
شناسایی و تعیین موقعیت برخی از گلیکوکانژوگیت‌ها در طی تکوین تیموس در جنین های موش Balb/C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the oxidative stress indexes of CVA patients with control group
مقایسه شاخص های استرس اکسیداتیو در افراد مبتلا به سکته مغزی و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of meta-anaglysis to determining the associated factors of an outbreak occurred in the summer 2005 in Iran
کاربرد متاآنالیز برای مشخص کردن عوامل موثر بر بیماری در همه گیری وبای تابستان سال 1384 در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EEG Signals Processing for Diagnosis Petitmal (absence) and Grandmal Epilepsies Using Artificial Neural Network
پردازش سیگنال‌های الکتروآنسفالوگرافی به منظور تشخیص انواع تشنجات صرعی پتی مال وگراندمال با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of intracerebroventricular microinjection of retinoic acid on pain threshold of male rats
اثر تزریق داخل بطنی رتینوئیک اسید بر آستانه درد در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of geometrical model of wound regeneration in New Zealand rabbit
بررسی مدل هندسی ترمیم زخم در خرگوش نژاد نیوزیلندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of metronidazole on amount of blood’s lipids of hyperlipidemia people
اثر مترونیدازول بر میزان چربی‌های سرم بیماران دارای چربی خون بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison effect of drug therapy and drug-cognitive therapy on decreasing depression in women with breast cancer
مقایسه تأثیر دارو درمانی و دارو-شناخت درمانی در کاهش افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of some simple exercises and correct daily activity in prevention of backache in pregnancy period
بررسی تاثیر حرکات ساده ورزشی و وضعیت صحیح انجام کارهای روزانه در پیشگیری از بروز کمر درد در دوران بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative Approach on Social Problems in Burned Disfigurement Individuals
رویکردی کیفی بر مشکلات اجتماعی افراد دارای بدشکلی سوختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of childbirth preparation classes on childbirth fear and normal delivery among primiparous women
تاثیر تن آرامی بر کاهش ترس و انجام زایمان طبیعی در زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of critical time window on development of
بررسی نقش عامل زمان در پیشرفت کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول در موش‌های صحرایی نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Couple’s Dialogue technique on marital conflicts and child behavior
تأثیر روش گفتگوی زوجین بر ارتباط آنها و تأثیر آن بر رفتار فرزندانشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of PCR in detection of coliform in water pollution
بهینه سازی روش زنجیره‌ای پلی مرآز در تشخیص آلودگی آب به کلی فرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2008-6)


A case report of superficial femoral artery pseudoaneurysm
گزارش یک مورد آنوریسم کاذب شریان فمورال سطحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case report of typhlitis immediately after chemotherapy for seminoma of testes
گزارش یک مورد تیفلیت بلافاصله پس از پایان شیمی درمانی تومر سمینوم بیضه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of antimutagenic effects of ethanolic extract of propolis by Salmonella typhymurium/microsome
بررسی خواص ضد جهش‌زایی عصاره الکلی بره‌موم به وسیله سالمونلا تیفی‌موریوم و میکروزوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of agar screen and duplex-PCR in determination of methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strains isolated from nose of personnel in Hajar hospital of Shahre-kord, 2007
مقایسه روش های Agar screen و Duplex- PCR در تعیین سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بینی پرسنل درمانی بیمارستان هاجر شهرکرد، بهار 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of cancer incidence and cancer registration in Markazi province between 2001-2006 and comparison with national statistics, Iran
بررسی سرطان‌های شایع در استان مرکزی و نظام ثبت آنها در سال‌های 1385-1380 در مقایسه با آمار کشوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on waiting time and length of stay of attendants to emergency department of Vali-e-Asr Hospital, Arak-Iran
بررسی زمان انتظار و مدت اقامت بیماران در بخش فوریت‌های مرکز درمانی- آموزشی ولیعصر اراک درسال1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Black and Green tea (Camellia sinensis L) extracts effects on the growth inhibition and biofilm formation of Enterobacteriacea
مقایسه اثرات چای سیاه و چای سبز بر رشد و تشکیل بیوفیلم در میکروارگانیسم های خانوادۀ انتروباکتریاسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effects of oral Ketamine as an adjuvant drug in treatment of renal colic
