دوره 20، شماره 3 - ( خردادماه 1396 1396 )                   جلد 20 شماره 3 صفحات 1-11 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران ، m.ahamarinejad@yahoo.com
چکیده:   (2024 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: بازاریابی داخلی یکی از ابزارهای کاربردی مدیران در برنامهریزی نیروی انسانی است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی در یک مرکز درمانی است.

مواد و روشها: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و ماهیتی پیمایشی علی دارد. جامعه آماری این پژوهش 450 نفر از کارکنان شاغل در بیمارستان قدس اراک میباشد که از این تعداد 207 نمونه به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای در دسترس انتخاب شدند. دادهها به کمک پرسشنامه های استاندارد که پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته، گردآوری گردید و تجزیه و تحلیل آن ها به روش رگرسیون خطی و با استفاده از نرم افزارSPSS  نسخه 19 صورت پذیرفت.

یافتهها: یافتهها نشان داد که بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی تاثیر دارد که مقدار این تاثیر 2/0 بود. پاداش نیز بر تعهد سازمانی تاثیر داشت و مقدار این تاثیر 13/0 بود. ارتباطات بر تعهد سازمانی تاثیر داشت و مقدار این تاثیر 16/0بود، توسعه بر تعهد سازمانی تاثیر داشت که مقدار این تاثیر 16/0 برآورد گشت. به علاوه، محیط کار ایمن بر تعهد سازمانی تاثیر داشت و مقدار آن 12/0 به دست آمد. همچنین، انتخاب و انتصاب بر تعهد سازمانی تاثیرداشت و مقدار این تاثیر 11/0 بود.

نتیجهگیری: با توجه به نتایج، توجه به پیش نیازها و شرایط لازم جهت فراهم آوردن بستری مناسب برای  گسترش بازاریابی داخلی و جلب مشارکت کارکنان جهت ایجاد تعهد سازمانی در کارکنان امری ضروری است.

متن کامل [PDF 610 kb]   (1021 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۳۰