تعیین اثر داروی کتامین خوراکی به عنوان درمان کمکی بیماران مبتلا به رنال کولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Astigmatism reduction in frown incision Phacosection
بررسی تأثیر جراحی کاتاراکت به روش فیکوسکشن با برش فراون در کاهش آستیگماتیسم قرنیه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between consumption of fruit and vegetable with occurrence of preeclampsia
تعیین ارتباط بین وقوع پره اکلامپسی و میزان سهم مصرفی میوه و سبزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of intermittent Diazepam and continuous Phenobarbital in prophylaxis of recurrence of febrile seizure
مقایسه اثر مصرف متناوب دیازپام با مصرف مداوم فنوباربیتال در پیشگیری از عود تب و تشنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating curvilinear hypothesis in quality of life and glycemic control in diabetic patients
بررسی فرضیه منحنی شکل ارتباط کیفیت زندگی و کنترل قند در بیماران دیابتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of extremely low frequency electromagnetic field(50Hz) on induction of chromosomal damages on bone marrow erythrocytes of male Balb/C mouse
اثر میدان الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پایین(50 هرتز) بر القای آسیب های کروموزومی در اریتروسیت های مغز استخوان موش نر کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of disinfecting meatus and urinary catheter with 10% Povidone Iodine ointment on incidence rate of bacteriuria in hospitalized male patients in neurologic wards
بررسی تأثیر ضد عفونی کردن سوند و مئای ادراری با پماد پویدون آیوداین 10درصد بر میزان بروز باکتریوری در مردان بستری در بخش داخلی اعصاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of allergenicity of mature and immature pollen grains of Achillea wilhelmsii
مقایسه آلرژی زایی گرده‌های بالغ و نابالغ گیاه بومادران در خوکچه هندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2008-3)


A case report of primary adenocarcinoma of appendix
گزارش یک مورد آدنوکارسینوم اولیه ناحیه آپاندیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the efficacy of Deferiprone (L1) on decreasing ferritin levels of Thalassemia patients in Arak
تعیین اثر بخشی قرص دفریپرون در کاهش سطح سرمی فریتین در بیماران تالاسمی ماژور شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a model of medical equipment management for Iranian hospitals, 2007
طراحی الگوی مدیریت تجهیزات پزشکی برای بیمارستان های ایران: سال86
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the extracellular trans zinc effect on passive avoidance learning in male Wistar rats
بررسی اثر روی خارج سلولی ترانس وکانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ بریادگیری شرطی احترازی غیرفعال در موش های صحرایی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend of labor progression in multiparous women in Fasa, 2005
بررسی روند پیشرفت زایمان در زنان چندزا شهرستان فسا در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Celiac disease in rural regions of Arak, 2006
بررسی فراوانی بیماری سیلیاک در روستاهای شهرستان اراک در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of massage on the duration of first stage of labor
بررسی تاثیر ماساژ بر طول مدت مرحله اول زایمان زنان نخست باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the effect of Body Mass Index and laboratry factors on left ventricular hypertrephy in patiant with systemic hypertension
تعیین اثر شاخص توده بدنی و بعضی از عوامل آزمایشگاهی بر هیپرتروفی بطن چپ در بیماران با فشارخون بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of oral Morphine on the development of olfactory bulb in rat embryo
اثرتجویز مورفین خوراکی بر تکوین پیاز بویایی در جنین رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of topical nasal Mupirocin and single dose of oral Ciprofloxacin in treatment and reinfection of Staphylococcus Aureus carriers in personnel of Vali-e-asr hospital, Arak, 2004
مقایسه اثر پماد موپیروسین داخل بینی و سیپروفلوکساسین خوراکی تک دوز در درمان و عود ناقلین استافیلوکوک طلائی در پرسنل بیمارستان ولیعصر( عج) اراک در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of pulsed ultrasound on serum Alkaline Phosphatase during bone healing of tibia in New Zealand rabbit
اثر اولتراسوند متناوب بر میزان آلکالین فسفاتاز سرمی در روند جوش خوردگی تیبیای خرگوش نیوزیلندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the administrated oxygen ratio during anesthesia on incidence of wound infection in clean-contaminated surgery
تاثیر میزان اکسیژن تجویزی در حین بیهوشی بر میزان بروز عفونت زخم در جراحی‌های تمیز- آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of dietary Margarine oil on Wistar rat reproduction
اثر مصرف خوراکی روغن مارگارین بر تولید مثل موش‌های صحرایی نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association of primary headaches with Multiple Sclerosis
بررسی ارتباط بین مولتیپل اسکلروز و سردردهای اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2007-12)


A case report of acute hemolytic crisis as the initial manifestation of Wilson disease
گزارش یک مورد بیماری ویلسون با تظاهرکم خونی همولیتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A case report of Sneddon syndrome with 8 times intrauterine fetal deaths
گزارش یک مورد بیمار مبتلا به سندرم اسندون و8 نوبت مرگ داخل رحمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A case report of Clozapine induced oculogyric crisis
گزارش یک مورد حمله انقباضی چشم به دنبال مصرف کلوزاپین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey about the effect of immune response raised by Leishmania major on fibrosarcoma tumor in Balb/c mice
بررسی آلودگی انگل لیشمانیا ماجور بر رشد تومور فیبرو سارکوما در موش‌های Balb/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of neuronal type Na+channel block on pacemaker activity of C57BL6/J mouse sinoatrial and atriovetricular node
مقایسه تاثیر مسدود کردن کانال سدیمی تیپ عصبی بر فعالیت پیس میکری گره سینوسی-دهلیزی ودهلیزی-بطنی قلب موش C57 BL6/J
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of dietary administration of isomeric fatty acids on chemical kindling in second generation of Wistar kindled rats
مقایسه اثرات مصرف اسیدهای چرب با ایزومری سیس و ترانس بر روند کیندلینگ شیمیایی ایجاد شده بر روی نسل دوم موش های ویستارکیندل شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative study of the histopathological effects of sodium arsenite on kidney stracture in rats
مطالعه کمّی اثرات هیستوپاتولوژیک سدیم آرسنیت بر ساختمان کلیه رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of frequency distribution of Homocysteinemia in patients admitted to Intensive Care Unit of Rasoul-Akram hospital, 2005
بررسی فراوانی هموسیستئینمی در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه داخلی بیمارستان حضرت رسول اکرم 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of family training effect on salivary cortisol and behavioral symptoms in children and adolescents with Disruptive Behavior Disorder
بررسی اثر مشاوره وآموزش والدین بر میزان کورتیزول بزاقی و علایم رفتاری در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال رفتار تخریبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hyperprolactinemia in patients with brain radiotherapy
هایپرپرولاکتینمی ناشی از پرتو درمانی تومورهای مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relation between ABO blood group and Rh with peptic ulcer
بررسی ارتباط بین گروه‌های خونی ABO و Rh با زخم پپتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the relation between diabetic nephropathy and urinary Copper level
بررسی ارتباط میکروآلبومینوری وسطح مس ادرار در بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of diagnostic accuracy of intraoperative cytology (touch imprint) in malignancy of breast masses
بررسی ارزش سیتولوژی حین عمل در تشخیص بدخیمی توده های پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of oral capsule prepared from the inner layer of Hen's crop in treatment of urolithiasis
بررسی تاثیر کپسول تهیه شده از لایه داخلی سنگدان مرغ در درمان سنگ های ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2007-6)


A case report of hypomagnesemia hypercalciuria nephrocalcinosis in a 3 years old child
گزارش یک مورد سندرم نادر نفروکلسینوزیس هیپو منیزمیک هیپرکالسیوریک در یک کودک 3 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A case report of familial adenomatous polyposis
گزارش یک مورد پولیپ آدنوماتوی فامیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the sacral ratio in children with various degrees of vesicoureteral reflux with children without reflux
مقایسه میزان شاخص استخوان ساکروم در کودکان دچار درجات مختلف ریفلاکس مثانه به حالب با کودکان مبتلا به عفونت دستگاه ادراری بدون ریفلاکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between diabetes and hearing impairment
تعیین ارتباط دیابت و اختلال شنوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Kegel exercise on pain relief post hemorrhoidetomy
بررسی تاثیر تمرینات کگل برکاهش درد بعد از عمل جراحی هموروئیدکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of Dexamethasone on pain, nausea and vomiting after hemorrhoidectomy
تعیین اثر دگزامتازون در کاهش درد، تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی هموروئیدکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the relation between Dehydroepiandrostrone level and Insulin sensitivity
بررسی ارتباط سطح دهیدرو اپی‌آندروسترون با حساسیت به انسولین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relation of HbA1C Levels and major depression in patients with type 2 diabetes mellitus, referring to endocrine clinic of Arak
تعیین ارتباط بین سطح هموگلوبین A1C و افسردگی اساسی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر (عج) اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Allium Sativum extract on acid and pepsin secretion in basal condition and stimulated with Pentagastrin in rat
بررسی اثر عصاره متانولی گیاه سیر بر روی ترشح اسید و پپسین معده موش صحرایی در شرایط پایه و تحریک شده توسط پنتاگاسترین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of age at natural menopause according to determinants factors in Arak city in 2007
بررسی سن یائسگی طبیعی و عوامل مؤثر بر آن در شهر اراک در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the V364D mutation in membrane endocytosis of ROMK2 (Kir1.1b)
اثر ایجاد موتاسیون V364D در انتهای کربوکسیل کانال پتاسیمی ROMK2 (Kir1.1b) بر روی روند آندوسیتوز آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Early identification of hearing impairment of neonates admitted to neonatal intensive care unit using otoacoustic emissions
تشخیص زود هنگام آسیب شنوایی نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه با استفاده ازآزمون گسیل‌های صوتی گوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of exposure to simulation cell phone waves on gonads of male mouse
اثرات تابش امواج شبیه سازی شده تلفن‌های همراه برغدد تناسلی موش نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of recombinant streptolysin O by Escherichia coli
بیان پروتئین نوترکیب استرپتولیزین O استرپتوکک پیوژن در باکتری اشریشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2007-6)


A case report of advanced abdominal pregnancy
گزارش یک مورد حاملگی شکمی پیشرفته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of lipid profile in the population over 30 years old based on Arak healthy heart program
بررسی وضعیت لیپیدهای سرم افراد بالای 30 سال بر اساس برنامه قلب سالم شهرستان اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Hydrochlorothiazide in reducing chronic relapsing abdominal pain in girls with idiopathic hypercalciuria
بررسی تأثیر هیدروکلروتیازید بر دردهای شکمی راجعه و مزمن در کودکان دختر مبتلا به هیپرکلسیوری ایدیوپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of anesthesia with or without Halothane on the amount of hemorrhage and recovery time in tonsillectomy
تعیین اثر روش بیهوشی با هالوتان و بدون هالوتان بر میزان خونریزی حین عمل و زمان ریکاوری در جراحی لوزه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the value of clinical examination diagnosis in flexor tendon injury in distal forearm penetrating wounds
تعیین ارزش تشخیص معاینه بالینی در آسیب تاندون‌های فلکسور در زخم‌های نفوذی دیستال ساعد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of astigmatism after cataract surgery by phacoemulsification and extracapsular techniques in Amir Kabir hospital of Arak
مقایسه آستیگماتیسم حاصل از جراحی کاتاراکت با روش‌های فیکو و اکستراکسپولار در بیمارستان امیرکبیر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of general and spinal anesthesia effects on neonates' Apgar score in elective cesarean
مقایسه اثر بیهوشی عمومی و بی‌حسی نخاعی بر روی آپگار نوزادان در عمل جراحی سزارین انتخابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of effects of root extract from Tagetes minuta against human herpes simplex virus type 1 and 2
بررسی خاصیت ضد هرپسی عصاره ریشه گیاه جعفری مکزیکی علیه ویروس‌های هرپس سیمپلکس تیپ یک و دو انسانی درکشت سلول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of bed sore risk factors in craniospinal trauma patients in intensive care units
تعیین عوامل خطرایجاد زخم بستر در بیماران ضربه مغزی- نخاعی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of consuming aerial part of Silybum marianum on blood glucose and lipids in diabetic rats
بررسی اثر مصرف بخش هوائی گیاه ماریتیغال بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون در موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and severity of emotional stress in Isfahan and Markazi provinces, 2002
فراوانی و شدت استرس‌های روحی در استان‌های اصفهان و مرکزی در سال 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining knowledge and attitude of students in Arak University of medical sciences about Ecstasy based on Health Belief Model in 2006
تعیین آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در مورد اکستازی براساس مدل اعتقاد بهداشتی در سال 85
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequancy of vulvovaginal Candidiasis species in nonpregnant 15-50 years old women in spring 2005 in Arak
بررسی فراوانی انواع ولوواژینیت کاندیدایی درزنان 50-15 سال غیر حامله مراجعه کننده به درمانگاه طالقانی و مطب خصوصی در بهار 84 درشهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the surgical treatment results in children with clubfoot, a sinning posteromedial and lateral approach in Al-Zahra hospital
بررسی نتایج درمان جراحی بیماران مبتلا به پاچنبری مادرزادی بادسترسی خلفی- داخلی و خارجی در بیمارستان الزهرا اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2007-3)


A Case report of bronchogenic cyst
گزارش یک مورد کیست برونکوژنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sesame oil on leukocyte infiltration into the brain of C57/BL6 mice with experimental autoimmune encephalomyelitis
بررسی اثر روغن کنجد در ارتشاح لکوسیتی به درون مغز موش‌های نژاد C57Bl/6 مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of angiotensin II receptor type 1 antagonist on renal hemodynamic and tubular responses to ischemia-reperfusion injury in rat
تأثیر آنتاگونیست گیرنده نوع یک آنژیوتنسین II بر روی همودینامیک کلیوی و پاسخ‌های توبولی به آسیب ایسکمی - خون‌رسانی مجدد در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of prophylactic antibiotic on the prevalence of pelvic inflammatory in women using IUD
بررسی تأثیر تجویز آنتی بیوتیک درمانی پیش‌گیرانه بر فراوانی بیماری‌های التهابی لگن در زنان دریافت کننده IUD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between major depressive disorder and serum cholesterol level
بررسی ارتباط بین اختلال افسردگی اساسی و سطح سرمی کلسترول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of health education based on health belief model on preventive actions of smoking in grade one, middle school students
بررسی تأثیر آموزش بهداشت براساس مدل اعتقاد بهداشتی برعملکردهای پیش‌گیری کننده از کشیدن سیگار در دانش آموزان اول دبیرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on biochemical alterations leading to renal bone disease in hemodialysis patients
بررسی تغییرات بیوشیمیایی ایجادکننده بیماری استخوانی ناشی از درگیری کلیوی در بیماران همودیالیزی استان قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation on the efficacy of hemodialysis in Vali-e-Asr hospital of Arak city based on urea kinetic model in year 2003
بررسی کفایت همودیالیز بیماران بستری در بخش دیالیز بیمارستان ولی عصر اراک بر اساس قوانین جنبشی اوره درسال1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between nutritional status of mothers in their third trimester and delivery of low birth weight infants
ارتباط وضع تغذیه مادران درسه ماهه آخر بارداری با تولد نوزاد کم وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nature and structure of sources of suffering in family caregivers of hospitalized elderly patients
ماهیت و ساختار منابع رنج در همراهان سالمندان بستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The ways of research promotion in Sina educational-medical hospital
بررسی راه‌های ارتقای پژوهش در مرکز آموزشی درمانی سینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Direct estimation of life expectancy for population of Iran in year 2003
برآورد امید زندگی مردم ایران به روش مستقیم در سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the effect of touch on arterial blood oxygen saturation in neonates with respiratory distress syndrome
بررسی تأثیر لمس بر درصد اشباع اکسیژن خون شریانی نوزادان مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the prevalence of metabolic syndrome phenotypes among heypertensive patients in Isfahan and Markazi provinces in Iran
فراوانی فنوتیپ‌های سندرم متابولیک در بیماران واجد پرفشاری خون دراستان اصفهان و مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2006-12)


Two case reports of Kikuchi-Fujimoto disease
گزارش دو مورد بیماری کی‌کوچی فوجیماتو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the causes of hydronephrosis in children under 12 years old with UTI or failure to thrive, visiting Amir Kabir hospital of Arak, November 2004 to August 2005
تعیین علل هیدرونفروز در کودکان زیر 12 سال مبتلا به عفونت ادراری یا نارسایی رشد مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر اراک در سال 84-83
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of adding intravenous Metoclopramide to Pethidine for postoperative cesarean section pain
تعیین اثر متوکلوپرامید وریدی بر بی دردی حاصل از پتیدین بعد از عمل جراحی سزارین انتخابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing acute clinical intrahemodialysis complications and biocompatibility of polysulfone versus hemophane membranes
مقایسه عوارض حاد بالینی و زیست سازگاری دو نوع مامبران پلی سولفان و هموفان حین همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effects of Prostatan as an adjunct drug in treatment of Benign Prostatic Hyperplasia
بررسی تأثیر فرآورده‌ گیاهی پروستاتان به عنوان داروی کمکی در درمان هیپرپلازی خوش خیم پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of changes in respiratory system indices by spontaneous and controlled ventilation during pediatrics’ general anesthesia
مقایسه تغییرات برخی مؤلفه‌های سیستم تنفسی با گذشت زمان در تنفس خود به خودی و کنترل شده حین بیهوشی عمومی اطفال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different concentrations of topical vitamin E on cosmetic appearance of hypertrophic and keloid scars
بررسی اثر دو غلظت متفاوت ویتامین E موضعی بر روی کلوئید و اسکار هایپرتروفیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر امتحانات نهایی مدارس ابتدایی بر میزان ایمنوگلوبولین بزاقی A دانش آموزان تهرانی در سال1384
تأثیر امتحانات نهایی مدارس ابتدایی بر میزان ایمنوگلوبولین بزاقی A دانش آموزان تهرانی در سال1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of using Kalleh-Pacheh, smoking and diabetes on myocardial infarction in Arak district of Iran
بررسی تاثیر مصرف کله پاچه، دخانیات و دیابت بر بروز سکته حاد قلبی در شهرستان اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of radiotherapy side effects on lung volumes and peripherel oxygen saturation in two methods of radiotherapy : two tangential and single anterior supraclavicular field with two tangential and two anterior and posterior opposed supraclavicular fields
مقایسه عوارض رادیوتراپی به روش دوفیلد تانژانت و تک فیلد قدام فوق ترقوه با روش دو فیلد تانژانت و دو فیلد قدام و خلف فوق ترقوه بر حجم‌های ریوی و اشباع اکسیژن محیطی در بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of local corticosteroid injection in trigger finger treatment
اثر بخشی تزریق موضعی کورتیکواستروئیدها در درمان بیماری انگشت ماشه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Benson relaxation therapy on anxiety level and severity of symptoms in patients with irritable bowel syndrome
بررسی تأثیر آرام‌سازی بنسون بر میزان اضطراب و شدت علایم بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of two way active avoidance learning with Nitric Oxide and Ferric reduction/antioxidant power in rats
بررسی ارتباط میزان یادگیری احترازی فعال دوطرفه با سطح نیتریک اکساید و ظرفیت آنتی اکسیدانی در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2006-9)


A case report of Mullerian Adenosarcoma with heterologous elements associated with long-term oral contraceptive use
گزارش یک مورد آدنوسارکوم رحمی با عناصر هترولوگوس همراه با تاریخچه مصرف طولانی کنتراسپتیو خوراکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of preincisional infiltration of Bopivacaine with postoperative rectal Acetaminophen on reducing postoperative pain after pediatric surgery
مقایسه اثر تزریق بوپیواکائین زیر جلدی قبل از شروع عمل با شیاف استامینوفن درکاهش درد بعد از اعمال جراحی در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitive and qualititive study of dermatoglyphic patterns in bipolar disorder type1 in Khorasan Razavi
بررسی برخی اختصاصات کمی وکیفی درماتوگلیفیک در مبتلایان به اختلال خلقی دوقطبی نوع1، در نژاد فارس ساکن در استان خراسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Typing of HLA class I and II in Hydatid patients by micro-lymphocytotoxicity in Arak-Iran
بررسی آنتی ژن‌های لکوسیت انسانی (کلاس I,II) در مبتلایان به هیداتیدوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the association between low back pain and occupational stress in nurses
بررسی ارتباط کمردرد با تنیدگی شغلی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of Dermatophytic infections in public swimming pools of Qom city during 2004
بررسی آلودگی‌های درماتوفیتی آب استخرهای شنای عمومی شهر قم در سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Appointment of a model for hypertension in Arak
تعیین مدل ابتلا به فشار خون بالا در شهرستان ارا ک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of medial heel wedge on improvement of pain in patients suffering from plantar fasciitis
بررسی تأثیر گوه داخلی خلف پا بر کاهش درد بیماران مبتلا به پلانتار فاسیاتیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of mouse ductuli efferentes Glycoconjugates by means of Lectin histochemistry
بررسی گلیکوکانجوگیت‌های اپی‌تلیوم مجاری آوران موش با استفاده از روش لکتین هیستوشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of Plantago Psyllium seed on contractile reactivity of thoracic aorta of Streptozotocin-diabetic rats
اثر حفاظتی دانه اسفرزه بر پاسخ‌گویی انقباضی آئورت سینه‌ای در موش صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of massage on comatos patients' vital signs, hospitalized in intensive care units
بررسی تأثیر ماساژ بر علائم حیاتی بیماران کومایی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of depression on some immunological parameteres in pregnant mothers and their infants
تأثیر افسردگی بر برخی از پارامترهای ایمنولوژیک مادران باردار و نوزادان آنها در مرکز آموزشی درمانی طالقانی اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of Metoclopramide, Dexamethasone and Propofol in controlling intraoperative nausea and vomiting during spinal anesthesia for emergency cesarean section
تعیین اثر متوکلوپرامید، پروپوفول و دگزامتازون در کنترل تهوع و استفراغ حین سزارین اورژانس با بی‌حسی نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of leg rotation and femoral neck angle change on densitometry of femur
تعیین اثر چرخش استخوان فمور و تغییر زاویه مستطیل گردن فمور بر نتایج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2006-6)


A case report of D-penicillamine induced focal segmental glomerulonephritis in a patient scleroderma
گزارش یک مورد گلومرولونفریت فوکال سگمنتال ناشی از دی پنی سیلامین در یک بیمار مبتلا به اسکلرودرمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of Hydrochlorothiazide on preventing recurrent urinary tract infection in idiopathic hypercalciuric children
بررسی تأثیر هیدروکلروتیازید بر جلوگیری از عفونت ادراری مکرر در کودکان دختر مبتلا به هیپرکلسیوری ایدیوپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Clonidine premedication on blood and urine electrolytes and urinary output
تعیین اثر پیش داروی کلونیدین بر میزان الکترولیت‌های خون و ادرار و برون ده ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of prenatal Morphine exposure on the Basal Ganglia development in rat embryo
مطالعه اثر تجویز خوراکی مورفین برتکوین عقده‌های قاعده‌ای در جنین رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alterations in urinary sodium and blood pressure after permanent pacemaker implantation
بررسی تغییرات سدیم ادراری و فشار خون پس از کاشت ضربان سازهای دائمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of previous history of Tuberculosis on female infertility in Rooyan institute of infertility patients
بررسی اثر سابقه سل بر ناباروری زنانه در مراجعه کنندگان به مرکز درمان ناباروری رویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of psychiatric problems in infertile men and women referring to infertility clinic of Hamadan Fatemyeh Hospital
مقایسه مشکلات روانی مردان و زنان نابارور مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری بیمارستان فاطمیه همدان در سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of laryngeal mask airway comparing to tracheal tube on the recovery time
بررسی تأثیر استفاده از ماسک حنجره ای به جای لوله تراشه بر زمان اقامت بیماران در ریکاوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of clinical research center, on clinical researches of Arak University of medical science
تعیین اثر پایگاه توسعه تحقیقات بالینی بر روند پژوهش‌های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of low frequency electromagnetic fields on gonads and fertility of female Balb/c mouse
اثرات تابش امواج الکترومغناطیس ضعیف بر غدد تناسلی و باروری موش ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2006-3)


A case report of testicular feminization syndrome
گزارش یک مورد سندرم بیضه های زن ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Case series report of renal cell carcinoma with inferior vena cava involvement
گزارش سری موارد کارسینوم سلول کلیوی با درگیری ورید اجوف تحتانی‏ (تکنیک‌های جراحی و نتایج در8 بیمار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study on the effect of two methods of self-care education (direct and indirect) on quality of life and physical problems of hemodialysis patients
مقایسه‌ تأثیر دو روش آموزش حضوری و غیرحضوری مراقبت از خود برکیفیت زندگی و مشکلات جسمی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of vitamin E on the inhibition of experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mouse
بررسی اثر ویتامین Eدر مهار بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی در موش نژادC57BL/6
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of 97 digital replantations, type of surgery procedure and results in 15th Khordad hospital in Tehran
بررسی روش عمل جراحی و نتایج پیوند انگشتان دست و گزارش 97 مورد پیوند انگشت در مرکز آموزشی درمانی 15خرداد تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the accuracy of ultrasonic, clinical and mother, fetal weight estimation in pregnant women in Kerman
تعیین اعتبار تخمین کلینیکی،